Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent vatten är för många en självklarhet. Tillgång till rent vatten är ett av de globala hållbarhetsmålen och en förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt. Klimatförändringarna innebär att förutsättningar för en trygg dricksvatten­försörjning påverkas redan idag. Att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågorna innebär bland annat att ta hänsyn till vattenfrågorna i samhällsplaneringen, att skydda vattentäkter med vattenskyddsområden, att samverka över gränser och ha en smart vattenanvändning.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län – ett i led i arbetet med robust dricksvattenförsörjning

Länsstyrelsen har den 21 december 2021 beslutat om en regional vattenförsörjningsplanen för Uppsala län. Vattenförsörjningsplanen, samt det arbete och den samverkan som har skett för att ta fram planen, är ett led i Länsstyrelsens arbete för robust dricksvattenförsörjning i Uppsala län i ett flergenerationsperspektiv. Planen är ett planeringsunderlag för länet och kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning exempelvis inom samhällsplanering och VA.

I planen identifieras de vattenresurser, både yt- och grundvattenresurser, som är och som kan bli viktiga för dricksvattenförsörjningen fram till 2100. Nedan kan du läsa delar av planen i story map.

Långsiktig planering av gemensamma resurser – förslag till regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län

I förslaget till den regionala vattenförsörjningsplanen redovisas dagens vattenbehov samt scenarier för framtida vattenbehov som underlag för diskussion. Vattenresurserna, grundvatten, sjöar och vattendrag samt havet, i Uppsala län beskrivs samt hur de kan komma att påverkas av ett förändrat klimat, Länsstyrelsen har i arbetet samt med stöd av kommuner och kommunala VA-bolag tagit fram en långsiktig strategi och utpekade vattenresurser som skulle kunna vara viktiga för dricksvatten­försörjningen i ett långsiktigt perspektiv.

Nedan presenteras den regionala vattenförsörjningsplanen i två story-maps som du kan läsa i din webbläsare. Det finns en kortversion med bakgrunden till projektet, en beskrivning av ansvaret för vattenförsörjningen samt slutsatserna (strategi, utpekade vattenresurser samt förslag till åtgärder). I en längre version redovisas hela utkastet till vattenförsörjningsplan inklusive bilagor.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart vattenanvändning

Med bidrag från HaV och länsstyrelsen har det bedrivits två projekt i länet för att lyfta fram teknik och goda exempel om åtgärder för att hushålla med vatten dels i enskilda hushåll och dels större byggnader antingen med bostäder, kontor eller handel. Resultatet av projekten är dels en exempel- och kunskapssammanställning, dokumentation från webbinarier samt en film från ett studiebesök.

Dokumentation från webinarium om vattenbesparing den 2 juni 2020 Pdf, 4.5 MB.

Systematisk analys av risker

Bidrag från HaV och Länsstyrelsen har också under 2020 använts till ett projekt för att med systemanalytiska metoder, utveckla generiska modeller och verktyg för praktiker som tar ett helhetsgrepp om risker och förutsättningar för dricksvattenförsörjningen. En handledning som kan användas av alla dricksvattenproducenter har tagits fram och kan laddas ned.

Risk- och systemanalys för en tryggad dricksvattenförsörjning Pdf, 6.6 MB. Handledning till ett helhetsgrepp för strategisk riskhantering.

Enskild vattenförsörjning i Uppsala län

SGU har tagit fram ett underlag för bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i Uppsala län som publicerades den 14 maj 2019. Underlaget kan vara användbart i översiktsplaneringen men även vid bygglov och förhandsbesked då det bland annat redovisar rekommenderad fastighetstäthet för ett hållbart grundvatten-uttag. För att förstå och tolka underlaget behövs det kunskap och förståelse för de antaganden som har gjorts.

Nedan finns rapporten samt presentationer från ett seminarium med SGU den 24 april där Calle Hjerne, SGU, presenterade metoden samt resultatet av analysen och Lena Maxe, SGU, om vattenkvalitet i enskilda brunnar. 

SGU:s rapport 2019:09 - Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGU:s presentation - Bedömning av grundvattentillgång - enskilt vatten i Uppsala län Pdf, 2.1 MB.

Statistik från fastighetsregistret som SGU använt till ovanstående underlag Pdf, 78 kB.

SGU:s presentation - Vattenkvalitet i enskilda brunnar Pdf, 1.6 MB.

Länsstyrelsens presentation Pdf, 540 kB.

SGU har en karttjänst om grundvattentillgång i små magasin. Den omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Kartvisare - Grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Rapport - Grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser

Nedan finns material från workshopen 29 november 2018 som hade tema klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna (SMHI) och planering för nödvattenförsörjning (Livsmedelsverket).

Länk till Livsmedelsverket guide för nödvattenplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHIs presentation del 1 Pdf, 856.7 kB.

SMHIs presentation del 2 Pdf, 514.9 kB.

SMHIs Rapport Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser i Uppsala län Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss