Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

LIFE finansierar naturvårdsåtgärder i Södermanland

EU-kommisionen delar årligen ut pengar till naturvårdsprojekt i medlemsländerna genom LIFE-bidrag. På Länsstyrelsen i Södermanland har vi sedan 2009 arbetat inom flera LIFE-projekt för att genomföra naturvårdsåtgärder i framförallt länets Natura 2000-områden. Här följer kortfattad information om både kommande, pågående och slutförda LIFE-projekt.

Pågående LIFE-projekt

LIFE RestoRED

I mars 2021 startade vårt senaste LIFE projektet LIFE RestoRED! Projektet är ett samarbete mellan flera länsstyrelser och ska pågå fram till 2027. Projektet utgångspunkt är att restaurera hävdberoende naturtyper inom ett åttiotal Natura 2000-områden, femton av dessa områden ligger i Södermanlands län.

De aktuella områdena är:

 • Bärsta (Nyköping)
 • Gripsholms Hjorthage (Strängnäs)
 • Hartsö (Nyköping, Trosa)
 • Lenelltorpskärret (Strängnäs)
 • Lacka (Trosa)
 • Lövön (Eskilstuna)
 • Pilgöljan (Katrineholm)
 • Ringsö (Nyköping)
 • Sjösakärren (Nyköping)
 • Skåraviken/Helgesta (Nyköping)
 • Sävö (Nyköping)
 • Sparreholms ekhagar (Flen)
 • Stendörren (Nyköping)
 • Strandstuviken (Nyköping)
 • Tåkenön (Katrineholm)
Slåtter på Tåkenön.

Slåtter på Tåkenön i Hjälmaren. I projektet ska bland annat 1,2 hektar ytterligare ängsmark restaureras på Tåkenön.

Life2Taiga

I projektet Life2Taiga utför vi naturvårdsbränningar för att öka naturvärden i brandpräglade tallskogar i stora delar av Sverige och Finland. Projektet pågår 2022–2028 och finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond.

LIFE IP Rich Waters

LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund och pågår fram till 2024. Hela 35 partners är med i projektet, däribland Länsstyrelsen i Södermanland.

Regionala informationssidor om LIFE IP Rich Waters

 

Genomförda LIFE-projekt

LIFE Taiga

Inom projektet genomfördes över 100 kontrollerade naturvårdsbränningar för att öka och bevara den biologiska mångfalden i en av våra vanligaste naturtyper, nämligen den västra taigan. Bränningarna har genomförts i barrskog där man velat gynna skogens tallvärden. Det finns också ett stort antal arter som är beroende av en brand för att överleva.

Bränningar som genomfördes i Södermanland

Projektet var ett samarbete mellan 14 Länsstyrelser och pågick mellan 2015 och 2020.

Mer om projektet LIFE Taiga och nyttan med naturvårdsbränning Länk till annan webbplats.

Naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat

Naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat år 2015. Bränningen var den första som genomfördes i det stora naturvårdsbränningsprojektet LIFE Taiga.

LIFE Coast Benefit

Inom projektet genomfördes naturvårdsåtgärder av många olika slag längs med kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Totalt berördes 45 Natura 2000-områden varav 16 områden ligger i Södermanland. Fokus för åtgärderna var till exempel att:

 • vårda odlingslandskapet genom att restaurera betesmarker, hamla träd, sätta nya stängsel, bygga djurstall, förbättra brukningsvägar och återskapa strandängar.
 • gynna fågellivet genom att röja igenväxning på fågelskär samt bekämpa mink.
 • vårda skogar genom naturvårdsbränning och restaureringshuggningar för att gynna exempelvis trängda tallar och ekar.
 • förbättra för besökare genom att uppföra nya mulltoaletter på öar i skärgården, bygga ett fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat och anlägga nya vandringsleder.

LIFE Coast Benefit var ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Projektet pågick mellan 2013 och 2019.

Mer om projektet LIFE Coast Benefit Länk till annan webbplats.

Före- och efterbild från strandängsåtgärd vid Nynäs kanal.

En av många restaureringsåtgärder som genomfördes i LIFE Coast Benefit var att återskapa igenväxta strandängar. Foton visar en före- och efterbild vid Nynäs kanal där en ung alskog togs ner och stubbar frästes bort. Nu går återigen betesdjur på strandängen och strandängsfåglarna kommer på besök.

Målarmusslans återkomst – Unio Crassus For LIFE

Inom projektet genomfördes åtgärder i vattendrag för att gynna den tjockskaliga målarmusslan och många andra arter som lever i rinnande vatten. I arbetet skapades gynnsamma strukturer såsom lekbottnar med grus och död ved tillfördes i vattendragen. I ett par vattendrag återintroducerades målarmusslan längre uppströms för att öka spridningen i vattendragen.

Unio Crassus For LIFE var ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, Södermanland och Karlstad Universitet. Projektet pågick mellan 2012 och 2016.

Mer om projektet Unio Crassus for LIFE Länk till annan webbplats.

Lekbottnar återskapas med hacka.

Lekbottnar för fisk återskapades både med handkraft och maskiner.

LIFE MIA (Mälaren Inner Archipelago)

Inom projektet genomfördes åtgärder i 42 Natura 2000-områden som ligger på öar i Mälaren eller i direkt anslutning till sjön. Restaureringsåtgärder genomfördes både i skogs- och gräsmark för att ge rätt förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av naturtyperna och för att göra områdena mer besöksvärda. Bland annat restaurerades igenväxta betesmarker, nya stängsel sattes upp och strandängar återskapades. Ett stort fokus för projektet var naturreservatet/ekoparken Ridö-Sundbyholmsarkipelagen som ligger både i Södermanland och Västmanlands län.

LIFE MIA var ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Södermanland, Sveaskog och Upplandsstiftelsen. Projektet pågick mellan 2009 och 2015.

Träd som har nyhamlats på Segersön.

På Segersön i Mälaren nyhamlades ett stort antal lövträd, skyddsvärda träd frihöggs och odlingslandskapet restaurerades.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

E-post till naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss