Ansök om skyddsjakt på stora rovdjur

I Norrbottens län kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur, björn, varg och järv. Beslut om skyddsjakt efter kungsörn tas av Naturvårdsverket.

Beslut om skyddsjakt får meddelas för att förhindra allvarlig skada på tamdjur om

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Beslut om skyddsjakt kan fattas efter ansökan från den skadedrabbade eller på myndighetens eget initiativ. Skyddsjakt regleras i 23 a § jaktförordningen.

Vid en ansökan om skyddsjakt efterfrågar Länsstyrelsen bland annat följande:

 • Vilka skador har uppkommit, exempelvis döda djur, störningar, merarbete?
 • Hur länge har skadorna pågått?
 • Hur många individer och vilken rovdjursart har orsakat skadorna?
 • Vilka skadeförebyggande åtgärder har vidtagits?

Om det finns en stor sannolikhet för att skada kommer att uppstå kan vi fatta beslut om skyddsjakt även om någon skada ännu inte har inträffat. För att vi ska kunna fatta ett sådant beslut ställs det mycket höga krav på ansökan och underlaget, samt förutsättningarna för att kunna förutse ett angrepp. Möjligheten att fatta beslut om skyddsjakt i skadeförebyggande syfte är därför mycket begränsad.

Du ansöker om skyddsjakt genom att använda formuläret nedan. Innan du ansöker bör du läsa igenom riktlinjer för egen dokumentation av skadade djur.

Att dokumentera rovdjursförekomst och rovdjursrelaterade skador är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma behovet av skyddsjakt i varje enskilt fall.

Länsstyrelsen måste inte bekräfta alla uppgifter i fält, utan de olika typerna av dokumentation kan komplettera varandra.

Länsstyrelsens fältpersonal avgör när de ska bedöma skadebilden i fält. Din egen dokumentation kan hjälpa Länsstyrelsen att göra en samlad bedömning av ett skyddsjaktsärende och handlägga ärendet effektivt.

Den egna dokumentationen ska ses som en möjlighet för dig som är skadedrabbad att lämna ett underlag för rättvis bedömning av Länsstyrelsen för behovet av skyddsjakt i det enskilda fallet.

Dokumentationen ska uppfylla dessa kriterier:

 • Koordinater och datum ska bifogas fotografierna.
 • Fotografierna ska visa skador så att det av bilderna går att bedöma om det är ett rovdjur som dödat eller skadat renen/renarna.
 • Fotografier ska visa i vilken miljö de dödade renarna eller skadan återfinns. Dessa bilder ska tas så att både renarna och omgivningen syns.
 • En bedömning av vilken art som orsakat skadorna eller störningen bifogas med en motivering.
 • Vid dokumentation av spår och jaktförsök i, eller i närheten av, renhjorden ska spåren fotograferas. Datum, koordinater och en uppskattning av avståndet mellan rovdjursspåren och renhjorden och/eller enstaka renar ska bifogas.

Om det finns renar med GPS kan deras rörelsemönster visa att renarna blir störda. GPS-data från dessa renar kan skickas in som dokumentation för att visa på ett problem.

Skadedokumentationen kan bifogas med en skyddsjaktsansökan eller läggas in i Rovbase av samebyns inventeringssamordnare och hänvisas till vid en skriftlig eller muntlig ansökan om skyddsjakt.

Kontakta Länsstyrelsens naturbevakare för frågor om hur du gör en egen dokumentation av skador.

Ansök om skyddsjakt på stora rovdjur

Här kan du som är privatperson, organisation eller sameby ansöka om skyddsjakt på björn, lodjur, järv eller varg.

Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Gör så här

 1. Fyll i formuläret.
 2. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du har fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
Ansökan om skyddsjakt på stora rovdjur i Norrbottens län
Uppgifter om sökanden
Till denna e-post skickas även mejlbekräftelsen.
Uppgifter om den som ska bedriva jakten
(Om fler än en, bifoga en lista med uppgifter om dem i slutet av formuläret)


Vilt som ansökan avser


Jakträttsinnehavaren har medgivit skyddsjakten (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jakträttsinnehavaren har medgivit skyddsjakten (obligatorisk)


Uppgifter om skyddsjakten


Område som ansökan avser

Exempelvis område, fastighet, fastigheter


Skäl till ansökan

Skadeförebyggande åtgärder

Annan lämplig lösning

Om dina bifogade filer är större än 15 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din länsstyrelse för hjälp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss