Regional vattenförsörjningsplan

Dricksvattenfrågorna har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Frågan om vi har tagit rent dricksvatten för självklart har väckts under somrar med torka och låga grundvattennivåer med vattenbrist som följd.

Länsstyrelsen driver 2017-2021 ett projekt med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Målsättningen är att ta fram ett underlag som är till nytta för kommunerna och länsstyrelsen i det fortsatta arbetet mot en långsiktig säker dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen har varit på samråd under tiden 24 april – 31 oktober 2020. Länsstyrelsen går nu igenom alla synpunkter och redovisar dem i en samrådsredogörelse som publiceras på webbplatsen när de är klara.

Långsiktig planering av gemensamma resurser – förslag till regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län

I förslaget till den regionala vattenförsörjningsplanen redovisas dagens vattenbehov samt scenarier för framtida vattenbehov som underlag för diskussion. Vattenresurserna, grundvatten, sjöar och vattendrag samt havet, i Uppsala län beskrivs samt hur de kan komma att påverkas av ett förändrat klimat, Länsstyrelsen har i arbetet samt med stöd av kommuner och kommunala VA-bolag tagit fram en långsiktig strategi och utpekade vattenresurser som skulle kunna vara viktiga för dricksvatten­försörjningen i ett långsiktigt perspektiv.

Nedan presenteras den regionala vattenförsörjningsplanen i två story-maps som du kan läsa i din webbläsare. Det finns en kortversion med bakgrunden till projektet, en beskrivning av ansvaret för vattenförsörjningen samt slutsatserna (strategi, utpekade vattenresurser samt förslag till åtgärder). I en längre version redovisas hela utkastet till vattenförsörjningsplan inklusive bilagor.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län - lång version Länk till annan webbplats.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län - kortversion Länk till annan webbplats.

Smart vattenanvändning

Med bidrag från HaV och länsstyrelsen har det bedrivits två projekt i länet för att lyfta fram teknik och goda exempel om åtgärder för att hushålla med vatten dels i enskilda hushåll och dels större byggnader antingen med bostäder, kontor eller handel. Resultatet av projekten är dels en exempel- och kunskapssammanställning, dokumentation från webbinarier samt en film från ett studiebesök.

Dokumentation från webinarium om vattenbesparing den 2 juni 2020 Pdf, 4.5 MB.

Systematisk analys av risker

Bidrag från HaV och Länsstyrelsen har också under 2020 använts till ett projekt för att med systemanalytiska metoder, utveckla generiska modeller och verktyg för praktiker som tar ett helhetsgrepp om risker och förutsättningar för dricksvattenförsörjningen. En handledning som kan användas av alla dricksvattenproducenter har tagits fram och kan laddas ned.

Risk- och systemanalys för en tryggad dricksvattenförsörjning Pdf, 6.8 MB. Handledning till ett helhetsgrepp för strategisk riskhantering.

Enskild vattenförsörjning i Uppsala län

SGU har tagit fram ett underlag för bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i Uppsala län som publicerades den 14 maj 2019. Underlaget kan vara användbart i översiktsplaneringen men även vid bygglov och förhandsbesked då det bland annat redovisar rekommenderad fastighetstäthet för ett hållbart grundvatten-uttag. För att förstå och tolka underlaget behövs det kunskap och förståelse för de antaganden som har gjorts.

Nedan finns rapporten samt presentationer från ett seminarium med SGU den 24 april där Calle Hjerne, SGU, presenterade metoden samt resultatet av analysen och Lena Maxe, SGU, om vattenkvalitet i enskilda brunnar. 

SGU:s rapport 2019:09 - Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGU:s presentation - Bedömning av grundvattentillgång - enskilt vatten i Uppsala län Pdf, 2.1 MB.

Statistik från fastighetsregistret som SGU använt till ovanstående underlag Pdf, 78 kB.

SGU:s presentation - Vattenkvalitet i enskilda brunnar Pdf, 1.6 MB.

Länsstyrelsens presentation Pdf, 540 kB.

SGU har en karttjänst om grundvattentillgång i små magasin. Den omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Kartvisare - Grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Rapport - Grundvattentillgång i små magasin Länk till annan webbplats.

Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser

Nedan finns material från workshopen 29 november 2018 som hade tema klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna (SMHI) och planering för nödvattenförsörjning (Livsmedelsverket).

Länk till Livsmedelsverket guide för nödvattenplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHIs presentation del 1 Pdf, 856.7 kB.

SMHIs presentation del 2 Pdf, 514.9 kB.

SMHIs Rapport Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser i Uppsala län Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Samverkan med kommunerna. Vi har besökt alla kommuner i länet för att samla in synpunkter, förhoppningar och annan information rörande dricksvatten
  • Livsmedelsverket anordnade tillsammans med Länsstyrelsen, SMHI och SGU en workshop om klimatanpassat dricksvatten. Det var två intensiva och roliga dagar (24-25 januari 2018).
  • Samverkan med andra länsstyrelser. Ett flertal möten har genomförts med länsstyrelserna som gränsar till Uppsala län, samt de som ligger kring Mälaren. Bland annat har en skrivelse skickats in till HaV kopplat till vägledning i säkerhet och sekretess kopplat till regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Samverkan med Trafikverket. Vi har träffat Trafikverket vid ett antal tillfällen för att belysa olika aktuella frågor rörande vägar och vattenförsörjning.
  • Den 1 oktober hade vi en workshop om grundvatten i länet samt vattenbehov inom olika sektorer idag och i framtiden. SGU och Trafikverket deltog.
  • Under året har vi haft olika dragningar av projektet på länets miljö- och klimatråd, landshövdingens kommunmöte samt i den regionala ledningsgruppen. Alla kommuner har och VA-bolag har fått lämna inspel på planens inriktning inom ett antal områden. Detta kommer vi återkoppla när Havs- och vattenmyndighetens vägledning kommer under 2019.

Kontakt