Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Vår bedömning av elcykling

Länsstyrelsen bedömer att elcykling kräver markägarens godkännande eftersom allemansrätten inte är motoriserad.

På statens mark inom renbetesfjäll är det länsstyrelsen som företräder staten som markägare. Länsstyrelsen tillåter som huvudregel inte elcykling på statens mark inom renbetesfjäll eftersom vi vill värna det allemansrättsliga friluftslivet genom att prioritera det framför motoriserat friluftsliv. I undantagsfall kan elcykling tillåtas.

Karta över södra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över norra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Elcykel på renbetesfjäll kräver tillstånd

För att få cykla med elcykel på statens mark inom renbetesfjäll behöver du ansöka om markupplåtelse hos oss - ett sorts tillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om markupplåtelse här

Vanliga frågor om elcykling:

Hur vet länsstyrelsen att elcyklar inte omfattas av allemansrätten?
Svar: Elcyklar har en motor och allemansrätten är inte motoriserad. Det framgår av en hel del utredningar, förarbeten samt naturvårdsverkets tolkning som entydigt pekar på det. Således omfattas inte någon form av elcyklar av allemansrätten.

Vill ni minska ner allemansrätten?
Svar: Vårt syfte är att värna allemansrätten och rädda det som faktiskt omfattas av den och begränsa det som inte omfattas av allemansrätten.

En elcykel är väl också en cykel?
Svar: Elcyklar (250 W / max 25 kilometer per timma) klassas som cyklar (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner) vilket innebär att det inte krävs någon terrängkörningsdispens för att framföra dem i terrängen. Dock omfattas de inte heller av allemansrätten eftersom allemansrätten inte är motoriserad. Istället krävs markägarens godkännande.

Varför har man fått cykla med elcykel i fjällen tidigare?
Svar: Länsstyrelsen ser att elcykling har ökat och att vi vill därför tydliggöra och informera om vad som gäller, det vill säga att elcykling inte ingår i allemansrätten och att det krävs ett godkännande från markägaren. Som huvudregel tillåts inte elcykling på statens mark inom renbetesfjäll men undantag finns.

Ser ni inte alls att elcyklar kan möjliggöra för dem som inte orkar att cykla så långt på vanlig cykel?
Svar: Elcykling kan i undantagsfall tillåtas för bland annat fysiskt funktionsvarierade efter en särskild prövning hos länsstyrelsen.

Varför krävs markupplåtelse från Länsstyrelsen?
Svar: Ett godkännande om att elcykla på annans mark kan likställas med att man får en nyttjanderätt upplåten på marken. På renbetesfjällen är det länsstyrelsen som upplåter sådan nyttjanderätt, enligt kriterierna i 32 § rennäringslagen.

Läs vår policy om elcykling Pdf, 243.3 kB.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

För att få dispens måste du ha särskilda skäl. Exempel kan vara tunga transporter eller en funktionsnedsättning. Det får inte heller finnas andra lämpliga alternativ än att köra i förbudsområden.

Även den som har särskilda skäl kan bli nekad dispens. Under handläggningen gör vi en bedömning om körningen kan påverka naturmiljön eller friluftslivet negativt. Vi samråder också med samebyn i området för att ta reda på om körningen kan påverka rennäringen negativt.

Vi gör sedan en bedömning då vi tar hänsyn till de olika intressena.

Skoterkörning i Jämtlands län

I vårt län finns flera områden där man inte får köra snöskoter. Det gäller i länets så kallade förbudsområden, som även benämns regleringsområden. I förbudsområden får man bara köra på markerade skoterleder. Det gäller även i många av våra naturreservat.

Länsstyrelsen ansvarar för och sköter de förbudsområden och naturreservat som har bestämts av regeringen eller länsstyrelsen.

Kommunerna kan också fatta beslut om förbudsområden. Det har Strömsunds, Härjedalens och Åre kommuner gjort. För att få mer information om vad som gäller i dessa förbudsområden och vilka leder som finns ska du kontakta respektive kommun.

I de flesta förbudsområden finns skoterleder där det är tillåtet att köra snöskoter. Däremot är det inte tillåtet att lämna skoterleden. Tänk på att det heller inte är tillåtet att köra skoter längs alla leder. Det finns till exempel skidleder och sommarleder. De leder du får köra skoter på ska vara märkta med skoterskyltar.

Vid all skoterkörning är det viktigt att inte störa renar. Om det finns renar på skoterleden måste du visa hänsyn.

Kartor över statliga leder

De flesta leder i de statliga förbudsområdena stänger 19 april, men det finns några undantag i Frostviksfjällen. I vår interaktiva karta Motortrafik i naturen kan du se aktuell information om våra skoterleder och förbudsområden. Här finns bland annat öppettider för de leder som förvaltas av Länsstyrelsen.

Observera att om det behövs för renskötseln, naturvården eller friluftslivet stänger vi ibland leder med kort varsel. Det innebär att lederna kan vara stängda trots att de ser öppna ut i karttjänsten.

Vill du veta vad som gäller för lederna i kommunernas förbudsområden kan du kontakta dem eller lokal turistbyrå.

Kartsnitt över skoterleder i del av Jämtlands län.

Kartsnitt över delar av skoterlederna från vår interaktiva karttjänst. Länk till karttjänsten hittar du under bilden.

I vår interaktiva karta Motortrafik i naturen kan du se allmänna skoterleder och regleringsområden.

Karttjänst Motortrafik i naturen i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Regler och tillsyn

Vem som har tillsynsansvaret beror på var överträdelsen sker.

 • Länsstyrelsen har ansvaret i naturreservat och statliga regleringsområden.
 • Kommunen och polisen delar ansvaret när det gäller kommunala regleringsområden.
 • Polisen har ansvaret när det gäller områden utan särskilda områdesskydd.

I lagen står att det är förbjudet att köra snöskoter på planterade kalhyggen där de planterade träden är lägre än 2 meter över snön. Förbudet gäller visserligen inte på oplanterade kalhyggen men eftersom plantorna är mycket små i början och inte syns över snön ska du aldrig köra på kalhyggen om du inte är helt säker på vad som finns under snön.

Körning på jordbruksmark är förbjuden med snöskoter om det inte är uppenbart att körningen inte kommer att orsaka skada.

Hur stor skada som uppstår av körning med snöskoter på jordbruksmark beror på flera faktorer såsom väder, markens struktur och vilken gröda som odlas. Det är därför väldigt sällan som det är uppenbart att körningen inte kommer att orsaka skada. Körning på jordbruksmark är därför både olämpligt och olagligt.

Det förbud som finns upptagna i terrängkörningslagen har också tillhörande straff. Det gäller till exempel kommunala och statliga förbudsområden och körning på åkermark eller planterade kalhyggen. Det finns också vissa områden där skoterkörning är straffbart enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel naturreservat och i detaljplanerade områden.

Naturvårdsverket har gjort en omfattande genomgång av lagstiftningen gällande bland annat snöskoter och kommit fram till att skoterkörning inte omfattas av allemansrätten. Samtidigt finns inget uttalat förbud vilket gör det svårt att straffa någon för att de kör olovligt på annans mark (såvida det inte sker på planterade kalhyggen eller åkermark).

Det är dock aldrig tillåtet att köra så att man orsakar skada eller olägenhet. Det finns fall där skoteråkare har fällts för ”tagande av olovlig väg” efter att ha orsakat skador.

Snöskoter och renar

Många skoterleder går genom renbetesmarker. Det innebär att det ibland finns renar på leden eller i närheten av leden. Det är viktigt att skoteråkare anpassar sig och visar hänsyn.

Om renarna står på leden ska du lugnt köra en omväg på lämpligt ställe eller vänta tills renarna har lämnat leden. Ibland kan det vara nödvändigt att stänga av skotern och vänta en stund.

Ibland sätter renskötarna upp plastsäckar på skoterleden när renhjorden är i närheten. Var extra uppmärksam när du kör längs skoterleder med sopsäckar.

De flesta skoteråkare förstår att det är olämpligt att köra så nära renarna att de springer undan, men renar kan också störas även när du inte ser dem.

När snötäcket är djupt går renarna gärna i skoterspår för att spara energi. Det innebär att renarna leds bort från sitt betesområde. Renskötarna måste därför samla ihop renarna igen och driva dem tillbaka till rätt områden. I förlängningen innebär det att renarna gör av med mer energi eftersom de går fram och tillbaka, samtidigt som de har mindre tid att äta och vila. Det innebär att de går ner i vikt och får sämre hälsa.

Som skoteråkare är det är också viktigt att komma ihåg att man inte är ensam om att köra. Många gånger kan enstaka körningar vara okej, medan upprepade körningar skapar en stress hos renarna som gör att renarna inte trivs i området. Renskötarna måste därför lägga mycket tid på att hålla renarna kvar i området. I områden där det kan finnas renar bör du därför bara köra om det är absolut nödvändigt.

Anläggning av skoterleder

I stort sett kan vem som helst anlägga en skoterled. Vanligast är att länsstyrelserna, kommuner eller skoterklubbar är huvudmän.

Ibland kan fastighetsägare eller verksamhetsutövare gå ihop och skapa en enskild färdled för snöskoter. Dessa är inte allmänna och finns inte på lantmäteriets kartor.

Innan man anlägger en skoterled måste man ha tillstånd från den som äger marken. Tillståndet bör vara i form av ett skriftligt avtal. I avtalet kommer man också överens om hur länge det ska gälla. Det är i dag vanligt med 10-års avtal. Ett avtal följer dock inte fastigheten utan markägaren. Så länge leden inte är inskriven i fastighetsregistret blir tillståndet därför ogiltigt vid ägarbyte.

Vi får ibland frågan om markägare ”bara kan säga nej till en led som alltid funnits” Det korta svaret på den frågan är ja. Finns det inget uttalat eller dokumenterat medgivande/avtal har markägaren rätt att säga nej.

Innan en skoterled anläggs ska den samrådas (samråd är i det här fallet en juridisk term som regleras i lag). Länsstyrelsen samråder sina leder med Naturvårdsverket. Kommuner, skoterklubbar, föreningar och enskilda ska samråda med länsstyrelsen.

Vid samrådet har länsstyrelsen möjlighet att förbjuda leden eller delar av leden. Vi kan också förelägga om anpassningar eller försiktighetsåtgärder om det behövs ur naturvårdssynpunkt eller om leden kan leda till olägenhet.

Undantag från reglerna

Ibland finns det behov av att köra utanför lederna i förbudsområdena fast det inte är tillåtet. Den som tycker att han eller hon har tillräckligt starka skäl, kan ansöka om undantag från förbudet. Om du beviljas undantag betyder det att du får köra skoter trots att det egentligen är förbjudet. Det kallas dispens.

När du vill köra i förbudsområden eller naturreservat som är beslutade av staten ska du skicka din ansökan till Länsstyrelsen.

Det finns generella undantag i särskilda situationer. Här följer några exempel:

 • om du jobbar med renskötsel
 • om du utför ett arbete på uppdrag av staten eller kommunen
 • vid räddningsinsatser på uppdrag av polisen eller räddningstjänsten
 • på en sjö där du har fiskekort. Detta gäller bara om leden går ända fram till sjön. Sjön Rogen har speciella regler. Där får du inte köra väster om skoterleden.

Vad gäller för fastighetsägare och de som har fiskerätt?

Under våren 2018 beslutade vi om generella undantag för den som har ett fritidshus eller bostadshus inom förbudsområden. Undantaget gäller också för vissa som har fiskerätt i förbudsområdet.

Observera att dessa undantag har olika regler beroende på vilken typ av hus eller fiskerätt du har. Om du tror att du omfattas av undantagen är det därför viktigt att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Du kan läsa beslutet i vår författningssamling Länk till annan webbplats. eller kontakta oss på Länsstyrelsen för att få veta mer.

Terrängkörning med vapen

Det är inte tillåtet att ta med sig vapen vid körning i terräng. Det gäller oavsett vilket fordon du använder, även bil. Däremot är det tillåtet att ta med oladdat vapen när du kör på väg. Kom ihåg att fråga den som äger vägen först om du vill köra på enskilda eller privata vägar.

Om du hämtar en fälld älg, björn, vildsvin, dov- eller kronvilt finns det ett generellt undantag för att köra motorfordon på barmark i terrängen. Vid dessa transporter får du även ta med ditt vapen. Kom ihåg att undantaget börjar gälla först när djuret är fällt.

Dispens för att frakta vapen på fordon i terrängen

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om dispens för att medföra vapen vid färd i terräng.

Det är en vanlig missuppfattning att det är förbjudet att frakta vapen med snöskoter. Det är tillåtet att ta med sig vapen på snöskoter om man kör på privat eller enskild väg. I länet finns relativt gott om skogsbilvägar som inte plogas vintertid där det går att köra skoter.

Det är viktigt att komma ihåg att när man kör snöskoter på oplogade vägar packas snön ihop. Det innebär att det blir svårare att ploga upp vägen om det behövs. Du bör därför alltid be om lov av den som förvaltar vägen innan du kör på den.

Även om du kör på en väg är det bara tillåtet att köra till ditt jaktområde med snöskoter. Vid själva jakten måste du gå eller åka skidor. I jaktlagen står att det är förbjudet att använda motorfordon för att ”söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt”. Du får inte heller använda motorfordon för att ”hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”

Vi får varje år in ansökningar om dispens för att ta med sig vapen vid färd på snöskoter i samband med jakt i fjällen. Många av dessa är från småviltsjägare som vill köpa eller har köpt jaktkort på statlig mark.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att lång färdväg i sig inte är ett tillräckligt skäl för att bevilja dispens. Det går med andra ord inte att välja ett otillgängligt jaktområde och räkna med att Länsstyrelsen kommer att medge undantag för att köra skoter dit.

I Sverige är det förbjudet att medföra vapen vid färd med motordrivet fordon i terräng. Länsstyrelsen kan ge undantag från förbudet om det finns tillräckliga skäl. Ett sådant undantag kan ges till en enskild person, ett enskilt tillfälle eller i form av ett generellt undantag.

Länsstyrelsen Jämtlands län har inte sett att det finns tillräckliga skäl för att besluta om generella undantag att medföra vapen på skoter efter skoterleder i Jämtlands län, då många av jaktområdena i länet är relativt lättillgängliga.

I Sverige förbjudet att frakta vapen med motordon i terräng. Länsstyrelsen kan ge undantag från förbudet om det finns särskilda skäl. Undantaget kan gälla enskilda personer eller en grupp.

Om det finns särskilda skäl kan vi bevilja dispens, exempelvis om du äger mark med jakträtt som inte går att ta sig till på annat sätt, eller om du är rörelsehindrad.

Regler för luftfarkost i naturreservat

I många av naturreservat i vårt län är det förbjudet att landa med så kallad luftfarkost. Som luftfarkost räknas bland annat flygplan, helikopter och drönare. I vår interaktiva karta Motortrafik i natur kan du se vilka reservat det är förbjudet att landa i. Över några av reservaten är det dessutom flygförbud.

Förutom förbud att landa i och flyga över vissa naturreservat, finns det också ett område där du behöver samråda med Länsstyrelsen innan du bedriver organiserad helikopterskidåkning. Det gäller Sylarna-Blåhammaren i Åre kommun och Skarsfjället-Helags-Dunsjöfjället i Åre och Bergs kommuner. Det är helikopterföretagen som ska ansökan om samråd. Privatpersoner påverkas inte.

Karttjänst Motortrafik i naturen i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

 • Vattenskoter får användas i ett område som sträcker sig 250 meter på båda sidor om farledernas mittlinje. Undantag gäller för farleden mellan Frösön och Rödön där det tillåtna området är 250 meter öster om farledens centrumlinje och rödöbron.
 • I farleden mellan Frösön och Rödön är det inte heller tillåtet att köra närmare Rödöns strand än 100 meter.
 • I farleden mellan Frösön och Genvalla är det inte tillåtet att köra närmare stranden än 100 meter. Det finns ett undantag som gör att det går att åka närmaste väg mellan tillåtet område i farleden och stranden.

Särskilda områden för vattenskoter

Det finns tre områden i länet där Länsstyrelsen har bestämt att det är tillåtet att köra vattenskoter. Var områdena ska vara har bestämts tillsammans med kommunerna. De tre områdena finns vid:

 • Minnesgärde i Östersunds kommun
 • Bron där europaväg 45 passerar Ströms Vattudal i Strömsunds kommun
 • Sydöst om Pålsnäset i sjön Lossen i Härjedalens kommun

Du kan hitta kartor över de områden där körning med vattenskoter är tillåten längst ner i Länsstyrelsens föreskrift om vattenskoter i Jämtlands län Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin Boström

Naturvårdshandläggare

Katharina Amundsson

Naturvårdshandläggare

Erika Brundin

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss