Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Regional handlingsplan

Under 2023 arbetar vi med att ta fram en ny regional handlingsplan. Den tidigare gällde till 2020. Arbetet gör vi tillsammans med olika aktörer i länet.

Målet med den regionala handlingsplanen är att länets kommuner och regionala aktörer ska få vägledning i sitt fortsatta arbete med klimatanpassning. Tanken är att ge en tydlig bild av länets utmaningar och föreslå åtgärder som förslag på lösningar. Det ska också ses som en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar, det vill säga minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

Klimat- och sårbarhetsanalys

Klimat- och sårbarhetsanalysen visar hur Länsstyrelsens verksamhet och länet påverkas av ett förändrat klimat. Analysen används som underlag i vårt klimatanpassningsarbete.

Klimatanpassning är åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Klimat- och sårbarhetsanalys Kronobergs län Pdf, 1.6 MB.

Vi guidar kommunerna

Det finns en stor mängd underlag med koppling till klimatanpassning och på klimatanpassning.se Länk till annan webbplats. har Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI sammanställt det mesta.

För att som kommun få guidning i vilket underlag som passar bäst för er är ni alltid välkomna att kontakta Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare så hjälper vi gärna till att matcha behov med relevant underlaget.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss