Kulturmiljöstrategi 2016-2020

Länets kulturmiljöstrategi är reviderad för en ny femårsperiod: Förnyat kulturmiljöarbete – Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020.

Den strategiska inriktningen för länets kulturmiljöarbete är:

  • Breddad syn på småländskt kulturarv
  • Kulturmiljöer utvecklas hållbart
  • Upprätthålla levande dialog mellan aktörer

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Kulturparken Småland, länets kommuner och övriga regionala aktörer och kulturinstitutioner.

En av utgångspunkterna i framtagande av strategin har bland annat varit regeringens nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Kommunalt kulturmiljöarbete

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt att främja kommunernas kulturmiljöarbete.

Parallellt med arbetet med kulturmiljöstrategin för perioden 2016-2020 togs en handlingsplan för att främja kommunalt kulturmiljöarbete fram. Arbetet skedde i dialog med länets kommuner, som identifierade tre områden med utmaningar och behov: förtydliga roller och utbyta erfarenheter, öka kompetens och sprida information samt komplettera kunskapsunderlag. Handlingsplanen innehåller åtta åtgärder som ska genomföras tillsammans med kommunerna.

Länsstyrelsen har genomfört dialogmöten om det kommunala kulturmiljöarbetet med alla länets kommuner. Mötena har varit uppskattade av de politiker och tjänstepersoner som har deltagit. Region Kronoberg, Kulturparken Småland, Kronobergs läns hembygdsförbund och Destination Småland har deltagit vid flera av dialogmötena.

Kontakt