Dispens för vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta.
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
 • Att hantera kemikalier.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Gör din ansökan om dispens

 1. Fyll i formuläret nedan och skicka in.
 2. Skicka in bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
 3. Betala ansökningsavgiften.

1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.
3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.
5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns på den här sidan. Om du är osäker, kontakta din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i så fall en karta där platsen är markerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi


9. Motivera varför arbetet ska utföras10. Bilagor
Just nu går det inte att skicka in bilagor via formuläret. Bilagorna skickas istället till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
Är ansökningsavgiften betald?


En ansökningsavgift på 4 600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Ange projekt 7252160, vem som ansöker och fastighetsbeteckning.

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)
 • Fotografier över området
 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan)
 • Varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan)

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697. Ange:

 • projekt 7252160
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Tillsyn av vattenskyddsområden

För de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen har tillsynen delegerats till respektive kommun. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt