Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energi- och klimatråd

mönster med ikoner/bilder som symboliserar energi och klimat

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Plattform för länets energi- och klimatarbete

Energi- och klimatrådet är en arena för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län. Arbetet inom rådet ska leda fram till faktiska aktiviteter och projektidéer som ska kunna drivas inom rådets fokusområden. 

Ambitionen är att rådet är en plattform med möjligheter att:

  • arbeta fram tvärsektoriella strategiska och prioriterade aktiviteter för att öka takten i omställningen mot ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län
  • vara arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och branschorganisationer
  • vara en pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga energi- och klimatprogrammets vision och mål
  • i samverkan bryta ner nationella färdplaner på regional nivå.

Medlemsorganisationer i Örebro läns energi- och klimatråd

Organisation

Askersunds kommun

Billerud Korsnäs

Degerfors kommun

Elektroskandia (Örebro)

EON

Epiroc

Fastighetsnätverket (representerade av Kamtech)

Fortum Waste (Kumla)

Gasum

Green Cargo

Hallsbergs kommun

Handelskammaren Mälardalen

Hällefors kommun

Karlskoga energi & miljö

Karlskoga kommun

Kumbro

Kumla kommun

Lantmännen Unibake (Örebro)

Laxå kommun

Lekebergs kommun

Linde Energi

Lindesbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun

LRF

Moelven, Valåsen

Nora kommun

Närkefrakt

Orkla Foods AB

Outokumpu Degerfors

Ovako (Hällefors)

Stena Recycling

Sveaskog

Sveriges Åkeriföretag Öst

Zinkgruvan Mining

ÖGS Bolaget

Örebro kommun

Örebro universitet

Aktuellt inom rådet

  • Lägesrapport från fokusområdena

    Energi- och klimatrådets andra möte för året genomfördes den 2 maj på Conventum i Örebro. Rådsmedlemmarna fick en lägesuppdatering från arbetet inom fokusområde...

Rådets uppdrag och organisation

Rådets arbete utgår från Örebro läns energi- och klimatprogram som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Ordföranden för rådet är landshövding Maria Larsson och regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn. Rådet träffas tre till fyra gånger per år och där emellan sker arbete i arbetsgrupper. Rådet bildades våren 2021.

I rådet finns i nuläget tre fokusområden:

  • Transporter
  • Energisystem
  • Upphandling.

De tre fokusområdena är en spegling av den samlade bilden av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan, mål och aktiviteter i länets energi och klimatprogram, samt den samlade bilden av de nationella färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft från Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.

Fokusgrupperna leds av representanter från regionen, länsstyrelsen eller personer från rådsmedlemmarnas organisationer. Syftet är att vara pådrivande, samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta ställning till. Fokusgrupperna kan också driva rådets beslutade projekt och aktiviteter.

Under de senaste åren har det skett en snabb och positiv utveckling inom energi- och klimatområdet.

EU har höjt sina klimatambitioner med sin ”gröna omstart” som är ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Målet är inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och att ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning och att inga människor eller platser lämnas utanför. The European Green Deal – A commitment to future generations (European commission) Länk till annan webbplats.

EU har dessutom stärkt sina klimatmål. Enligt tidigare mål skulle de totala klimatutsläppen minska med 40 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivå. Unionens skärpta klimatmål är att minska nettoutsläppen med "minst 55 procent" till 2030. Anledningen till att målet skärps att för att nå klimatneutralitet till 2050.

Nationellt har flertalet branscher lämnat in färdplaner för fossilfri konkurrenskraft genom initiativet Fossilfritt Sverige, med ambitiösa mål och handlingsplaner. Start - Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.

Signaler finns att investerare och fondförvaltare i högre grad söker placera pengar i företag med hållbara affärsstrategier. Allt fler företag gör allvar av sitt hållbarhetsarbete och införlivar det i sina affärsidéer. Hållbara affärer växer!

Vi behöver öka takten

Trots alla positiva signaler behöver samhället göra mer om vi ska nå antagna energi- och klimatmål.

Örebro läns klimatutsläpp minskar. Men trots att växthusgaserna minskat i Örebro län, och i riket, så har inte utvecklingen varit i en tillräcklig takt för att nå de nationella klimatmålen.

Uppföljning av klimatmålen, både på nationell och regional nivå, visar att vi riskerar att inte nå uppsatta målnivåer, Klimatmål (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Senast 2045 ska utsläppen från verksamheter inom Sveriges geografiska gränser vara minst 85 procent lägre än 1990. I scenarierna baserade på idag beslutade styrmedel, bedöms de totala svenska utsläppen av växthusgaser år 2045 vara 34–37 procent lägre än år 1990, vilket innebär ett utsläppsgap till målet på 31–36 miljoner ton till år 2045.

Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län