Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kartor och underlag för planeringsarbete med grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Länsstyrelsens kartmaterial kan användas som underlag för att inkludera grön infrastruktur i olika typer av planeringsarbete, så som för mark- och vattenanvändning, samhällsplanering eller naturvårdsinsatser.

Du kan titta på kartmaterialet i vårt kartverktyg webbGIS eller ladda ner kartskikt från vår geodatakatalog. I kartverktygen får du hjälp att visualisera områden som har särskilt betydande ekologiska värden och hur de är lokaliserade i länet. 

Börja med ett större perspektiv

Genom att börja med ett perspektiv ovanifrån och hitta viktiga områden i den stora skalan, kan du sedan arbeta dig neråt i den geografiska skalan. Med detta arbetssätt kan du komma fram till konkreta åtgärder som hamnar på rätt ställe i landskapet och gör största möjliga nytta för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här kan olika aktörer, till exempel markägare eller kommuner, bidra med viktig kunskap om lokala förhållanden och också delta i arbetet efter egna förutsättningar och vilja att bidra till att skapa grön infrastruktur.

Värdekärna

En värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Dessa områden är relativt ovanliga och är extra betydelsefulla som noder i den gröna infrastrukturen. Värdekärnorna är sårbara för yttre påverkan, om det inte är skötselåtgärder som stärker naturvärdena.

Värdenätverk

Värdenätverk innebär att värdekärnor ligger så pass nära varandra i landskapet att det motiverar ett ekologiskt utbyte. Värdenätverken är viktiga länkar i den gröna infrastrukturen och dessa områden kan därför vara sårbara för till exempel exploatering. Samtidigt har de en stor potential att på sikt utvecklas mot att hysa större värden.

Värdetrakt

Värdetrakter är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. En värdetrakt har högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Det betyder dock inte att allt i en värdetrakt håller höga värden.

Stödhabitat

Stödhabitat är områden med vissa biologiska värden som inte är tillräckligt höga för att räknas som värdeelement eller värdekärna. Stödhabitat kan fungera som spridningslänkar, och de kan förstärka värdekärnor eller värdetrakter genom att öka dessa areal.

Kartverktyg och tillgång till material

Flera av de analyser och underlag som tagits fram i samband med handlingsplanen visar nya fakta och samband som är viktiga att beakta vid planering, men i arbetet har också ingått att bedöma och sammanställa många underlag som funnits sedan tidigare. För att göra materialen tillgängliga på ett lättöverskådligt sätt har Länsstyrelsen utvecklat ett kartverktyg (webbGIS) där materialen går att ta del av och att ladda ner.

Via kartverktyget kommer också nytt material att läggas ut efterhand som arbetet med grön infrastruktur går framåt.

Kartverktyg Länk till annan webbplats.

En av åtgärderna i Handlingsplanen för Grön infrastruktur är en regional biotopdatabas. Arbetet startade redan 2011. En, modern och kostnadseffektiv metod tas nu fram av Stockholms universitet. Hittills har moderna prototyper tagits fram i samarbete med Sollentuna och Ekerö kommuner. I Södertälje kommun pågår under 2018–2019 framtagandet av en skarp databas som även kommer att innehålla den trädklädda markens biotoper. Flera kommuner i länet ligger i startgroparna för att påbörja framtagandet av databaser.

Under våren 2019 har klassificeringssystemet varit ute på remiss, efter remisstidens slut den 30 juni kommer remissvaren att arbetas in. Klassificeringssystemet kommer sedan tillsammans med flera andra dokument och underlag att presenteras under 2019.

En biotopdatabas är en databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) med information om biotoper och naturtyper. Det vill säga information om vad som växer i länet och var.

Resultatet blir ett planeringsunderlag som möjliggör en mängd ytterligare analyser av tillexempel ekologiska samband, grön infrastruktur och ekosystemtjänster för en kommun, en viss biotop eller för hela länet.

Nästa steg är att bygga en regional organisation för datavärdskap, uppdatering, gemensam upphandling och support. Vi söker nu medel och samarbeten för detta.

Den moderna metoden är indelad i flera steg. Steg 1 tas fram med hjälp av flygbildsdata och befintligt kartmaterial tillsammans med det nya satellitbaserade marktäckedatat NMD. Den kommer att finnas färdig under 2019. För att det ska bli en färdig biotopdatabas behövs också steg 2 och 3 som innebär flygbildstolkning och kompletterande analyser, vilket i dagsläget varje kommun behöver upphandla.

Följ @BiotopStockholm på Twitter Länk till annan webbplats.

Mer information
Helle Skånes, Stockholms Universitet

Nationella analyser inom grön infrastruktur

I länsstyrelsernas geodatakatalog hittar du både regionala och nationella geodata framtagna inom arbetet med grön infrastruktur. Du hittar geodata genom att filtrera på initiativ i vänsterspalten och då välja alternativet som heter grön infrastruktur. I resultatet får du direkt en överblick över material som är framtaget, både nationellt och regionalt.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss