Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Friluftsstrategi för Stockholms län

I den regionala strategin för friluftslivet pekar vi ut riktningen för det fortsatta friluftsarbetet i Stockholms län. Strategin ska stärka det långsiktiga arbetet och ge länets aktörer förutsättningar att genomföra den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län.

Strategin har tre fokusområden

  1. ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet
  2. ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar
  3. innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram strategin tillsammans med länets kommuner, Region Stockholm och andra berörda aktörer i länet.

Strategi för friluftsliv i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Handlingsplan 2023–2026

Länsstyrelsen har med tillsammans med kommuner, Region Stockholm och andra relevanta aktörer tagit fram en handlingsplan som gäller 2023 till 2026. I den presenteras åtgärder som konkretiserar hur Länsstyrelsen planerar att arbeta med länets friluftslivsstrategi. Här finns också förslag på åtgärder som den enskilda kommunen kan genomföra för att lyckas med sitt friluftslivsarbete

Åtgärderna tar avstamp i strategins tre fokusområden och ska tillsammans bidra till att fler människor hittar ut i naturen och har möjligheten att utöva ett rikt och varierat friluftsliv på jämlika villkor. Det finns många centrala aktörer i länet som bidrar till friluftsarbetet och samverkan är en viktig del i alla åtgärder.

Friluftsliv i Stockholms län: Handlingsplan 2023–2026 Länk till annan webbplats.

Besöksundersökning i naturreservat

Under sommaren 2021 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med cirka 15 andra förvaltare en besökarundersökning i ungefär 90 stycken naturområden runtom i Stockholms län. Syftet var att få mer kunskap om och ökad förståelse för friluftslivsutövarnas upplevelser och efterfrågan vid besök i våra naturreservat, nationalparker och friluftsområden.

Rapport: Besökarundersökning i Stockholms läns natur 2021 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Stockholms läns friluftslivsnätverk

Stockholms län har ett nätverk med representanter från kommunerna för dialog och erfarenhetsutbyte kring friluftslivet. Vi bjuder även in andra aktörer för att bidra med kunskap och för att kunna samverka i olika frågor.

Länsstyrelsen har ett pågående projekt kring organisering av vandringsleder.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Under ingången Planering och byggande hittar du planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera.

Planering och byggande

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv och allemansrätt

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns på varje reservatsida och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan det finnas inskränkningar för organiserad verksamhet. Sök naturreservat på sidan Besöksmål:

Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur:

Aktiviteter och åtgärder i naturen

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet:

Vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss