Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtnäring och växtskydd

Grundkurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype. Återkommer angående praktik.
Tillfälle 1: 17, 18, 23, 24 mars 2021.

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 1, 2, 8, 9 mars 2021.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Grundkurs med inriktning trädgård/grönytor

Datum: 2, 4, 5, 16, 17, 18 och 26 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Grundkurs för behörighet i och omkring växthus

Datum: 2, 4, 5, 10, 11, 12 och 25 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inriktningsdag trädgård/grönytor

Datum: 16 och 17 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inriktningsdag växthus

Datum: 10 och 11 februari 2021.
Plats: Digital kurs, Skype.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län, Carina Lindqvist, carina.lindqvist@lansstyrelsen.se, telefon: 010-22 31 438

Ifall du vill ha behörighet för användning av växtskyddsmedel för både trädgård/grönytor och växthus kan du välja till inriktningsdag från den kurs du inte går i sin helhet. Ta kontakt med kursansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län ifall du vill göra detta.

Vidareutbildningar

Jordbruk (grundkurs)

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 17, 18 februari (två halvdagar)
Tillfälle 2: 2, 3 mars (två halvdagar)
Tillfälle 3: 9, 10 mars (två halvdagar)
Tillfälle 4: 11, 12 mars (två halvdagar)
Tillfälle 5: 15, 16 mars (två halvdagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 10 mars (en heldag)
Tillfälle 2: 11 mars (en heldag)
Tillfälle 3: Kurs på sal kan bli aktuellt, beroende på restriktioner.

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 18 mars (en heldag)
Tillfälle 2: 24 mars (en heldag)

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 16, 17 mars (två halvdagar)
Tillfälle 2: 23, 24 mars (två halvdagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 2-3 mars (två halvdagar)

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Vidareutbildning betning av utsäde

Kursen utförs som självstudier. Ta kontakt med kursansvarig.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 9-10 mars (två halvdagar)

Frågor om kurserna

Grundkurs och vidareutbildning anordnas varje år i februari-mars. Kontaktperson är Malin Almquist Malin.Almquist@lansstyrelsen.se , telefon 010-2234366 eller Jenny Askenfelt jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se, telefon 010-2234373

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt