Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns kartor över områden med skyddad natur. Där hittar du även beslut, skötselplaner och bevarandeplaner för skyddade områden.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp med att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddade områden i Jämtlands län

Länsstyrelsen förvaltar en nationalpark, cirka 230 naturreservat, ungefär 240 Natura 2000-områden, ett 10-tal fågelskyddsområden och drygt 20 naturminnen.

Uppföljning av bevarandemål – att registrera och dokumentera tillståndet i de skyddade områdena ingår som en viktig uppgift i Länsstyrelsens förvaltning av dessa områden.

Syftet med uppföljningen är att få ökad kunskap om tillståndet för naturtyper, arter och friluftsliv i skyddade områden på regional, nationell och internationell nivå för att kunna förbättra naturvårdsarbetet.

Läs policy och plan Pdf, 2.2 MB.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Nationalparker i Jämtlands län

I vårt län har vi en nationalpark — Sonfjället. Här kan du ta del av utställningar och aktiviteter. Eller bara hämta kartor och få tips på vandringar och sevärdheter i området.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Förteckning över länets Natura 2000-områden

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för:

 • hotade djur- och växtarter
 • särskilt skyddsvärda djur- och växtarter.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Tillträdesförbud för skydd av djur och växter

Tillträdesförbud används för att skydda djur- eller växtarter i ett avgränsat område under en viss tid på året. Detta innebär oftast att allmänheten inte får gå in i området under den här perioden. Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som vi försöker skydda med tillträdesförbud.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Den får vara som mest 50 år. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter.

Naturvårdsavtal är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i jordabalken. Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bland annat syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år. Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument.

Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde, minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år).

Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du som markägare ungefär 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet. Det finns också möjlighet att ingå skötselavtal för åtgärder som ska utföras för att nå syftet med skyddet.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Våtmarkskonventionen (Ramsarområden), Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ramsarområden i Jämtlands län

I vårt län finns flera ramsarområden och de finner du listade med mer information nedan.

Området är ett av de största — drygt 100 kvadratkilometer — och mest värdefulla våtmarkskomplexen i regionen och sträcker sig mellan Klövsjöfjällen och Särvfjället-Henvålen. Det ingår i Myrskyddsplan för Sverige, och Aloppkölen skyddas även genom Henvålens naturreservat och nätverket Natura 2000.

Detta stora myrkomplex är mångformigt och opåverkat av hydrologiska ingrepp såsom dikning. Typiskt för området är Aloppkölens nordöstra del som består av strängblandmyr. Ett nätmönster bildas av de torrare strängarna med de blöta lösbottenflarkarna emellan. I området finns många källor med en rik mossflora. Området har en tydlig vildmarkskaraktär och är värdefullt för fågellivet.

Två mil norr om Sveg och en dryg mil öster om Linsell finns Ramsarområdet Gullhög-Tönningfloarna. Ett nästa 19 kvadratkilometer stort myrkomplex som i sin helhet ingår i Natura 2000-nätverket.

Det finns en stor variation av myrar och mossar. Myrarna är mestadels av rikkärrstyp och består till stor del av brunmossor. Mossarna däremot är bevuxna av en fattig kvistvegetation.

Strängflarkmyrarna har väl utvecklade strängar och håligheter. Och det finns även några små tjärnar ute på myrarna som är avgörande för det rika fågellivet.

 

Ramsarområdet Oldflån-Flån ligger precis sydost om Offerdalsfjällen i Krokoms kommun och ingår i Oldflån-Ansättens naturreservat och i nätverket Natura 2000.

Ett mosaikartat, 60 kvadratkilometer stort område med fastmarksholmar, gamla träd och ett rikt fågelliv. Det är opåverkat av dikning och andra hydrologiska ingrepp. Oldflån är en stor, välvd myr och stora ytor täcks av sluttande kärr och strängblandmyr. Vegetationen är främst av fattig typ. Flån domineras av ovanligt stora och svagt sluttande kärr, men en mosaik bildas av fastmarksholmarna, de öppna vattenytorna och alla bäckar. Här är växtligheten rikare än på Oldflån.

Mellan Hammerdal och Sikås by finns Sikåsvågarna. Det är en meandrande å, Sikåsån, som letar sig fram mellan tjärnar och myrkomplex. Området är nästan 23 kvadratkilometer stort och vattendelen ingår i Natura 2000-nätverket (10% av hela arealen).

Sikåsvågarna är ett bra exempel på ett naturligt våtmarkskomplex. Här finns rikkärr, trädklädda myrar, sumpskog, stränder, små tjärnar och ett utvecklat deltaområde.

Hela området är påverkat av en hög halt av kalk i mark och berg.

Tysjöarna är länets största blekeområde och skyddas även genom Tysjöarnas naturreservat, nätverket Natura 2000 och ingår även i Myrskyddsplan för Sverige.

De ljusa, vidsträckta blekefälten tillsammans med kalkkärr, kalktuff och källor gör området exceptionellt. Kalken ger mycket speciella förutsättningar för växtligheten. Det är få växter som klarar av den extremt höga kalkhalten på blekefälten, men i omgivningarna är det lagom mycket kalk vilket ger en rik flora med ett flertal orkidéer. Vid Tysjöarna gjordes Sveriges första fynd av mossan tegelröd bryum.

Området har tidigare varit utdikat och stora delar torrlagda. För att återställa vattenbalansen och förbättra livsmiljön för alla arter beroende av rikkärr har delar av området återställts genom projektet Life to ad(d)mire. Detta gynnar även alla rastande och häckande fåglar här.

På gränsen mellan Jämtland och Västernorrlands län, nordväst om Ånge, finns Vattenån med omkringliggande avrinningssystem med ett flertal små tjärnar och sjöar. Det är ett 36 kvadratkilometer stort område som täcks till nästan hela arealen av naturreservat och natura 2000.

Ramsarområdet Vattenån har utsetts på grund av den stora population av flodpärlmussla som fortfarande finns i vitalt skick. Om man inte räknar in rysslands bestånd av flodpärlmussla är Vattenån en av Europas största lokaler.

Öring finns i en stor och fast stam i vattensystemet. Den är helt avgörande för flodpärlmusslans fortplantning.

Ånnsjön med dess omgivande myrar är ett fjällnära våtmarksområde på ungefär tio kvadratkilometer i Åre kommun. Klocka-Åsanmyren väster om sjön är en mosaik av olika kärr och mossar. En del kärr är topogena, det vill säga nästan plana, med en relativt fattig vegetation. Andra kärr är soligena, mer sluttande, och har en rikare flora. På myren finns även välutvecklade strukturer med torrare strängar omväxlande med blötare höljor.

I området finns en hög torvbrant med två lager av stubbrester. Lagren bildades under varmare perioder i historien, då myren var skogbevuxen. Resterna visar att det växte skog här dels för ungefär 6 000 år sedan, och dels för ungefär 4 500 år sedan.

Nästan hela Ramsarområdet är utpekat som Natura 2000-område. Delar av området (Enadeltat och Halsnäsdeltat) utgör Ånnsjöns fågelskyddsområde, som tillsammans med närliggande myrar även ingår i Myrskyddsplan för Sverige.

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag i hela landet. Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område, behöver du söka dispens. I de flesta fall gör du det hos kommunen.

Inom ett strandskyddsområde får du inte:

 1. uppföra nya byggnader
 2. ändra byggnader eller ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar och anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i första och andra punkten
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnader eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning från till exempel förråd till gäststuga
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats/hemfridszon
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga till exempel gräsmatta och plantera trädgårdsväxter utanför tomtplats/hemfridszon
 • schakta eller fylla ut inför byggande.

Tomtplats och hemfridszon

Tomtplats eller hemfridszon är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten, även om området ingår i fastigheten.

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Upphävande av strandskydd

I vissa fall kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet även om det inte finns särskilda skäl. Ett upphävande av strandskyddet gäller för alltid.

Strandskyddet kan bara upphävas vid små sjöar eller vattendrag. Marken får inte heller vara viktig för friluftslivet eller ha viktiga biologiska värden.

Eftersom ett upphävande av strandskyddet gäller för alltid är det särskilt viktigt att kontrollera vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen. Detta gör av Länsstyrelsen och innebär att vi besöker området under växtsäsongen. Det kan i vissa fall ta lång tid innan vi kan fatta beslut, beroende på när ansökan kommer in till oss.

Begäran om upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag

Begäran om upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag

Du gör en begäran om upphävande av strandskydd genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Gör så här:

 1. Fyll i formuläret nedan.
 2. Klicka på skicka-knappen.
 3. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din begäran.
SÖKANDENPersonnummer skrivs ÅÅMMDD-XXXX.

BESKRIVNING AV STRANDSKYDDSOMRÅDET
Typ av strandskyddsområde * (obligatorisk)
Typ av strandskyddsområde
Ange förekommande arter och beskriv naturmiljöerna både i vattenområdet och av den omgivande marken (för vattenområdet ska bottenförhållanden och strandmiljöerna beskrivas, till exempel stenigt, dyigt, växtlighet).

Beskriv hur allmänheten använder området; strövstigar, bärplockning, hundrastning etcetera.

Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, källa, småvatten.
BIFOGA DOKUMENT
Maxstorlek för totala antalet bifogade filer är 9 MB.

En översiktskarta så att området lätt kan lokaliseras.

En detaljkarta där området där strandskyddet önskas upphävas är tydligt markerat. Skallinje och norrpil ska anges på kartan.

Foto över området och vattendraget/ sjön.

Kontrollera att alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk) är ifyllda innan du väljer att skicka in. När du skickat in din begäran om upphävande av strandskydd får du ett mejl som bekräftar att begäran kommit in till oss på Länsstyrelsen. Om du inte får ett sådant mejl har inte din begäran gått iväg. Vänligen hör av dig till oss i så fall.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. De kan skydda både ytvatten och grundvatten och är ett viktigt verktyg för att bevara dricksvatten med bra kvalitet till framtiden.

Varje vattenskyddsområde har sina egna skyddsföreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra inom områdets gränser. Alla Sveriges vattenskyddsområden och deras föreskrifter finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Så inrättas ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden bildas oftast genom att en ansökan skickas in till Länsstyrelsen eller kommunen som efter handläggning fattar beslut om att bilda vattenskyddsområdet. Det är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt i framtiden.

Skyddade vattenmiljöer i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har pekat ut omkring 50 vattenmiljöer som bedöms ha mycket höga natur, fisk/fiske eller kulturvärden. De består dels av stora orörda sammanhängande vattensystem och dels av enskilda vattendrag och sjöar. Flertalet av de utpekade nationellt värdefulla vattenmiljöerna ingår i nätverket Natura 2000 och några miljöer är även naturreservat.

Med värdefull vattenmiljö avses vattenmiljöer som uppfyller något eller några av naturvärdeskriterierna naturlighet, representativitet, raritet, mångformighet eller artrikedom. Många av de utpekade vattenmiljöerna har stor betydelse som livsmiljö för värdefulla fiskbestånd och många rödlistade arter såsom flodpärlmussla och flodkräfta.

Även fiskfria småvatten i jordbruks- och skogslandskapet har höga naturvärden. Många av dessa småvatten hör till de art- och individrikaste vattenmiljöer som finns. Här återfinns både salamandrar och andra groddjur, en mängd insekter, snäckor och växter. I ett flertal småvatten i Jämtlands län har den större vattensalamandern påträffats. Salamandrar lever en stor del av sitt liv på land. För artens överlevnad är det därför viktigt att bevara småvattnens närliggande landmiljöer.

Särskild rik biologisk mångfald hittar man i övergångszonen mellan vatten och land. Denna så kallade kantzon har flera funktioner och är av avgörande betydelse för vattenmiljöernas ekologi och produktion. Den strandnära vegetationen tillför löv, barr, grenar, hela träd, insekter och smådjur till vattnet vilket ger föda till vattenlevande organismer. Kantzonen ger också beskuggning som skyddar mot starka temperaturväxlingar, fungerar som erosionsskydd och hindrar tillförsel av kemikalier och näringsämnen direkt till ytvattnet.

Kulturvärdena i och kring våra värdefulla vattenmiljöer utgörs av historiska spår och lämningar som visar vattnets betydelse för människan. Kulturmiljöerna kan bestå av rester från flottningsepoken eller anläggningar som brukat vattenkraften till exempelvis sågverk eller kvarnar.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att förse länets mest värdefulla vattenmiljöer med ett långsiktigt områdesskydd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss