Stöd till naturvård

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden. Marken måste vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller miljöersättningen för fäbodar.

Stängsel mot rovdjur

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel och kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Kontakt