Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Klippa med segelbåtar och hav i bakgrunden

Foto: Maria Rolf.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Friluftsliv i Södermanlands län

Länsstyrelsen arbetar för att förverkliga regeringens friluftspolitik genom att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i länet. Länsstyrelsen arbetar också med kunskapsspridning om natur och friluftsliv. Det gör vi till exempel genom att ordna konferenser, seminarier och träffar och sprida information i ett friluftslivsnätverk.

Nätverk för friluftsliv

Länsstyrelsen har skapat ett nätverk av intresserade aktörer inom friluftsliv från kommunerna, ideella föreningar, företag och andra myndigheter för att utveckla friluftslivet tillsammans. Är du intresserad att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Handlingsplan

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för arbetet med friluftslivsmålen. Handlingsplanen är ett första steg för att förverkliga friluftslivspolitiken i Sörmland genom att påbörja beskrivningen av Sörmlands friluftsliv och vilka åtgärder som Länsstyrelsen behöver genomföra. Länsstyrelsen ska, enligt regeringens uppdrag, samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken för att nå de tio friluftslivsmålen som har beslutats av Riksdagen. Framtagningen av handlingsplanen är ett led i det arbetet. Handlingsplanen omfattar Länsstyrelsens arbete.

Friluftsliv i Sörmland: Handlingsplan för arbetet med friluftslivsmålen på Länsstyrelsen i Södermanlands län (pdf) Pdf, 439.8 kB.

Tillgång till friluftsliv

Länsstyrelsen har samlat och tagit fram nya kartunderlag om friluftsliv inom vårt uppdrag om grön infrastruktur. Vi vill på detta sätt knyta ihop vårt arbete med grön infrastruktur och friluftsliv.

Rapporten Friluftsliv – tillgång till natur (pdf) Länk till annan webbplats.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringen och byggande

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss