Tingshus

Flera härader slogs i slutet av 1800-talet samman till större tingslag som uppförde nya tingshus. Under perioden 1880-1920 byggdes många tingshus. Byggnaderna inrymde ibland en bostadsdel åt häradshövdingen. Tingshus från sekelskiftet 1900 fick ofta en monumental arkitektur med absider och tingsklockor. År 1948 kom blev det  en ny rättegångsordning. Efter 1950 kom en mer återhållsam arkitektur.

Domstolsväsendet i Sverige är uppdelat mellan allmänna domstolar och specialdomstolar. Den allmänna domstolen är uppdelad i tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. I Skåne finns tingsrätt i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad och hovrätt i Malmö. I början av 2000-talet skedde sammanslagningar. Tidigare fanns tingsrätt även i bland annat Simrishamn, Trelleborg, Landskrona och Eslöv. 
  
Innan tingshus började uppföras skipades rätt vid särskilda tingsplatser, som ofta var belägna vid en äldre kultplats. Under 1500-talet hölls ting i sockenstugor och klockaregårdar och från 1600-talet också i gästgivaregårdar. Enligtlag år 1734 skulle varje härad uppföra ett eget tingshus för tre årliga ting: vinterting, sommarting och höstting. Bönderna ansvarade för byggnation och underhåll. Byggnaderna uppfördes med en traditionell salsplan och till uppförandet av tingshus hörde också skyldigheten att tillhandhålla häkte. 
  
Flera härader slogs i slutet av 1800-talet samman till större tingslag som uppförde nya tingshus. Under perioden 1880-1920 byggdes många tingshus runt om i landet. Byggnaderna inrymde i vissa fall en bostadsdel åt häradshövdingen och förlades vanligtvis i närheten av järnvägsstationen. År 1948 kom en ny rättegångsordning som så småningom medförde att många tingshus förändrades. Ordförandens uppgifter minskades, medan advokater och åklagare fick en mer betydelsefull roll i den rättsliga processen. Processformens demokratisering kunde bland annat leda till att tingssalen fick fler ingångar och att ordförandens tidigare upphöjda placering sänktes. 
  
De tingshus som byggdes kring sekelskiftet 1900 fick ofta en maktingivande och monumental arkitektur. De kunde kännas igen som tingshus bland annat på de vanligt förekommande absiderna och tingsklockorna. Tingshus som uppfördes från och med 1950-talet fick istället en mer återhållsam arkitektur. Den nuvarande organisationen av domstolsväsendet infördes 1971, vilket innebar att verksamheten i många tingshus på landsbygden upphörde. Idag är en del tingshus i privat ägo.

Lunds tingsrätt som utökats samlas från 2018 i nyuppförd byggnad strax väster om Lunds Centralstation. Den nya tingsrätten blir ca 10 500 kvadratmeter stor, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten. FOJAB arkitekter har ritat byggnaden. Entreprenaden är ett partneringprojekt i samverkan med NCC

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss