Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel i länet

Länsstyrelsen förvaltar ungefär 140 av länets 170 naturreservat och naturvårdsområden. Reservatsförvaltaren ansvarar för skötseln av områdenas natur, arter och friluftsanordningar. Andra förvaltare i länet är framförallt kommunerna, Sveaskog och Region Sörmland. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån. 

Länsstyrelsens förvaltare prioriterar, planerar, beställer och följer upp de arbeten som ska göras i reservaten. Sammanlagt är vi en arbetsgrupp på ungefär tio personer som på något sätt deltar i förvaltningen.

Länsstyrelsen har egen fältpersonal i naturreservatet Stendörren, men det mesta av arbetet som utförs i reservaten upphandlas.

Förvaltning av fastigheter

Länsstyrelsen förvaltar också fastigheter åt Naturvårdsverket i reservaten.

Mer om fastighetsförvaltningen Öppnas i nytt fönster.


Varje år redovisar Länsstyrelsen till Naturvårdsverket vad pengarna vi fått använts till inom skötsel och förvaltning av länets skyddade naturområden.

Arbetet utförs huvudsakligen med ett årligt skötselanslag från Naturvårdsverket och till viss del även med andra sökta projektmedel, som t.ex. EUs LIFE-fond.

Pengarna från Naturvårdsverkets skötselanslag används bland annat till:

  • Gränsmarkeringar av nya naturreservat
  • Skötsel av olika naturtyper, till exempel slåtter av ängsmark eller stängsling av betesmark
  • Åtgärder för att främja friluftslivet, till exempel stigar, rastplatser (nya och underhåll av befintliga)
  • Skötsel av byggnader och anläggningar
  • Skötsel av P-platser, vägar med mera
  • Renhållning, tömning av soptunnor, toaletter med mera
  • Uppföljning av vilka effekter utförda åtgärder ger
  • Information till besökare och allmänhet genom skyltar, foldrar, webb, guidningar och liknande.

Åtgärderna ute i reservaten utförs ibland av personal på Länsstyrelsen. Ofta är det dock lokala djurhållare, markägare och entreprenörer som utför arbetet efter upphandling och enligt avtal.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping