Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

År 2021 firades Friluftslivets år för första gången i Sverige. Under året genomfördes flera tusen aktiviteter inom projektet ”Luften är fri”. Målet för året var att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv.

Projektet genomfördes av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltog på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet. På projektets webbplats kan du hitta information om friluftsliv som togs fram under året.

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Logotyp Luften är fri

Friluftsstrategi för Stockholms län

I den regionala strategin för friluftslivet pekar vi ut riktningen för det fortsatta friluftsarbetet i Stockholms län. Strategin ska stärka det långsiktiga arbetet och ge länets aktörer förutsättningar att genomföra den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län.

Strategin har tre fokusområden

  1. ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet
  2. ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar
  3. innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram strategin tillsammans med länets kommuner, Region Stockholm och andra berörda aktörer i länet.

Strategi för friluftsliv i Stockholms län (pdf) Pdf, 8.7 MB.

Under sommaren 2021 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med ytterligare ett 15-tal förvaltare en besökarundersökning i cirka 80 naturområden runtom i Stockholms län. Syftet var att få mer kunskap och ökad förståelse om friluftslivsutövarnas upplevelser och efterfrågan vid besök i våra naturreservat, nationalparker och friluftsområden. Besökarna kom åt besökarundersökningen genom att med hjälp av sin mobiltelefon skanna den QR-kod som finns uppsatt på anslagstavlor i naturområdena.

Alby friluftsområde

Alby naturreservat

Angarnssjöängen

Apoteksskogen friluftsområde

Aspenstigen friluftsområde

Barnsjöns friluftsområde

Bergsön friluftsområde

Björnö naturreservat

Bornsjön naturreservat

Breviksbadet friluftsområde

Domarudden naturreservat

Eggeby fornpark

Ekholmen naturreservat

Eldgarnsö

Eriksö

Exerman-Hersby naturreservat

Fjärdlång naturreservat

Fjärilsstigen Stora Vika

Flaten naturreservat

Flemingsbergsskogen naturreservat

Fysingen

Grimsta naturreservat

Grundsjömossarna

Gullringskärret

Gärdet

Gömmaren naturreservat

Hacksta friluftsområde

Hansta naturreservat

Häverö prästäng

Igelbäcken naturreservat

Igelbäcken kulturreservat

Judarskogen naturreservat

Korpberget

Kyrksjölöten naturreservat

Käringboda naturreservat

Lida naturreservat

Lidö naturreservat

Lilla Harsjön friluftsområde

Långhundraleden

Långviksträsk

Lötsjön naturreservat

Lövhagens friluftsområde

Mälarskogen friluftsområde

Mörtsjöskogen - Hagby friluftsområde

Nackareservatet i Nacka

Nackareservatet i Stockholm

Norra Djurgården

Norra Törnskogen naturreservat

Näsudden naturreservat

Orlången naturreservat

Paradiset naturreservat

Riddersholm naturreservat

Rudan naturreservat

Runbyskogen friluftsområde

Råbäcksskogen friluftsområde

Rågsved naturreservat

Röllingby backar friluftsområde

Rönninge by - Skavlötens naturreservat

Rösaringsåsen

Sandaskogen friluftsområde

Sandemar

Smedbyskogen friluftsområde

Stolpaskogen friluftsområde

Stora Alsjön

Stora Envättern

Stora Träsket naturreservat

Storängsudd

Sundby

Svartkällsskogen naturreservat

Svinninge Karsvreta träsk

Sydvästra Fysingen friluftsområde

Sättra gård naturreservat

Södra Djurgården

Telegrafberget friluftsområde

Tornberget naturreservat

Trastsjöskogen friluftsområde

Tullgarn

Tyresta nationalpark

Täby prästgård

Vattgruvsmossen

Vinterskogen naturreservat

Vira Bruk Roslagsleden

Ådö-Lagnö

Ågesta friluftsområde

Ålstensskogen friluftsområde

Årstaskogen naturreservat

Åvinge naturreservat

Älvsjöskogen naturreservat

Ängsö nationalpark

Ören naturreservat

Östra Bröta naturreservat

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd att söka inom landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att utveckla landsbygden genom att förbättra möjligheterna för rekreation, fritid och turism.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd