Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Antikvarisk medverkan

Den antikvariska experten ska delta vid obligatoriskt byggmöte nummer ett och upprätta en checklista över de arbeten som ska utföras samt de metoder och material som ska användas. Checklistan ska skickas till Länsstyrelsen senast en vecka efter att arbetet har satt igång.

Anmälan om antikvarisk medverkan ska sändas in till Länsstyrelsen i god tid innan byggstart.

Länsstyrelsen utövar tillsyn och slutbesiktigar

Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet när det gäller kulturmiljövården i länet. En del i tillsynsarbetet innebär att Länsstyrelsen deltar vid slutbesiktningar av genomförda arbeten som har beviljats statligt bidrag.

Blanketten bygganmälan Word, 80 kB, öppnas i nytt fönster. ska du skicka in till Länsstyrelsen i god tid innan arbetet startar.

När det gäller del- och/eller slutbesiktningar, ska du i god tid kontakta Länsstyrelsen för att komma överens om tidpunkt för besiktning.

Blanketten slutanmälan Word, 91.7 kB, öppnas i nytt fönster. ska du skicka in till Länsstyrelsen.

Du ska löpande skicka in byggmötesprotokoll till Länsstyrelsen.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Byggnader och byggnadsvårdstips

För att bebyggelse ska bibehålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Informationsblad Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad Pdf, 589.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Råd om nya ekonomibyggnader på landsbygden Pdf, 589.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Fasader Pdf, 561.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Ytterdörrar och verandor Pdf, 574.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Fönster Pdf, 544.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Tak och grund Pdf, 538.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Interiörer Pdf, 619.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenanknutna kulturmiljöer

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar sedan 2010 med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Underlaget används för att kunna ta tillvara kulturmiljövärden när biotop- och fiskevårdsåtgärder genomförs. Kulturmiljöerna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar.

I första hand inventeras och dokumenteras kulturmiljöer där man under kommande år kan tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. På så sätt lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Inventeringarna sker i projektform och finansieras med hjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet.

Vårda vattendragens kulturarv

Informationsmaterial om kulturhistoriska miljöer och spår vid sjöar och vattendrag. Materialet beskriver det kulturarv som i många fall fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av.

Vårda vattendragens kulturarv, webbplatsen vardavattendragen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss