Smakrik och blomstrande besöksnäring

Symbolbild Smakrik blomstrande besöksnäring

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!

Kurser, företagsbesök och rådgivning utvecklar besöksföretaget

Vi vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom de olika temana. Syftet är att skapa ett upplägg där du som deltagare har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk.

I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika ämnesområden:

  • Skapa en attraktiv utemiljö för besökarna
  • Generera fler gästnätter på landsbygden
  • Effektivare försäljningsteknik
  • Lyft matupplevelsen
  • Sälj mer med platsens kulturarv och historia

Aktiviteterna vänder sig till dig som har:

  • ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet och
  • är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Med landsbygd menas områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Med företag menas en verksamhet som är registrerad som näringsverksamhet enligt Skatteverkets regler.

Kurser och företagsbesök

Kurser och företagsbesök hittar du i kalendern. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev Smakrik och blomstrande besöksnäring. Genom nyhetsbrevet får du även allmän information om projektet.

Länsstyrelsens kalender

Anmäl dig till nyhetsbrevet Smakrik och blomstrande besöksnäring Länk till annan webbplats.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Deltagaravgiften för att gå en kurs är 500 kr + moms. Ett företagsbesök är kostnadsfritt. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Rådgivning

Vad behöver ditt företag hjälp med?

En rådgivare kan hjälpa dig med en speciell frågeställning inom något av ämnesområdena. Om du till exempel vill ha hjälp med att utforma en sittyta i trädgården tar du kontakt med en trädgårdsdesigner.

Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av, tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Du betalar 30 procent av den totala rådgivningskostnaden. Det är ditt företags behov som styr hur omfattande rådgivningen ska vara. Du kan få rådgivning både enskilt och i en mindre grupp.  

Rådgivningen sker i huvudsak genom ett besök

Tanken är att rådgivningen i huvudsak ska ske genom att rådgivaren kommer ut till ditt företag. I särskilda fall kan en träff på rådgivarens kontor vara mer lämpligt eller att rådgivning sker genom telefonsamtal, mejl eller till exempel Skype. Vid kortare frågor kan mejl eller telefon vara det bästa sättet. Det är du som bestämmer tillsammans med rådgivaren vad som passar bäst i ditt fall.

Vanligaste typen av rådgivning är att rådgivaren kommer ut till ditt företag och ni träffas ett par timmar. Efter besöket ska rådgivaren skriva ihop ett rådgivningsbrev till dig som dokumenterar de råd som rådgivaren ger ditt företag. Ni kan också ha telefonkontakt för att diskutera frågor som uppkommit under tiden. I begreppet rådgivning ingår rådgivarens för- och efterarbete och tiden för besöket. Förutom kostnaden för rådgivarens tid ingår kostnaden för reseersättning i maxkostnaden 5 908 kr. Du bör begära en offert av rådgivaren för att få en uppfattning om kostnaden för rådgivningen.

En rådgivning kan också vara att du endast har mejl- eller telefonkontakt med en rådgivare om en viss frågeställning. Alla kontakter ni har runt frågeställningen förs ihop till en rådgivning.

Vissa typer av hjälp får inte ingå i rådgivningen

Rådgivningen får inte omfatta projektering (till exempel av byggnader) eller ifyllande av ansökningshandlingar. Du kan inte heller få hjälp med lagstadgade krav, såsom upprättande av en struktur för egenkontroll och riskanalys inom livsmedelsverksamhet (HACCP).

Kan vi få rådgivning i grupp?

Ibland kan det passa bättre med rådgivning i en mindre grupp. En grupprådgivning utgörs i normalfallet av två till fyra företag som behöver hjälp med samma frågeställningar. Är ni flera företag som kan tänka er att få rådgivning i grupp, ta då kontakt med en rådgivare om en offert. Även vid grupprådgivning behöver ni betala 30 procent av den totala kostnaden, vilket maximalt kan bli 5 908 kr. Deltagande företag delar på kostnaden.

Får jag något skriftligt rådgivningsbrev?

Efter varje rådgivning som tar mer än två timmar, kommer du att få ett sammanfattande rådgivningsbrev. Vid en grupprådgivning kommer varje deltagande företag att få ett eget brev. Efter att brevet är utskickat kommer rådgivaren att ringa upp dig för att svara på eventuella följdfrågor.

Rådgivaren kommer att fråga efter ditt personnummer och registrera det i Jordbruksverkets datasystem för uppföljning.

Du betalar 30 procent av totala rådgivningskostnaden

För telefonrådgivning, mejl eller Skype avgörs kostnaden av rådgivarens timkostnad och antal rådgivningstimmar. Kostnaden per timme för respektive rådgivare hittar du under varje ämnesområde.

För ett rådgivningsbesök består den totala kostnaden av två delar:

  • Tiden för rådgivarens besök på ditt företag samt för- och efterarbete.
  • Rådgivarens reseersättning som utgörs av arbetstid för resan plus transportkostnad. Arbetstiden ersätts med halva timkostnaden för rådgivning, dock max fyra timmar. Transportkostnaden ersätts med faktisk kostnad, dock max 1 200 kr.

Du betalar 30 procent av den totala rådgivningskostnaden. Landsbygdsprogrammet betalar resten. En subventionerad rådgivning får kosta max 19 692 kr exklusive moms. Kostnaden för en rådgivning för dig som mottagare kan alltså aldrig överstiga 5 908 kronor, exklusive moms. Antal rådgivningstimmar du kan få för maxsumman 5 908 kr är alltså beroende på respektive rådgivares timkostnad och reseersättning.

Det är ditt företags behov som styr hur omfattande rådgivningen ska vara. Du sätter själv en gräns på hur mycket hjälp du vill ha. Du bör begära en offert av rådgivaren där din kostnad för rådgivningen ska framgå.

Vanlig fråga:
Om jag inom ett ämnesområde till exempel trädgårdsdesign köper en rådgivning och inte utnyttjar maxsumman 5 908 kr exklusive moms, kan jag utnyttja resterande summa inom ett annat ämnesområde tex marknadsföring?
Nej, maxsumman 5 908 kr är inte en pott ditt företag fått att köpa rådgivning för inom de olika ämnesområdena. Maxsumman 5 908 kr är den maximala kostnaden ditt företag får betala för en rådgivning inom respektive ämnesområde. Du kan köpa flera ytterligare rådgivningar inom samma eller annat ämnesområde och betalar maximalt 30 % av kostnaden för varje ny rådgivning, alltså max 5 908 kr.

Rådgivaren kan ge dig en offert

Rådgivarna har olika timkostnad som du kan läsa mer om i beskrivningen av varje rådgivare. Ring gärna rådgivarna och be om offerter för att få en uppgift om din kostnad. Det är viktigt att du som mottagare får en uppfattning om hur hög din kostnad blir. Rådgivaren kommer att fakturera dig för din kostnad.

De upphandlade rådgivarna har fått olika stora potter med pengar att utföra rådgivning för. Det kan hända att en rådgivare har slut på sin pott pengar när du ringer. Då har du valet att kontakta någon av de andra rådgivarna.

Du kan få rådgivning inom följande ämnesområden

Länsstyrelsen har avtal med rådgivare inom sju olika ämnesområden som du hittar här nedan. Klicka på rubriken för att fälla ut informationen.

Stärk verksamheten och varumärket genom en attraktiv och genomtänkt trädgård. Lyft fram det unika och koppla ihop det med den övriga verksamheten.

​Exempel på rådgivningens innehåll

  • Att få hjälp att ta fram ett trädgårdskoncept över vad och till vem trädgården ska kommunicera och att binda ihop trädgården med besöksföretagets övriga verksamhet. Kan trädgårdens utformning vara en del i ett varumärkesbyggande?
  • Att få hjälp med att i trädgårdsdesignen ta tillvara och lyfta de kulturhistoriska värdena i trädgården.
  • Att diskutera vilka ytor som ska prioriteras. Vad är unikt? Var rör sig besökarna mest? Var vill vi att besökarna ska röra sig?
  • Att tillgängliggöra trädgården för så många besökare som möjligt oavsett funktionsförmåga.
  • Att få praktiska och konkreta råd kring utformning, växtförslag och skötsel. En skötselnivå anpassad till företagets ekonomiska och tidsmässiga möjligheter. En miljövänlig strategi mot ogräs och växtskadegörare.
  • Att få hjälp att göra trädgården mer attraktiv för barnfamiljer.

Som underlag för rådgivningen ska rådgivaren få en skalenlig skiss och eventuella foton över trädgården, rabatten eller ytan som företaget behöver ha hjälp med, samt uppgifter om ljusförhållanden och jordmån.

Kontakta följande rådgivare:

Spiravill​ Länk till annan webbplats.
Irene Tjerngren
Telefon: 070-306 18 38
E-post: info@spiravill.se

Pris: 480 kronor/timmen, exklusive moms

Höj måltidens upplevelse och stick ut i mängden. Få inspiration både genom teori och praktisk matlagning.

Exempel på rådgivningens innehåll

  • Att diskutera menyn/företagets utbud och ge tips på förändringar. Anpassa menyn till olika intoleranser och dieter, trender och kulturella skillnader. Nischa rätterna för att sticka ut i mängden.
  • Praktisk matlagning, enskilt eller i grupp, för att lära ut olika matlagningstekniker.
  • Att diskutera hur matsvinnet kan minimeras genom till exempel att laga mat på rester och att ta tillvara hela djuret eller grönsaken.
  • Att ge råd om olika tekniker för uppläggning och servering av mat samt en smakfull dukning.
  • Att ge råd om vilka råvaror som finns i naturens skafferi och hur de kan användas i matlagningen. Lämpliga och olämpliga råvaror.
  • Att ge vägledning om system för egenkontroll vid hantering av livsmedel. Att ge råd om branschriktlinjer vid utomhusmatlagning.

Kontakta följande rådgivare:

Marias Etnokök Länk till annan webbplats.
​Maria Masoomi
Telefon: 070-492 14 84
E-post: maria@masoomi.se

Pris: 900 kr/tim, exklusive moms

Smak & Vision Länk till annan webbplats.
​Patrik Arneke
Telefon: 070-533 40 34
E-post: patrik.arneke@telia.com

Pris: 1 100 kr/tim, exklusive moms 

Förstärk och förhöj upplevelsen av företaget med en historia. Lär dig jobba med storytelling som marknadsföring.

 Exempel på rådgivningens innehåll:

  • Att få tips på hur man hittar berättelserna och använder dem i utvecklingen av företaget. Att även våga berätta om sina misstag och vad man lärde sig. Att bjuda på sig själv och den unika berättelsen.
  • Att få råd om att förmedla företagets historier. I text, video eller som muntligt berättande? I kontakter med media, i det direkta mötet med kunden, på företagets webbplats och i sociala medier.
  • Att diskutera hur berättelsen kan styra till exempel inredning, marknadsföring, grafisk formgivning och övriga detaljer.
  • Att få tips för att locka media att skriva om verksamheten.

Kontakta följande rådgivare:

Kistone AB - www.kistone.se

Katarina Tideström
Telefon: 0705-35 86 80
E-post: katarina.tidestrom@kistone.se

Pris: 800 kr/tim, exklusive moms

Öka försäljningen i butiken genom att skapa en attraktiv butiksmiljö som hjälper kunderna att hitta varorna.

 Exempel på rådgivningens innehåll:

  • Att diskutera vikten av att ha tydliga skyltar utomhus. Att hjälpa kunden att lätt hitta till parkeringen och ingången till butiken.
  • Att få råd om hur en genomtänkt layout i butiken kan hjälpa kunden att hitta varorna.
  • Att få hjälp med en medveten skyltning inne i butiken. Att ha en genomgående profil när det gäller till exempel format, typsnitt och färg.
  • Att få råd om att inspirera till köp genom att välja rätt exponeringsmetod för varorna.
  • Att diskutera hur ljud som till exempel musik kan inspirera till köp.
  • Att få råd om hygienkrav vid smakprov.
  • Att få råd om att våga ta betalt.

Kontakta följande rådgivare:

DEKKO AB Länk till annan webbplats.
Annica Bergman
Telefon: 073-964 46 09
E-post: annica@dekko.se

Pris: 700 kr/tim, exklusive moms

Öka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla.

Exempel på rådgivningens innehåll:

  • Att diskutera vikten av att ha ett helhetstänk runt tillgänglighet i hela upplevelsekedjan: från gästens första informationssökning till dennes hemkomst.
  • Att få information om vad olika typer av funktionsnedsättningar/funktionsvariationer innebär. Att diskutera vad det är som kan hindra personer med olika typer av funktionsvariationer att kunna ta del av besöksmålet. Vad säger lagstiftningen?
  • Att få hjälp med att inventera funktionshinder på besöksmålet och beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att ta bort funktionshindren. 
  • Att få hjälp med att göra en prioriteringslista över åtgärderna. Till exempel att identifiera och åtgärda sådana hinder i miljön som är lätta att ta bort. Hellre kostnadseffektiva generella åtgärder som fungerar för alla än särlösningar.
  • Att få råd om vad en tillgänglig webbplats innebär, gällande allt från internationella standarder och universell användbarhet till utformning av navigation och struktur av innehåll.
  • Att få råd om att utforma tillgänglig information, till exempel broschyrer och skyltar.
  • Att få råd om hur besöksmålets tillgänglighet ska kommuniceras, till exempel genom en tillgänglighetsguide.
  • Att få tips på hur arbetet med tillgänglighet kan utvecklas för företaget, genom att ha en långsiktig plan och att utnyttja olika typer av bidrag och finansieringskällor.

Kontakta följande rådgivare:

Magnus Mattisson Tillgänglighetskonsult
Magnus Mattisson
Telefon: 076-844 50 85
E-post: magnus.mattisson.mm@gmail.com

Pris: 589 kr/tim, exklusive moms

Centrum för tillgänglighet Länk till annan webbplats.
Per-Anders Öhrn
Telefon: 076-811 71 00
E-post: per-anders@ctill.se

Pris: 600 kr/tim, exklusive moms

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och följande län är med och finansierar: Länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss