Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på Skicka längst ner

Observera att du inte kan bifoga filer som bilagor till formuläret. Bilagorna behöver istället skickas in separat.

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Bilagor kan inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Hänvisa till objektets namn. Bilagor skickas till: kronoberg@lansstyrelsen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Antikvarisk medverkan

Den antikvariska experten ska delta vid obligatoriskt byggmöte nr 1 och upprätta en checklista över de arbeten som ska utföras samt de metoder och material som ska användas. Checklistan ska skickas till Länsstyrelsen senast en vecka efter att arbetet har satt igång.

Anmälan om antikvarisk medverkan ska sändas in till Länsstyrelsen i god tid innan byggstart.

Länsstyrelsen utövar tillsyn och slutbesiktigar

Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet när det gäller kulturmiljövården i länet. En del i tillsynsarbetet innebär att Länsstyrelsen deltar vid slutbesiktningar av genomförda arbeten som har beviljats statligt bidrag.

 • Blanketten BygganmälanWord ska du skicka in till Länsstyrelsen i god tid innan arbetet startar.

När det gäller del- och/eller slutbesiktningar, ska du i god tid kontakta Länsstyrelsen för att komma överens om tidpunkt för besiktning.

 • Blanketten SlutanmälanWord ska du skicka in till Länsstyrelsen.

Byggmötesprotokoll ska löpande sändas till Länsstyrelsen.

Byggnader och byggnadsvårdstips

För att bebyggelse ska bibehålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Så ansöker du

Du söker bidrag genom att skicka ansökan till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se.

Det är viktigt att du som sökande skriver under ansökan.

Kulturmiljö och vattenförvaltning

 

Projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne. Projektets syfte är att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet är viktigt för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotop- och fiskevårdsåtgärder görs.

I första hand inventeras och dokumenteras kulturmiljöer där man under kommande år kan tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. Lämningarna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. På så sätt lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Projektet finansieras medhjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet. Det pågår fram till slutet av år 2021 med möjlighets till eventuell förlängning.

Det finns länk till de rapporter som rör fastigheter i Kronobergs län. Övriga rapporter hittar du via hemsidan för Länsstyrelsen Blekinge respektive Länsstyrelsen Skåne.

Kronoberg

Aggaån/KårestadsånPDF

AlsterånPDF

BadebodaånPDF

Engaholms godsPDF

Prästebodaån-LillånPDF

Blekinge

BräkneånPDF

Holjeån, Snöflebodaån och VilhultsånPDF

LyckebyånPDF

MieånPDF

MörrumsånPDF

Silletorpsån

Skåne

Rössjöholmsån och Kägleån

Skåne II

Skåne III

Vandringshinder i Skåne län

Vramsån

Kontakt