Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Södermanlands läns naturreservat

Skötsel av skyddad natur i Södermanlands län

Länsstyrelsen förvaltar ungefär 140 av länets nästan 170 naturreservat och naturvårdsområden. Förvaltaren ansvarar för skötseln av områdenas natur, arter och friluftsanordningar. Andra reservatsförvaltare i länet är framförallt kommunerna, Sveaskog och Landstinget Sörmland. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån. 

Länsstyrelsens förvaltare prioriterar, planerar, beställer och följer upp de arbeten som ska göras i reservaten. Sammanlagt är vi en arbetsgrupp på ungefär tio personer som på något sätt deltar i förvaltningen.

Länsstyrelsen har egen fältpersonal i naturreservatet Stendörren, men det mesta av arbetet som utförs i reservaten upphandlas. Egna ramavtal är den vanligaste formen. I en del reservat har vi också skötselavtal med till exempel markägare eller föreningar, som hjälper oss att hålla ordning på vandringsleder, bryggor med mera.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra naturreservat? När du kontaktar oss behöver vi ha följande information för att vi ska kunna svara dig på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt eller fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress eller telefonnummer)

Länsstyrelsen i Södermanlands län