Hitta på sidan
Hitta på sidan

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa åtgärder är samråd ett krav:

 • anlägga allmän skoterled
 • mineralprospektera i vissa fjällområden (obrutet fjäll)
 • bygga fasta anläggningar för renskötseln, till exempel renstängsel.

Anmälan om samråd 

  • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
  • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
  • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
  • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

  Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

  • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
  • arbeta med ledningar
  • husbehovstäkter
  • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
  • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
  • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
  • eller vid andra prospekteringar.

  Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningarlänk till annan webbplats

  Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabellänk till annan webbplats

  Anmäl samråd i våra e-tjänster

  Samråd för ledningar

  Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

  Samråd för husbehovstäkter

  Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

  Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

  Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

  Samråd för prospekteringsarbeten

  Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

  Samråd för övriga verksamheter

  Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

  Åtgärder i skog

  Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

  Åtgärder inom militära områden

  Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

  Kommunens roll

  Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

  Kontakt

  Martin Jakobsson

  Miljöskyddshandläggare

  Hitta på sidan