Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden regleras vissa åtgärder. Du kan därför behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att få utföra ett visst arbete. Vissa åtgärder är till och med förbjudna. Då finns möjligheten att ansöka om dispens från förbudet.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens

Gör så här för att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen:

 1. Sammanställ en ansökan så utförligt som möjligt, helst digitalt.
 2. Ta fram översikts- och detaljkarta och andra eventuella bilagor (se "Tips för en komplett ansökan" nedan). Översikts- och detaljkarta är obligatoriskt. Föredraget format är pdf.
 3. Skicka in ansökan med bilagor via post eller e-post till Länsstyrelsen Jämtlands län.

Skicka ansökan och bilagor till
jamtland@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND

Om ansökan avser dispens ska en ansökningsavgift på 4 600 kr betalas in till Länsstyrelsen för att ansökan ska kunna behandlas (enligt 7 kap. 1 § förordning 1998:840). Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften har inkommit till Länsstyrelsen. Det belopp som betalas in är en prövningsavgift. Beloppet kan därför inte återbetalas om den som söker dispens får avslag på ansökan.

Avgiften betalas in på bankgiro, 5051-5659. Skriv in ansökan dispens vattenskyddsområde och namnet på sökande i meddelanderutan.

För att en ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Handläggningstiden för ärendet räknas från den dagen ärendet är komplett. Exakt innehåll och omfattning varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan:
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsuppgifter för berörd/berörda fastighet/er
 • Kartmaterial med lokalisering utmärkt – både översikts- och detaljkarta. Markera åtgärden på detaljkartan, till exempel sträckan för en ny ledning eller placering för enskilt avlopp eller borrhål för bergvärme.
 • Tydlig och utförlig motivering till varför åtgärden är nödvändig. Detta är extra viktigt vid dispensansökningar där särskilda skäl ska anges (se utförligare beskrivning av särskilda skäl nedan). Enligt Miljöbalken 7 kap 22 § får länsstyrelsen meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett vattenskyddsområde om det finns särskilda skäl.
 • Vilken föreskrift ansökan om dispens avser
 • Beskrivning över vad som ska göras, inklusive teknisk beskrivning. Till exempel schaktdjup, typ av avloppsanläggning, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning etc.
 • Markenegenskaper, tex bergart, jordart (tät eller genomsläppliga jordar och jorddjup. Information finns bland annat på SGUs karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/ Länk till annan webbplats.
 • Markhistorik om det finns tidigare verksamhet på det aktuella området samt en motiverad bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde) – kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor. Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Om sökande anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer ske ska även detta anges och motiveras.
 • Vilka miljö- och hälsorisker för yt- eller grundvatten (inkl dricksvatten) som identifierats samt en beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten både under och efter att åtgärden är utförd. Antaganden och slutsatser skall motiveras och underbyggas med faktaunderlag.
 • Varuinformationsblad för kemikalier som används ex köldbärarvätska
 • Fotografier över området

För att få dispens från vattenskyddsföreskrifter behövs särskilda skäl enligt krav från 7 kap 22 § miljöbalken. Särskilda skäl är något utöver det vanliga. En vilja att utföra en åtgärd är inte tillräckligt för att få dispens utan det måste vara tydligt att sökandes enskilda intressen väger tyngre än allmänhetens intresse av att skydda vattentäkten. I en ansökan om dispens ska särskilda skäl motiveras och anges.

För att ansöka om tillstånd eller anmäla åtgärd i vattenskyddsområden, vänd dig till kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss