Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen driver 2017-2020 ett projekt med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Målsättningen är att ta fram ett underlag som är till nytta för kommunerna och länsstyrelsen i det fortsatta arbete mot en långsiktig säker dricksvattenförsörjning.

Dricksvattenfrågorna har kanske aldrig varit mer i fokus än nu. Frågan om vi har tagit rent dricksvatten för självklart har väckts under de senaste åren. Orsaken till detta är bland annat klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen, larm om vattenbrist och föroreningar i grundvatten.

Långsiktig planering av gemensamma resurser - om projektet

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska bedöma framtida vattenbehovet och peka ut strategiskt viktiga vattenresurser. Den allmänna, kommunala, vattenförsörjningen är i fokus, men för att få en helhetssyn tittar vi också på enskild vattenförsörjning samt industrins och jordbrukets behov. Risker och hot, exempelvis hur klimatförändringarna påverkar vattenresurserna, kommer att identifieras på en översiktlig nivå. Ett viktigt syfte med arbetet är att skapa samsyn kring gemensamma prioriteringar och de åtgärder som behövs för en säker dricksvattenförsörjning i länet.

Enskild vattenförsörjning i Uppsala län

SGU har tagit fram ett underlag för bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i Uppsala län som publicerades den 14 maj 2019. Underlaget kan vara användbart i översiktsplaneringen men även vid bygglov och förhandsbesked då det bland annat redovisar rekommenderad fastighetstäthet för ett hållbart grundvatten-uttag. För att förstå och tolka underlaget behövs det kunskap och förståelse för de antaganden som har gjorts.

Nedan finns rapporten samt presentationer från ett seminarium med SGU den 24 april där Calle Hjerne, SGU, presenterade metoden samt resultatet av analysen och Lena Maxe, SGU, om vattenkvalitet i enskilda brunnar. 

SGU:s rapport 2019:09 - Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGU:s presentation - Bedömning av grundvattentillgång - enskilt vatten i Uppsala länPDF

Statistik från fastighetsregistret som SGU använt till ovanstående underlagPDF

SGU:s presentation - Vattenkvalitet i enskilda brunnarPDF

Länsstyrelsens presentationPDF

Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser

Nedan finns material från workshopen 29 november 2018 som hade tema klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna (SMHI) och planering för nödvattenförsörjning (Livsmedelsverket).

Länk till Livsmedelsverket guide för nödvattenplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHIs presentation del 1PDF

SMHIs presentation del 2PDF

SMHIs Rapport Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser i Uppsala länPDF

 • Samverkan med kommunerna. Vi har besökt alla kommuner i länet för att samla in synpunkter, förhoppningar och annan information rörande dricksvatten
 • Livsmedelsverket anordnade tillsammans med Länsstyrelsen, SMHI och SGU en workshop om klimatanpassat dricksvatten. Det var två intensiva och roliga dagar (24-25 januari 2018).
 • Samverkan med andra länsstyrelser. Ett flertal möten har genomförts med länsstyrelserna som gränsar till Uppsala län, samt de som ligger kring Mälaren. Bland annat har en skrivelse skickats in till HaV kopplat till vägledning i säkerhet och sekretess kopplat till regionala vattenförsörjningsplaner.
 • Samverkan med Trafikverket. Vi har träffat Trafikverket vid ett antal tillfällen för att belysa olika aktuella frågor rörande vägar och vattenförsörjning.
 • Den 1 oktober hade vi en workshop om grundvatten i länet samt vattenbehov inom olika sektorer idag och i framtiden. SGU och Trafikverket deltog.
 • Under året har vi haft olika dragningar av projektet på länets miljö- och klimatråd, landshövdingens kommunmöte samt i den regionala ledningsgruppen. Alla kommuner har och VA-bolag har fått lämna inspel på planens inriktning inom ett antal områden. Detta kommer vi återkoppla när Havs- och vattenmyndighetens vägledning kommer under 2019.
 • Havs- och vattenmyndigheten arbetar tillsammans med många andra statliga myndigheter exempelvis Boverket, SGU, SMHI, Livsmedelsverket, MSB. Vägledningen är på remiss till och med 17 juni 2019
 • Efter att vägledningen om vad regionala vattenförsörjningsplaner ska innehålla - kommer vi att återkoppla på alla kommuner och VA-bolags skrivelser om planens inriktning.
 • Under våren kommer vi att ha en workshop om åtgärder i den regionala vattenförsörjningsplanen.
 • Den första versionen av planen ska vara klar under 2020. Innan den färdigställs blir det en tre månader lång remiss till alla intresserade aktörer, oktober - december.
 • Under hösten kommer vi tillsammans med Livsmedelsverket att genomföra en uppföljning av KASKAD-workshopen som genomfördes i januari 2018. KASKAD handlar om att klimatanpassa kommunens dricksvattenförsörjning. Vi återkommer med mer information om detta till berörda.
 • Är ni intresserad av någon mer tematisk träff inom arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen hör av er till kontaktpersonerna nedan.

Kontakt