Kartor och underlag för planeringsarbete med grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Länsstyrelsens kartmaterial kan användas som underlag för att inkludera grön infrastruktur i olika typer av planeringsarbete, så som för mark- och vattenanvändning, samhällsplanering eller naturvårdsinsatser.

Du kan titta på kartmaterialet i vårt kartverktyg webbGIS eller ladda ner kartskikt från vår geodatakatalog. I kartverktygen får du hjälp att visualisera områden som har särskilt betydande ekologiska värden och hur de är lokaliserade i länet. 

Börja med ett större perspektiv

Genom att börja med ett perspektiv ovanifrån och hitta viktiga områden i den stora skalan, kan du sedan arbeta dig neråt i den geografiska skalan. Med detta arbetssätt kan du komma fram till konkreta åtgärder som hamnar på rätt ställe i landskapet och gör största möjliga nytta för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här kan olika aktörer, till exempel markägare eller kommuner, bidra med viktig kunskap om lokala förhållanden och också delta i arbetet efter egna förutsättningar och vilja att bidra till att skapa grön infrastruktur.

Värdekärna

En värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Dessa områden är relativt ovanliga och är extra betydelsefulla som noder i den gröna infrastrukturen. Värdekärnorna är sårbara för yttre påverkan, om det inte är skötselåtgärder som stärker naturvärdena.

Värdenätverk

Värdenätverk innebär att värdekärnor ligger så pass nära varandra i landskapet att det motiverar ett ekologiskt utbyte. Värdenätverken är viktiga länkar i den gröna infrastrukturen och dessa områden kan därför vara sårbara för till exempel exploatering. Samtidigt har de en stor potential att på sikt utvecklas mot att hysa större värden.

Värdetrakt

Värdetrakter är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. En värdetrakt har högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Det betyder dock inte att allt i en värdetrakt håller höga värden.

Stödhabitat

Stödhabitat är områden med vissa biologiska värden som inte är tillräckligt höga för att räknas som värdeelement eller värdekärna. Stödhabitat kan fungera som spridningslänkar, och de kan förstärka värdekärnor eller värdetrakter genom att öka dessa areal.

Kartverktyg och tillgång till material

Flera av de analyser och underlag som tagits fram i samband med handlingsplanen visar nya fakta och samband som är viktiga att beakta vid planering, men i arbetet har också ingått att bedöma och sammanställa många underlag som funnits sedan tidigare. För att göra materialen tillgängliga på ett lättöverskådligt sätt har Länsstyrelsen utvecklat ett kartverktyg (webbGIS) där materialen går att ta del av och att ladda ner.

Via kartverktyget kommer också nytt material att läggas ut efterhand som arbetet med grön infrastruktur går framåt.

Kartverktyg Länk till annan webbplats.

Du som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, grönplanering, klimatanpassning eller naturvård har nu möjlighet att använda biotopdatabasen över Stockholms län. En biotopdatabas är en databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) med information om naturens egenskaper, dess biotoper och markanvändning.

Biotopdatabasen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som också möjliggör en mängd ytterligare analyser av till exempel ekologiska samband, grön infrastruktur och ekosystemtjänster för en kommun, en viss biotop eller för hela länet.

Biotopdatabasen är framtagen med metoden BIOTOP SE. Den baseras på flygbilder från 2019 och befintligt kartmaterial tillsammans med det satellitbaserade nationella marktäckedatat, NMD (enligt Steg 1 i metoden). Träffsäkerheten i databasen påverkas av olika faktorer, till exempel årstid för fotografering och underlagens kvalitet.

Steg 1-databasen Länk till annan webbplats.

Metoden BIOTOP SE

Metoden är tvådelad:

  1. Steg 1 tas fram med hjälp av flygbilder och befintligt kartmaterial tillsammans med det satellitbaserade marktäckedatat, Det finns flera lager med information i databasen. Läs mer om vad den innehåller på webbplatsen biotop.se.
  2. Steg 2 innebär fördjupande flygbildstolkning i 3D. Du kan välja vilka naturtyper eller områden som det behövs mer detaljerad kunskap om.

Uppdatering av Steg 1-databasen och Steg 2 ansvarar kommuner eller andra användare själva för.

Om du har frågor om BIOTOP SE så kontakta admin@biotop.se

Läs mer på biotop.se:

Webbplatsen biotop.se Länk till annan webbplats.

Webbplatsen kommer uppdateras med mer information under 2024.

Nationella analyser inom grön infrastruktur

I länsstyrelsernas geodatakatalog hittar du både regionala och nationella geodata framtagna inom arbetet med grön infrastruktur. Du hittar geodata genom att filtrera på initiativ i vänsterspalten och då välja alternativet som heter grön infrastruktur. I resultatet får du direkt en överblick över material som är framtaget, både nationellt och regionalt.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss