Illustration, vågor

Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen).

Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:

 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar
 • Varuinformationsblad för kemikalier

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 3 700 kronor. 

Betala avgiften 3 700 kronor till bankgiro 5051-7697. Ange:

 • projekt 72103
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Gör din ansökan om dispens så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (pdf)PDF
 2. Skicka blankett och bilagor till vattenskyddsomraden.orebro@lansstyrelsen.se eller:
  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och naturmiljö
  701 86 Örebro

Vattenskyddsområden i Örebro län

Inom Askersunds kommun finns Mariedamm, Zinkgruvan, Åsbro och Vätterns vattenskyddsområde. De tre förstnämnda inrättades 1997 för att skydda grund­vattentäkter och Vättern inrättades 2014 för att skydda den som ytvattentäkt.

Inom kommunen finns också delar av Norruddens vattenskyddsområde, som försörjer Laxå med dricksvatten och Tisaren som förser Kumla och Hallsberg med dricksvatten. 

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Mariedamm.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i MariedammPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norrudden.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Norrudden, Askersunds kommun och Laxå kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Tisaren.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2008

Sydnärkes miljöförvaltning

Kumla kommun

 Föreskrifter för vattenskyddsområde och ytvattentäkten Tisaren, Askersunds och Hallsbergs kommunerPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Zinkgruvan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983,
reviderades 1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i ZinkgruvanPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid  Åsbro.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i ÅsbroPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Vättern.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2014

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern, Askersunds kommunPDF

KartaPDF

Inom Degerfors kommun finns Degernäs, Svartån/ Guldsmedsboda och Åtorp/Äng vattenskyddsområden. Dessa är inrättade 1987, 1960 respektive 1987 för att skydda grundvattentäkter. Degernäs vattentäkt försörjer cirka 9 300 personer, Svartån/Guldsmedsboda cirka 800 och Åtorp/Äng cirka 250 personer.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Degernäs.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1987, reviderades 2009

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten DegernäsPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Guldsmedsboda.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1960

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkten GuldsmedsbodaPDF

KartaPDF

 

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Åtorp, Äng.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1988

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Föreskrifter om vattenskyddsområde vid Åtorp, Degerfors kommunPDF

KartaPDF

Inom Hallsbergs kommun finns Björnhammaren, Hallsberg, Långängen, Hjortkvarn, Sköllersta, Tisaren och Vretstorp vattenskyddsområde. Dessa inrättades mellan 1974 och 2008. Långängen och Sköllersta är numera nedlagda vattentäkter. Hallsberg och Björnhammaren fungerar som reservvattentäkter.

Hjortkvarn försörjer cirka 500 personer med dricksvatten och Vretstorp cirka 1 000 personer. Den största mängden dricksvatten för Hallsbergs kommun tas från Blacksta, som ligger i Kumla kommun. Det är vatten från sjön Tisaren (skydds­område sedan 2008) som infiltreras i Blackstaåsen.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Björnhammaren och Lilla Emma.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i BjörnhammarPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Hallsberg och Långängen.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i HallsbergPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Hjortkvarn.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i HjortkvarnPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Sköllersta.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1974

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Atria Scandinavia AB

Allmänna skyddsföreskrifter till skydd för grundvattentillgång i SköllerstaPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Tisaren.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2008

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Kumla kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och ytvattentäkten Tisaren, Askersunds och Hallsbergs kommunerPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Vretstorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980, reviderades 2007

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Vretstorp, Hallsbergs kommunPDF

KartaPDF

Inom Hällefors kommun finns Jeppetorp, Nyhammar, Loka Brunns och Loka 2 vattenskyddsområden. Jeppetorp vattenskyddsområde reviderades senast 2000, Nyhammar bildades 1983, Loka 2 år 2011 och Loka Brunn reviderades senast 2015 för att skydda grundvattentäkter.

Jeppetorp försörjer cirka 7 000 personer och Nyhammar cirka 400 personer. Vattentäkterna inom Loka Brunn och Loka 2 används av Spendrups AB för bland annat produktion av mineralvatten på flaska.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Jeppetorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1974,
reviderades 2000

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och skydd av grundvattentillgången vid Hällefors kommuns vattentäkt i JeppetorpPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Skarped.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2011

Samhällsbyggnad Bergslagen

Spendrups Bryggeri AB

Observera att § 5 i skyddsföreskrifterna har upphävts av regeringen i beslut daterat 2013-08-22, (M2011/3365/Me).

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Loka 2, Hällefors kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Loka Brunn.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997, reviderades 2015

Samhällsbyggnad Bergslagen

Spendrups Bryggeri AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Loka Brunn, Hällefors kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Nyhammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun

Bestämmelser för skyddsområde för grundvattentillgång i NyhammarenPDF

KartaPDF

Inom Karlskoga kommun finns Gälleråsens vattenskyddsområde. Gälleråsens vattenskyddsområde bildades 1997 för att skydda grundvattentäkten. I Gälleråsen infiltreras vatten från Timsälven. Gälleråsen försörjer cirka 28 800 personer med dricksvatten.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Gälleråsen, Karlskoga.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Karlskoga myndighetsnämnd

Karlskoga Energi & Miljö AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Karlskoga kommuns vattentäkt i GälleråsenPDF

KartaPDF

Inom Kumla kommun finns Blacksta vattenskyddsområde för att skydda en grundvattentäkt med infiltration. Vatten som infiltreras kommer från Tisaren (se Askersunds/Hallsbergs kommun), vars vattenskyddsområde beslutades 2008. Blacksta försörjer cirka 33 000 personer med dricksvatten i Kumla och Hallsbergs kommun.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Blacksta, Sannahed (Kumla).

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Kumla miljö- och byggnadsnämnd

Kumla kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Blacksta, Kumla kommunPDF

KartaPDF

Inom Laxå kommun finns Norrudden, Djupbäcken och Kroa vattenskyddsområde. Norrudden bildades 2005, Djupbäcken 1995 och Kroa 2011 för att skydda grund­vattentäkter. Norruddens vattenskyddsområde ligger till stora delar även i Asker­sunds kommun men försörjer cirka 4 500 personer i Laxå och Lekebergs kommuner med dricksvatten. Vatten från täkten i Djupbäckens vattenskydds­område används för att producera Porla mineralvatten på flaska. Kroa förser Finnerödja med dricksvatten.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Djupbäcken, Porla.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1995

Sydnärkes miljöförvaltning

Eden Springs AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och Porla Brunn´s vattentäkt i Djupbäcken, Laxå kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Kroa, Finnerödja.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2010

Sydnärkes miljöförvaltning

Laxå vatten AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Kroa, Laxå kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norrudden.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Sydnärkes miljöförvaltning

Laxå vatten AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Norrudden, Askersunds kommun och Laxå kommunPDF

KartaPDF

Inom Lekeberg kommun finns Fjugesta och Mullhyttans vattenskyddsområden. Båda skyddsområdena reviderades 1997 och skyddar grundvattentäkter. I Fjugesta infiltreras vatten från Svartån. Fjugesta försörjer cirka 3 000 personer med dricks­vatten, Mullhyttan får sedan november 2007 sitt dricksvatten vatten från Norr­udden (se Laxå kommun) och vattentäkten är därför nedlagd.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Fjugesta.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983,
reviderades 1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Lekebergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och Lekebergs kommuns vattentäkt i FjugestaPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattnet vid Mullhyttan.

Fakta om vattensskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndigheten

Huvudman

1983,
reviderades 1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Lekebergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och Lekebergs kommuns vattentäkt i MullhyttanPDF

KartaPDF

Inom Lindesbergs kommun finns Grönbotorp, Kloten, Morskoga, Norra Allmänningbo, Ramshyttan, Rockhammar, Rya, Spannarboda, Vasselhyttan samt Fellingsbro/Västvalla vattenskyddsområde.

Vattentäkterna inom skyddsområdet är samtliga grundvattentäkter, i Kloten med infiltration från Sävenästjärn. Vattentäkterna i Grönbobotorp, Kloten, Morskoga, Norra Allmänningbo samt Spannarboda försörjer alla under 100 personer med dricksvatten. Vattentäkten i Rya, som är kommunens största, förser cirka 9000 personer i Lindesberg och de kringliggande samhällena Rya, Vedevåg, Frövi och Fellingsbro med dricksvatten. Vattentäkten i Fellingsbro/Västvalla är nedlagd.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Grönbotorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1978

Samhällsbyggnad Bergslagen

AB Hem på landet

Bestämmelser för skyddsområde för grundvattentillgång i GrönbotorpPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Kloten.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid KlothyttanPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Rya, Lindesberg.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1943, reviderades 1977 och 2010

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Rya, Lindesbergs kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Morskoga.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid MorskogaPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norra Allmänningbo.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

 Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Norra AllmäningboPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Ramshyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1959, reviderades 1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid RamshyttanPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Rockhammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid RockhammarPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Spannarboda.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid SpannarbodaPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Vasselhyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1958

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid VasselhyttanPDF

Inom Ljusnarsbergs kommun finns Finnhyttans och Norra Hörkens vattenskydds­område. Finnhyttans vattenskyddsområde bildades 2000 och Norra Hörken 1988 för att skydda vattentäkterna i området.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Finnhyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2000

Samhällsbyggnad Bergslagen

Ljusnarsbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och skydd av grundvattentillgången vid Ljusnarsbergs kommuns vattentäkt i FinnhyttanPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten vid Norra Hörken.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1988, reviderad 1994

Samhällsbyggnad Bergslagen

Wessman Barken Vatten och Återvinning AB

Skyddsbestämmelser för ytvattentäkten Norra HörkenPDF

KartaPDF

Inom Nora kommun finns Bälgsjön och Yxsjön/Lindesby vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena bildades 1997 respektive 2005 för att skydda ytvatten­täkter. I Lindesby finns även en grundvattentäkt. Bälgsjön försörjer cirka 8 500 personer med dricksvatten och Yxsjön/Lindesby cirka 100 personer.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten vid Bälgsjön.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Samhällsbyggnad Bergslagen

Nora kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Nora kommuns vattentäkt i BälgsjönPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten vid Yxsjön och grundvattentäkten vid Lindesby.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Samhällsbyggnad Bergslagen

Nora kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och för ytvattentäkten i Yxsjön och grundvattentäkten i Lindesby, Nora kommunPDF

KartaPDF

I Örebro kommun finns Eker, Flåten, Garphyttan, Glanshammar, Kilsmo, Närkes Kil, Odensbacken och Bista-Pilängen vattenskyddsområden Samtliga vattenskydds­områden i Örebro kommun är senast reviderade 1997, utom Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) som är reviderad 2008.

Vattenskyddsområdena skyddar grundvattentäkter, i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) med infiltration av vatten från Svartån. Vattentäkterna i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) försörjer större delen av Örebro kommun med dricksvatten, Kilsmo, Glanshammar och Odensbacken mellan 700 och 4 000 personer samt Närkes Kil och Flåten under 100 personer.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Eker.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1981, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i EkerPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Flåten.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i FlåtenPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Garphyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i GarphyttanPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Glanshammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1978, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i GlanshammarPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Skråmsta.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982, reviderades 1997 och 2008

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattenvattentäkterna Bista och Jägarbacken, Örebro kommunPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Kilsmo.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1976, , reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i KilsmoPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Närkes Kil.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1975, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Närkes KilPDF

KartaPDF

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Odensbacken.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i OdensbackenPDF

KartaPDF

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt