Dispens från biotopskydd

Du får inte göra åtgärder som kan skada naturvärdena i skyddade biotoper. Skyddade biotoper är till exempel diken, våtmark och odlingsrösen. Om du ändå behöver göra en åtgärd måste du ansöka om dispens.

Vissa små mark- och vattenområden, så kallade biotoper, har ett generellt skydd i hela Sverige. Det är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

Exempel på åtgärder där du behöver dispens från det generella biotopskyddet

Diken och naturliga bäckfåror

 • Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.
 • Underhållsåtgärder under känsliga delar av året.

Våtmarker och småvatten

 • Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

 • Tillföra vatten eller avvattna via exempelvis diken.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Alléer

 • Fälla eller beskära alléer.
 • Gräva, köra eller låta djur trampa kring alléer.

Stenmurar

 • Gräva som underminerar muren.
 • Ta bort eller flytta stenar. Det gäller även om stenarna läggs tillbaka.
 • Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord. Det gäller även kortare förvaring.

Odlingsrösen i jordbruksmark

 • Gräva i stenröset.
 • Ta bort eller flytta stenar. Det gäller även om stenarna läggs tillbaka.
 • Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

 • Flytta större stenar.
 • Lägga upp massor eller material.
 • Köra med maskiner.
 • Avverka träd eller gräva upp växtlighet.
 • Gräva.

Ett geografiskt område kan också ha ett särskilt biotopskydd. Det beslutas av Länsstyrelsen, kommuner eller Skogsstyrelsen.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss