Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsen föreslår nya och utvidgade Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Södermanlands län är klart och går nu ut på remiss. De områden som berörs är Strandstuviken, Hävringe-Källskären och Risskären in mot Bråviken.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden Länk till annan webbplats..

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår ifrån de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsernas uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag att föreslå nya sådana områden.

Vårt uppdrag är att ta reda på vilken betydelse länets IBA-områden har för fåglarna och föreslå nya området som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs får möjlighet att yttra sig och dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Frågor kan ställas till Länsstyrelsen. Se Kontakt längst ner på sidan.

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsen i Södermanlands län län föreslår att:

 • Utvidga det befintliga Natura 2000-området Strandstuviken (SE0220020).
 • Utvidga det befintliga Natura 2000-området Hävringe-Källskären (SE0220028).
 • Peka ut ett nytt område i Bråviken på Södermanlands sida länsgränsen vid ögruppen Risskären, kallat Risskären.

Bedömning och motivering till utpekandena finns beskrivet i dokumentet Förslag till utpekande av särskilda skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län”.

Vilka underlag har sammanställts?

Länsstyrelsen har sammanställt tillgängligt underlag om förekomst av kustfåglar i de aktuella delarna av Södermanlands län. Utifrån detta har vi kunnat göra en vetenskaplig bedömning av betydelsen de utpekade IBA-områdena och anslutande delar har för de arter som ska skyddas.

Länsstyrelsens bedömning och förslag sammanfattas i följande dokument. Material till förslaget läggs upp allt eftersom det blir färdigt.

Förslag till utpekande av särskilda skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1. Artbeskrivningar Pdf, 506.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2. Detaljkartor över förslagen till nya och utvidgade Natura 2000-områden Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Digitala webbgiskartor (kommande).


Länsstyrelsen tar emot synpunkter

Innan Länsstyrelsen föreslår berörda områden till Naturvårdsverket erbjuds berörda sakägare att yttra sig i ärendet. Yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 27 juni 2022.

Observera att ni bara behöver skicka in dina dokument en gång.

Aktuellt just nu

 • Länsstyrelsen har sammanställt det underlag om förekomst av fåglar som finns. Nya flyginventeringar har under början av 2022 skett utmed kusten, för att bättra på bilden av var vi har övervintrande sjöfågel. Vi har gjort en bedömning av vilken betydelse de utpekade IBA-områdena har för de arter som ska skyddas.
 • Länsstyrelsen har tagit fram förslag till avgränsning av tre nya eller utvidgade Natura 2000-områden vid Strandstuviken, Hävringe-Källskären och Risskären i Bråviken.
 • Länsstyrelsen kommer inom kort att informera om förslaget via utskick och annonsering. Förslaget skickas även på remiss hos kommuner och myndigheter under tiden maj-juni.
 • Länsstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget från alla berörda. Information hur eventuella synpunkterna kan lämnas finns beskrivna ovan. Sista svarsdagen är den 27 maj 2022.
 • Länsstyrelsen sammanställer alla inkomna synpunkter och de blir sedan underlag för regeringens beslut.
 • Senast den 22 augusti 2022 ska Länsstyrelsen redovisa det slutliga förslaget till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket överlämnar sedan en samlad redovisning av alla länsstyrelsers förslag till regeringen.
 • Beslut fattas av regeringen.

Frågor och svar

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

Syftet med Natura 2000 är att bidra till att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald inom EU genom att alla länder tar ett ansvar för sin del av det gemensamma naturarvet. De mest betydelsefulla områdena i varje land ska därför ingå i Natura 2000-nätverket.

Natura 2000 bygger på bestämmelser i två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet. Regeringen utser Natura 2000-områden med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken.

Natura 2000 - värdefulla naturområden i EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I regeringens beslut och i Naturvårdsverkets riktlinjer omnämns begreppen SPA och IBA.

SPA - särskilda skyddsområden

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special Protection Area, som på svenska blir "särskilda skyddsområden". Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation, "särskilda bevarandeområden").

Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Berörd lagstiftning: 7 kap. 27 - 28 §§ miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Fåglar är världsresenärer som behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringens att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som exempelvis häckar, övervintrar eller rastar.

Mer om EU-kommissionens formella bedömning och kritik

Enligt kommissionen har Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt fågeldirektivet när vi inte klassificerat de mest lämpade marina områdena (i antal och storlek) som särskilda skyddsområden (SPA-områden).

Kommissionen har gjort en jämförelse med marina IBA-områden i Sverige. I den formella underrättelsen har kommissionen bett Sverige om vetenskapligt grundande skäl till varför 20 marina IBA-områden i Sverige endast är utpekade till mindre än två tredjedelar som SPA-område.

Kommissionen hänvisar till två avgöranden av EU-domstolen som avser bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal SPA-områden med en tillräcklig yta. I avgörandena har EU-domstolen ansett att den förteckning över viktiga fågelområden som publicerats av BirdLife International, ”trots att [förteckningen] inte är rättsligt bindande för den berörda medlemsstaten, kan användas som referensmaterial vid bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal områden med en tillräcklig yta [som SPA-områden] i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna [i fågeldirektivet]”.

Formal notice Art. 258 TFEU 14/05/2020

EU-kommissionen pekar på två områden i Södermanlands län:

 • IBA-området Strandstuguviken
 • IBA-området Bråviken-Hävringe

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av öar och vissa strandområden som kan ha betydelse för fågellivet.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Detta regeringsuppdrag består av två delar.

 1. Länsstyrelsen ska göra ett förslag på nya Natura 2000-områden. Bedömningen ska baseras på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.
 2. Länsstyrelsen ska också informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och sänds sedan till regeringen innan beslut tas.

För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska skyddas. Pågående mark- och vattenanvändning påverkas inte direkt och inte alls om den inte påverkar dessa naturvärden i området. Många skötselinsatser är också nödvändiga för att behålla värdena för fågellivet.

Om du vill göra någon förändring eller en åtgärd som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste du däremot söka tillstånd för det.

Regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping