Med anledning av att vi har fått många förfrågningar om skrotning av 2-takts motorer vill Länsstyrelsen uppmärksamma om att LOVA-stöd inte kan sökas av privatpersoner. Det är endast kommuner och ideella sammanslutningar (t.ex. båtklubbar) som är stödberättigade.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Här hittar du information om hur du söker LOVA-bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Blanketter för ansökan, delredovisning och slutredovisning finns hos Havs- och vattenmyndigheten. Där hittar du också mer information och anvisningar om hur du fyller i blanketterna.

Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Dokument och blanketter hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för Skåne län för år 2022 är den 1 december 2021.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till er kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan jag få stöd för?

Åtgärder som bidrar till

  • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
  • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
  • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
  • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få stöd:

  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden. 

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-stöd, hör av dig till Länsstyrelsen.

Vad kan jag inte få stöd för?

  • Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.
  • LOVA-stöd kan inte ges om man redan har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.
  • Rena kommunikationsprojekt kan inte få LOVA-stöd.
  • Utbildning av kommunal personal är inte stödberättigat om utbildningen inte ingår som en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

I Skåne upplever vi ett fortsatt högt söktryck inom LOVA och kommer därför även framöver att i första hand prioritera åtgärder för att motverka övergödning och minska påverkan från biocidfärger från fritidsbåtar.

I dagsläget ser vi att kostnadseffektiviteten för draggning av spökgarn är låg och kommer därför troligtvis inte att prioritera sådana projekt även om det enligt förordningen är möjligt att få stöd för detta.

Enligt den reviderade förordningen är det nu möjligt att få upp till 80 % stöd och när det gäller internbelastning t.o.m. 90 % stöd. Ni kan söka för så höga stödsatser, men ska räkna med att vi inte kommer att kunna bevilja en så hög andel.

Prioriteringskriterier

Prioriteringskriterier kommer att vara kostnadseffektivitet, sökandens ekonomiska förutsättningar, en regional spridning av åtgärder, andel egen motfinansiering och nytänkande/innovation.

Söktrycket påverkar

Även söktrycket kommer att påverka stödsatserna. Om ni har ett fast belopp som ni kan avsätta för projektet kan ni också välja att ansöka om högsta stödsats, men även beskriva vad ni kan åstadkomma i projektet om ni får en lägre stödsats, t.ex. 50 %.

Utfiskningsprojekt

Länsstyrelsen har märkt ett ökat intresse för att genomföra biomanipulationsprojekt genom utfiskning. I syfte att uthålligt kunna stödja denna form av restaureringsåtgärd kommer Länsstyrelsen att fokusera på att i mån av medel stödja en första utfiskning i de sjöar där en välunderbyggd ansökan samt en avsiktsförklaring inkommit.

I avsiktsförklaringen ska sökanden förklara sig beredd att ta ansvar för att ordna finansiering och genomförande av erforderliga underhållsfisken samt att följa upp effekten av utfiskningen.

En välunderbyggd ansökan inkluderar minst ett provfiske med not eller bottengarn samt en provtagning av de parametrar som ska följas upp.

I ansökan ska finnas en kvalificerad bedömning av vilken effekt utfiskningen bedöms få på närsaltshalterna i sjön samt på sjöns fiskbestånd. Kontakta gärna Länsstyrelsen för ytterligare information.

Våtmarksprojekt

För projekt som uppfyller kraven för både LOVA och våtmarks-LONA ser vi gärna att ni söker både LOVA och LONA .

Hur mycket stöd kan jag få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med stöd som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Detta kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använda sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Gå gärna in i projektkatalogen för att hitta idéer och låta dig inspireras.

Projektkatalog LOVA hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer finns en utvärdering av LOVA som genomförts som ett examensarbete vid Lunds universitet, Är LOVA ett effektivt styrmedel?  Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Om LOVA-bidraget

Sedan 2009 finansieras LOVA-bidraget av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens politik för sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är öronmärkt för att användas till att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå.

Ny LOVA-förordning kom 2018

Under 2018 ändrades LOVA-förordningen. Ändringen innebar en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018 och att medel för lokala vattenvårdsprojekt kunde användas till åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Kontakt