Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Arbetar du med yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk eller fisketurism?
Du kan behöva fiskelicens och dispens för dina redskap. Du kan söka stöd för investeringar inom fiske.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Yrkesmässigt fiske i havet behöver ha en fiskelicens. Fiskar du yrkesmässigt i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Du ansöker om fiskelicens hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Sök stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Du kan söka stöd för

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Länsstyrelsen i Blekinge län hanterar ansökningar om åtgärder som helt eller till största delen ska genomföras i Kalmar län.

Ansök om tillstånd för vattenbruk

Du som odlar fisk, musslor, ostron och kräftor behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen.

För att odla fisk- och kräftodling (vilket även innefattar musslor och ostron) krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Detta gäller för all fisk- och kräftodling för att förhindra spridning av fisksjukdomar och oönskade arter och stammar av fisk. Om fiskodlingen drabbas av sjukdomar finns det en risk att dessa sjukdomar sprider sig till vild fisk utanför odlingen. Länsstyrelsen är mycket restriktiv när det gäller odlingar av fisk i vattenområden som är reproduktions- eller uppväxtområden för värdefulla fiskarter som till exempel lax.

Vid prövning av din ansökan kontrollerar länsstyrelsen även att fiskodlingen inte är störande för natur och miljö eller hinder för sjöfart eller för annat utnyttjande av vattnen.

Vill du bara ha en mindre mängd fisk i en damm utan någon direkt utfodring så är det normalt sett tillräckligt att söka ett utplanteringstillstånd hos Länsstyrelsen.

Frågor om tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet ställs till länsstyrelsens miljöskyddsenhet eller den kommunala nämnden som ansvarar för miljöfrågor.

Ansök genom att fylla i formuläret nedan.

För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska även göras hos berörd kommun om du räknar med att använda mellan 1,5 ton och 40 ton foder per år i din fiskodling.

För att anlägga och driva fiskodling som förbrukar mer än 40 ton per år krävs dessutom tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län för tillstånd.

Länsstyrelsen prövar ansökan om tillstånd enligt Fiskeriverket om odling, utplantering och flyttning av fisk.

Ansök om tillstånd i god tid för den dag då du planerar att starta odlingen.

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. En förklaring till några av blankettens rubriker ges nedan.

Odlingens läge

Fastighetsbeteckning består av både namn och nummer. För sjöar och vattendrag anges namnet enligt den topografiska kartan. För större sjöar anges dessutom det vedertagna namnet på vattenområdet.

Vatten

Om annan odling finns inom vattenområden ska läget för den anges. För sjöar anges den odling som ligger närmast. För rinnande vatten anges den odling som ligger närmast uppströms respektive nedströms.

Odlingens inriktning och vattenförsörjning

Fyll i det alternativ som motsvarar din planerade odling. Recirkulerande system innebär att anläggningen är helt eller delvis sluten. Tråg avser enheter för uppfödning av yngel och småfisk.

Odlingens omfattning och foderåtgång

Med undantag av regnbåge (Oncorhynchus mykiss, före detta Salmo gairdneri) anges både vilken art och vilken stam som planeras att odlas. För kräftodling anges om flodkräfta eller signalkräfta ska odlas.

Beredning av fisk

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling ersätter inte anmälan eller ansökan om tillstånd för fiskberedningsanläggning.

Övriga upplysningar

Här anges de övriga upplysningar som kan tänkas underlätta handläggningen av ärendet. Du kan till exempel beskriva odlingens tidigare historia och om odlingen tagits över efter annan person eller firma som har eller har haft tillstånd till odlingsverksamheten.

Nödvändiga bilagor

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • karta som tydligt visar odlingens läge,
 • produktionsplan,
 • odlingens tekniska utformning,
 • beskrivning av reningsteknik för odlingen,
 • beskrivning av var och hur strupskärning och sköljning sker,
 • beskrivning av avfallshantering,
 • beskrivning av beredningsanläggningens utformning,
 • beskrivning av reningsteknik för beredningsanläggningen och
 • beskrivning av mark- och vattenanvändningen i närheten.

Karta

Rita skalenligt in odlingens läge på en ekonomisk karta skala 1:10 000. För kassodlingar ska även förtöjningsanordningar, eventuella vinterlägen och eventuella vandringshinder för fisk i vattenområdet ritas in. Mark- och vattenanvändningens inverkan på fisk och fiske i närheten ska redovisas på kartan.

Produktionsplan

Produktionsplanen ska visa hur odlingen ska bedrivas. Fiskens eller kräftornas ålder, vikt eller storlek och mängd vid insättning, utfiskning och övervintring ska anges. Fiskens ålder anges enligt följande: rom, yngel, 1-somrig (1-s), 1-årig (1-å) o.s.v.

Odlingens tekniska utformning

För odling bestående av enbart kassar eller jorddammar räcker en skiss. För odlingar som inbegriper byggnader eller recirkulationssystem ska konstruktionsritningar lämnas.

Mark- och vattenanvändning i närheten

Endast inverkan på fisk och fiske ska redovisas.

Uppgifter om sökandeOdlingens lägeVattenOdlingens inriktning och vattenförsörjning
Alternativ 1, 2 och 3
Alternativ 1
Odling i kassar


Alternativ 2
Övervintring i kassar

Alternativ 3
Uttag av vatten

Odlingens omfattning och foderåtgångBeredning av fisk

Fiskhälsokontroll


Övrigt

Bilagor

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

En ansökan kan ta upp till 6 månader att behandla. För att minimera handläggningstiden är det därför viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när du lämnar in den.

Länsstyrelsen fattar beslut i form av tillstånd eller avslag. Ett beslut om tillstånd gäller inte förrän det vunnit laga kraft. Laga kraft har ett beslut vunnit då tiden för överklagande gått ut och beslutet inte har överklagats.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Havs- och Vattenmyndigheten.

Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Miljötillstånd för att odla fisk

Ska du odla fisk kan du även behöva göra en anmälan eller en ansökan om tillstånd, beroende på odlingens storlek:

 • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen.
 • Om du tänker använda mellan 1,5–40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år ska du ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

Ersättning för sälskador

Licensierade yrkesfiskare kan få ersättning för skador på fisk och fiskeredskap som är orsakade av säl. Ansökan ska ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari året efter det år under vilket skadan inträffat.

Ansökan som kommer in för sent tas inte upp för prövning, det vill säga kan inte bli aktuell för ersättning.

För att få en blankett för ansökan kontaktar du vattenenheten. Kontaktuppgifter finns sist på den här sidan.

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss