Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du anmäler dig till kurserna på Jordbruksverkets webbplats.

Anmälan till kurser i Jordbruksverkets kurskataloglänk till annan webbplats

Vi samarbetar ofta med Västernorrlands län för att ordna grundkurser i vårt län. Fortbildningskurser erbjuds årligen, om vi får tillräckligt många deltagare, för dig som har behörighet och behöver förlänga den. En kallelse skickas ut till dig som är i behov av att förnya din behörighet.

Behörighet för att använda bekämpningsmedel

För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs aktuell behörighet. Du kan läsa mer om kurser kring det på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Grundkursen är fyra dagar, uppdelad på två tillfällen, och planeras i Jämtlands län under februari 2021 om tillräckligt stort intresse finns. I annat fall hänvisar vi till andra närliggande län, eventuellt med delar av kursen digitalt på distans.

Hör av dig till hakan.olofsson@lansstyrelsen.se för intresseanmälan och mer information.

Grundkurser med olika specialinriktningar, till exempel för att hantera betningsmedel eller med inriktning på ekologiska växtskyddsmedel, erbjuds på vissa platser i landet. Inbjudan till dessa når du via Kurskatalogen på Jordbruksverkets webblänk till annan webbplats.

Något som få känner till är att de som har yrkesmässig behörighet för bekämpningsmedel kan ha möjlighet att använda biocider klass 1 för att bekämpa råttorlänk till annan webbplats, om man söker tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Inbjudan till endagars fortbildning skickas direkt till dig som behöver förnya din behörighet i år eller nästa år.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats länk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från App Storelänk till annan webbplats

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Playlänk till annan webbplats

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling