Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Dokument för prövningsgrupperna

Här presenterar Länsstyrelsen dokument som rör samverkansprocessen i de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Inom samverkan får, utöver verksamhetsutövare och Länsstyrelsen, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer lämna bidrag om vilka frågor som är av betydelse att ta hänsyn till vid miljöanpassning av vattenkraften.

I Tämnarån finns två kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen. Samverkansprocessen för prövningsgruppen Tämnarån är avslutad.

Här hittar du dokumenten som rör samverkansprocessen.

I Sagån finns tre kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen.

Senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark och miljödomstolen.

Här hittar du dokument som rör samverkansprocessen. Först ut är den färdigställda nulägesbeskrivningen. Fler dokument kan tillkomma, allt eftersom arbetet i prövningsgruppen går framåt.

Sagån Nulägesbeskrivning Pdf, 6.8 MB.

I Örsundaån finns två kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen.

Senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark och miljödomstolen.

Här hittar du dokument som rör samverkansprocessen. Först ut är den färdigställda nulägesbeskrivningen. Fler dokument kan tillkomma, allt eftersom arbetet i prövningsgruppen går framåt.

Örsundaån Nulägesbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

I Fyrisån finns ett kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen.

Senast den 1 september 2024 ska verksamhetsutövaren i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark och miljödomstolen.

Här hittar du dokument som rör samverkansprocessen. Först ut är den färdigställda nulägesbeskrivningen. Fler dokument kan tillkomma, allt eftersom arbetet i prövningsgruppen går framåt.

Fyrisån Nulägesbeskrivning Pdf, 2.8 MB.

I prövningsgruppen Dalälven nedre finns sex kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen.

Senast den 1 februari 2025 ska verksamhetsutövarna i prövningsgruppen lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark och miljödomstolen.

När dokument som rör samverkansprocessen är färdigställda kommer du att hitta dem här.

Kontakt

Kontakt: Arbetsgruppen NAP-Uppsala

Telefon: 010-223 30 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss