ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Polisen och Tullverket tagit fram en regional strategi och handlingsplan för ANDT-frågorna i Stockholms län. Syftet med planen är att

 • peka ut en riktning
 • gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet
 • tydliggöra vem som ska göra vad.

Vi vill bidra till att den nationella ANDT-strategi som regeringen har antagit blir verklighet i Stockholms län. Den regionala strategin och handlingsplanen gäller för åren 2017–2020.

Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga lokala och regionala frågor till den nationella nivån.

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020 Länk till annan webbplats.

Lokalt stöd i ANDT-arbetet

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet.

Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. För kommunala preventionssamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare anordnas olika typer av nätverksträffar.

De flesta kommuner i länet genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på ungas användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Stockholmsenkäten – statistik om unga

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och genomförs sedan början av 2000-talet i de flesta av länets kommuner. Kommunerna finansierar sin egen datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

Syftet med enkäten är att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att

 • kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor, trygghet, hälsa med mera
 • ge underlag för forskning och utveckling
 • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Stockholmsenkäten 2022

Den senaste enkäten genomfördes våren 2022 och 25 av länets kommuner deltog (alla utom Österåker). Nästan 33 000 ungdomar i 409 skolor besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 76 procent. Kommunjämförande resultat presenteras nedan.

Länsövergripande sammanfattning av resultaten från Stockholmsenkäten 2022 Pdf, 161.9 kB.

Resultat uppdelat per år, ämnesområde, årskurs och kommun

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Melinder

ANDTS-samordnare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss