Regional vattenförsörjningsplan

Samråd pågår!

Dricksvattenfrågorna har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Frågan om vi har tagit rent dricksvatten för självklart har väckts under somrar med torka och låga grundvattennivåer med vattenbrist som följd.

Länsstyrelsen driver 2017-2020 ett projekt med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Målsättningen är att ta fram ett underlag som är till nytta för kommunerna och länsstyrelsen i det fortsatta arbetet mot en långsiktig säker dricksvattenförsörjning. Nu är vattenförsörjningsplanen på samråd.

Långsiktig planering av gemensamma resurser – förslag till regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län

I förslaget till den regionala vattenförsörjningsplanen redovisas dagens vattenbehov samt scenarier för framtida vattenbehov som underlag för diskussion. Vattenresurserna, grundvatten, sjöar och vattendrag samt havet, i Uppsala län beskrivs samt hur de kan komma att påverkas av ett förändrat klimat, Länsstyrelsen har i arbetet samt med stöd av kommuner och kommunala VA-bolag tagit fram en långsiktig strategi och utpekade vattenresurser som skulle kunna vara viktiga för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Dessutom presenteras förslag till åtgärder som riktar sig till länsstyrelsen, kommunerna, statliga myndigheter eller andra aktörer. Samrådet pågår till och med den 30 september 2020.

Nedan presenteras den regionala vattenförsörjningsplanen i två story-maps som du kan läsa i din webbläsare. Det finns en kortversion med bakgrunden till projektet, en beskrivning av ansvaret för vattenförsörjningen samt slutsatserna (strategi, utpekade vattenresurser samt förslag till åtgärder). I en längre version redovisas hela utkastet till vattenförsörjningsplan inklusive bilagor.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län - lång versionlänk till annan webbplats

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län - kortversionlänk till annan webbplats

Enskild vattenförsörjning i Uppsala län

SGU har tagit fram ett underlag för bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i Uppsala län som publicerades den 14 maj 2019. Underlaget kan vara användbart i översiktsplaneringen men även vid bygglov och förhandsbesked då det bland annat redovisar rekommenderad fastighetstäthet för ett hållbart grundvatten-uttag. För att förstå och tolka underlaget behövs det kunskap och förståelse för de antaganden som har gjorts.

Nedan finns rapporten samt presentationer från ett seminarium med SGU den 24 april där Calle Hjerne, SGU, presenterade metoden samt resultatet av analysen och Lena Maxe, SGU, om vattenkvalitet i enskilda brunnar. 

SGU:s rapport 2019:09 - Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGU:s presentation - Bedömning av grundvattentillgång - enskilt vatten i Uppsala länPDF

Statistik från fastighetsregistret som SGU använt till ovanstående underlagPDF

SGU:s presentation - Vattenkvalitet i enskilda brunnarPDF

Länsstyrelsens presentationPDF

Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser

Nedan finns material från workshopen 29 november 2018 som hade tema klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna (SMHI) och planering för nödvattenförsörjning (Livsmedelsverket).

Länk till Livsmedelsverket guide för nödvattenplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHIs presentation del 1PDF

SMHIs presentation del 2PDF

SMHIs Rapport Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser i Uppsala länPDF

  • Samverkan med kommunerna. Vi har besökt alla kommuner i länet för att samla in synpunkter, förhoppningar och annan information rörande dricksvatten
  • Livsmedelsverket anordnade tillsammans med Länsstyrelsen, SMHI och SGU en workshop om klimatanpassat dricksvatten. Det var två intensiva och roliga dagar (24-25 januari 2018).
  • Samverkan med andra länsstyrelser. Ett flertal möten har genomförts med länsstyrelserna som gränsar till Uppsala län, samt de som ligger kring Mälaren. Bland annat har en skrivelse skickats in till HaV kopplat till vägledning i säkerhet och sekretess kopplat till regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Samverkan med Trafikverket. Vi har träffat Trafikverket vid ett antal tillfällen för att belysa olika aktuella frågor rörande vägar och vattenförsörjning.
  • Den 1 oktober hade vi en workshop om grundvatten i länet samt vattenbehov inom olika sektorer idag och i framtiden. SGU och Trafikverket deltog.
  • Under året har vi haft olika dragningar av projektet på länets miljö- och klimatråd, landshövdingens kommunmöte samt i den regionala ledningsgruppen. Alla kommuner har och VA-bolag har fått lämna inspel på planens inriktning inom ett antal områden. Detta kommer vi återkoppla när Havs- och vattenmyndighetens vägledning kommer under 2019.

Kontakt