Handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Handlingsplanen för grön infrastruktur i Stockholms län presenterar kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Handlingsplanen beslutades i december 2018 och omfattar perioden 2019-2025.

Avsikten är att handlingsplanen för grön infrastrukturPDF ska fungera som ett verktyg och bland annat kan bidra till att RUFS2050, den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, kan genomföras med bättre hänsyn till långsiktig hållbarhet för naturvärden och ekosystemtjänster.

Samarbete

Handlingsplanen är framtagen i samarbete med aktörer i länet. Den har skickats på en bred remiss och remissvaren har arbetats in i den fastställda handlingsplanen. Vi vill tacka alla som bidragit till handlingsplanen genom underlag, deltagande i referensgrupper eller genom synpunkter i yttranden över det förslag till handlingsplan som sändes på remiss i februari 2018. Det har bidragit till att göra planen bättre, och vi ser fram mot fortsatt bred samverkan kring detta viktiga arbete.

Utmaningar

Befolkningstillväxten och utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur utgör väsentliga utmaningar för länet. Handlingsplanen är viktig för att kunna göra en planering som är långsiktigt hållbar för miljön.

Den pågående markanvändningen i jord och skogsbruk har också stor påverkan på den gröna infrastrukturen. Handlingsplanen kan bidra till bättre prioriteringar av hänsyn och bevarandeinsatser och en ökad samverkan mellan olika aktörer.

En viktig del i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att göra en beskrivning av den gröna infrastruktur som finns i länet idag, samt av förutsättningar och utmaningar. Detta beskrivs i rapporten Grön infrastruktur i Stockholms län – bakgrund och tillstånd 2018PDF.

Kartportal och tillgång till material

Flera av de analyser och underlag som tagits fram i samband med handlingsplanen visar nya fakta och samband som är viktiga att beakta vid planering, men i arbetet har också ingått att bedöma och sammanställa många underlag som funnits sedan tidigare. För att göra materialen tillgängliga på ett lättöverskådligt sätt har Länsstyrelsen gjort en kartportal där materialen går att ta del av och att ladda nerlänk till annan webbplats.

Via kartportalen kommer också nytt material att läggas ut efterhand som arbetet med grön infrastruktur går framåt

En av åtgärderna i Handlingsplanen för Grön infrastruktur är en regional biotopdatabas. Arbetet startade redan 2011. En, modern och kostnadseffektiv metod tas nu fram av Stockholms universitet. Hittills har moderna prototyper tagits fram i samarbete med Sollentuna och Ekerö kommuner. I Södertälje kommun pågår under 2018–2019 framtagandet av en skarp databas som även kommer att innehålla den trädklädda markens biotoper. Flera kommuner i länet ligger i startgroparna för att påbörja framtagandet av databaser.

Under våren 2019 har klassificeringssystemet varit ute på remiss, efter remisstidens slut den 30 juni kommer remissvaren att arbetas in. Klassificeringssystemet kommer sedan tillsammans med flera andra dokument och underlag att presenteras under 2019.

Om remissen – länken fungerar tom den 30 juni

Remissen angående Klassificeringssystem och databasstrukturPDF

En biotopdatabas är en databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) med information om biotoper och naturtyper. Det vill säga information om vad som växer i länet och var.

Resultatet blir ett planeringsunderlag som möjliggör en mängd ytterligare analyser av tillexempel ekologiska samband, grön infrastruktur och ekosystemtjänster för en kommun, en viss biotop eller för hela länet.

Nästa steg är att bygga en regional organisation för datavärdskap, uppdatering, gemensam upphandling och support. Vi söker nu medel och samarbeten för detta.

Den moderna metoden är indelad i flera steg. Steg 1 tas fram med hjälp av flygbildsdata och befintligt kartmaterial tillsammans med det nya satellitbaserade marktäckedatat NMD. Den kommer att finnas färdig under 2019. För att det ska bli en färdig biotopdatabas behövs också steg 2 och 3 som innebär flygbildstolkning och kompletterande analyser, vilket i dagsläget varje kommun behöver upphandla.

Följ @BiotopStockholm på Twitterlänk till annan webbplats

Mer information
Helle Skånes, Stockholms Universitet

Kommande aktiviteter

BIOTOP Stockholm – kurs för utförare

Kurs för utförare inom flygbildstolkning (steg2) erbjuds till självkostnadspris den 24–26 september på Stockholms Universitet (obs ändrat datum).

Läs mer och anmäl diglänk till annan webbplats

BIOTOP Stockholm – seminarium för alla intresserade

Alla som vill veta mer om BIOTOP Stockholm är välkomna på kursens inledande seminarium den 24 september klockan 10–12 på Stockholms universitet, Geohuset. På dagordningen står bland annat återkoppling av remissen om klassificeringssystemet.

Läs mer och anmäl diglänk till annan webbplats

Insatsområden och åtgärdsförslag

Handlingsplanen beskriver åtta insatsområden där åtgärder är angelägna för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur. För varje insatsområde presenterad ett antal åtgärdsförslag, som beskrivs kortfattat.

Vilka åtgärder som kan genomföras kommer att vara beroende av tillgängliga resurser hos berörda aktörer – men många av förslagen har en nära koppling till redan pågående arbeten eller åtgärder som behövs för att uppfylla befintliga åtaganden. I handlingsplanen är åtgärderna endast översiktligt beskrivna, och de är inte kostnadsberäknade eller tydligt tidsatta. Det betyder att åtgärderna behöver förtydligas inför ett konkret genomförande. I samband med det är det också av central betydelse att de förankras och utarbetas i nära samverkan med berörda aktörer.

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 7.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

kunskapsbrist

Bistå Havs- och vattenmyndigheten i att utveckla ett ramverk för marin naturvärdesbedömning (Mosaic).

Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten


Ta fram och förankra förslag på naturvärdesbedömning av grunda vikar

Länsstyrelsen


Anpassade/förbättrade kunskapsunderlag till markägare och kommuner om särskilt viktiga miljöer och lämpliga åtgärder i olika trakter.

Länsstyrelsen, kommuner


Kunskapshöjande insatser för att förstå spridningsbiologi och behov av konnektivitet för olika arter och naturtyper. Inkluderar ny forskning samt tar vara på befintlig kunskap.

Universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen

Livsmiljöförlust och fragmentering

Fortsatt arbete med havsplanering och stöd till regionala aktörer samt kommunal planering.

Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionen


Prioritera inom arbetet med formellt skydd. Ta fram plan, med mål och resurser, för det marina skyddsarbetet.

Länsstyrelsen


Arbeta med formellt skydd av marina områden.

Länsstyrelsen


Arbeta med biotopskydd för värdefulla vikar i enlighet med projektet ”biologisk mångfald i grunda vikar”.

Länsstyrelsen, kommuner

Störningar och obalans I ekosystem

Utreda och arbeta för att anlägga multifunktionella våtmarker, kantzoner med mera i landskapet och i stadsmiljö.

Länsstyrelsen, kommuner, markägare


Utreda var internbelastning är ett betydande problem och identifiera åtgärder.

Länsstyrelsen, kommuner


Identifiera, beskriva, skydda och återskapa fungerande reproduktionslokaler för fisk.

Länsstyrelsen, Markägare, Sportfiskarna


Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 8.‌

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

Kunskapsbrist

Kunskapsunderlag om sjöars tillrinningsområde med information om marktyper och påverkansgrad.

Länsstyrelsen


Plan för prioritering av biotopkartering av vattendrag.

Länsstyrelsen


Kunskapsunderlag om kärnområden för limniska värden.

Länsstyrelsen


Uppdatera information om vandringshinder med betydelse för grön infrastruktur.

Länsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer, bland annat Trafikverket

Livsmiljöförlust och fragmentering

Regional strategi för områdesskydd i sötvattensmiljöer.

Länsstyrelsen


Arbete med skydd av sötvattenmiljöer.

Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer

Störningar och obalans i ekosystem

Strategi för anläggning av ekologiskt funktionella kantzoner till vattendrag.

Länsstyrelsen

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen går att läsa i handlingsplanen, kapitel 9.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

Kunskapsbrist

Regional strategi för våtmarker.

Länsstyrelsen

Livsmiljöförlust och fragmentering

Fortsatt arbete med områdesskydd enligt myrskyddplanen.

Länsstyrelsen

Störningar och obalans i ekosystem

Restaurering av våtmarker för att gynna tätortsnära ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Länsstyrelsen, Trafikverket


Restaurering av våtmarker i skyddade områden.

Länsstyrelsen


Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 10.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

Livsmiljöförlust, fragmentering och obalans i ekosystem, ängs- och betesmarker samt småbiotoper

Regional strategi för bevarande av ängs- och betesmarker.

Länsstyrelsen


Regional handlingsplan för hotade arter i odlingslandsskapet som har nationella åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen


Riktad rådgivning till hästgårdar.

Länsstyrelsen

Livsmiljöförlust och obalans i ekosystem –våtmarker och vattenmiljöer

Bibehålla och återskapa våtmarker i odlingslandskapet.

Länsstyrelsen, Trafikverket, kommuner och markägare

Förlust av jordbruksmark, försämrade förutsättningar för livsmedelsförsörjning

Verka för stärkt bevarande av jordbruksmark i planering.

Länsstyrelsen, Regionen, Trafikverket, kommuner


Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 11.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

Kunskapsbrist

Ta fram kunskapsunderlag om kärnområden för skogliga värden – som stöd för prioriteringar inom fortsatt arbete med formellt skydd och frivilliga avsättningar, samt för prioritering av skötselåtgärder inom skyddade områden.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen


Anpassade/förbättrade kunskapsunderlag för kommuner och andra planerande myndigheter om regionala prioriteringar och särskilda ansvarsmiljöer som berör kommuner.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen


Anpassade/förbättrade kunskapsunderlag till markägare/ skogsbrukare om särskilt viktiga miljöer och lämpliga åtgärder i olika trakter.

Skogsstyrelsen


Nyckelbiotopsinventering.

Skogsstyrelsen


kompletterande kunskapsunderlag om förekomster av äldre tallar i stadsmiljö.

Länsstyrelsen, kommuner

Livsmiljöförlust och fragmentering

Fortsatt arbete med formellt skydd, frivilliga avsättningar, kommunal planering.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner, Statens Fastighetsverk, markägare

Livsmiljöförlust, fragmentering och obalans i ekosystem - ekmiljöer

Ta fram särskild åtgärdsstrategi för ekmiljöer (tidsplan 2018-2019) som beskriver värdetrakter och förstärkt/ effektiviserat arbete med konkreta åtgärder i ekmiljöer.

Länsstyrelsen

Livsmiljöförlust, fragmentering och obalans i ekosystem - tallmiljöer

Ta fram särskild åtgärdsstrategi för tallmiljöer (tidsplan 2019-2020) som beskriver förstärkt/effektiviserat arbete med konkreta åtgärder inklusive naturvårdsbränning i tallmiljöer.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen


Åtgärder för att gynna tallföryngring i brukad skog.

Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk

Obalans i ekosystem

Utveckla arbete med hyggesfritt skogsbruk på statligt och kommunalt ägd mark.

Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, Sveaskog, kommuner

Planering

Gemensam utveckling av planering i ett par utvalda trakter.

Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, berörda markägare


Undersöka former för ersättning till markägare för skogsbruksformer som ger ökad samhällsnytta.

Skogsstyrelsen


Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 12.

Utmaning

Åtgärd

Förslag

Livsmiljöförlust och fragmentering

Arbete med skydd av tätortsnära natur enligt programmet Aldrig långt till naturen.

Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer


Arbete med biologisk mångfald i infrastrukturbiotopersamt motverkande av barriäreffekter.

Trafikverket, kommuner och andra aktörer


Möte om hur koloniträdgårdar kan beaktas i planering.

Länsstyrelsen

Planering

Vägledning om grön infrastruktur i planering och prövning.

Länsstyrelsen


Beakta grön infrastruktur i tidig planeringsdialog.

Länsstyrelsen, Regionen


Kunskapsuppbyggnad om hur ekosystemtjänster kan beaktas i planeringen.

Länsstyrelsen, regionen, kommuner


Tidig planeringsdialog.

Länsstyrelsen, regionen


Kunskapsuppbyggnad om hur grön infrastruktur kan beaktas i planering.

Länsstyrelsen, regionen, kommuner med flera

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 13.

Utmaning

Prioriterade åtgärdsförslag

Aktörer

Kunskapsbrist

Kartläggning av friluftslivsvärden och förutsättningar för friluftsliv.

Länsstyrelsen i samverkan med region och kommuner


Besökarstudier.

Länsstyrelsen i samverkan med region och kommuner


Information om friluftsliv och dess förutsättningar.

Länsstyrelsen i samverkan med region och kommuner


Användarvänlig information om tillgänglighet.

Länsstyrelsen, kommuner, det civila samhällets aktörer


Kunskapsspridning för att förebygga konflikter I naturen.

Länsstyrelsen, kommuner, förvaltare, markägare

Livsmiljöförlust och fragmentering

Fortsatt genomförande av programmet Aldrig långt till naturen.

Länsstyrelsen, kommuner

Planering

Framtagande av regional friluftsstrategi.

Länsstyrelsen, regionen, kommuner och det civila samhällets aktörer


Utvärdering och eventuellt uppdatering av programmet Aldrig långt till naturen.

Länsstyrelsen


Fortsättning av projektet Naturen på lika villkor.

Länsstyrelsen i samverkan med aktörer från det civila samhället


RUFS gröna kilar och mellankommunal samverkan.

Regionen, kommuner

 

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen går att läsa i handlingsplanen, kapitel 14. Se även Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Aktörer

Klimatförändringar

Vägledning om den gröna infrastrukturens betydelse för att minska sårbarheter till följd av ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer


Identifiera natur/park/grönområde samt jordbruksmarker som är strategiskt viktiga att värna/utveckla för att minska framtida sårbarheter.

Länsstyrelsen, regionen, kommuner

 

Samverkan och samordning.

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 15.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Utförare (förslag)

Planering och samverkan

Löpande samordning av arbetet med grön infrastruktur.

Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen, Trafikverket och Landstinget


Nätverk för kommunernas grönplanerare.

Länets kommuner med hjälp av Länsstyrelsen, Regionen och Storstockholm (del av miljö- och samhällsbyggnadsdialogen)


Utökad samverkan i regionens gröna kilar och utveckling av arbetet med grön infrastruktur.

Kommuner med hjälp av regionala aktörer

Kunskaps- och planeringsunderlag

Sammanställning av utmaningar och åtgärdsförslag. Mer utförliga beskrivningar av förslagen finns att läsa i handlingsplanen, kapitel 15.

Utmaning

Åtgärdsförslag

Utförare (förslag)

Kunskapsunderlag om biotoper och naturmiljöer

En regional biotopdatabas – fortsatt arbete.

Kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionen, Stockholms universitet med flera, Storstockholm


Länstäckande planeringsunderlag.

Länsstyrelsen


Gemensam databas eller liknande för lokala/kommunala naturinventeringar – utredning av bästa lösning och genomförande.

Länsstyrelsen och Regionen i samarbete med kommuner

Kunskapshöjning om historisk markanvändning i planering

Öka användningen av historiska kartor och historiska kunskapsunderlag.

Länsstyrelsen – för mer info se länk

Kunskapsunderlag ekosystemtjänster

Planeringsunderlag om stora opåverkade områden.

Länsstyrelsen, Regionen


Samordna kartering/kunskap och kunskapsspridning om de ekosystemtjänster där den regionala eller mellankommunala skalan är aktuell.

Länsstyrelsen, Regionen

 

Kontakt