Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. För att få dispens för en åtgärd som annars är förbjuden krävs det att

 • du har särskilda skäl
 • det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet av området.

Vid vissa åtgärder kan du behöva söka tillstånd istället för dispens. Då behöver du inte ha några särskilda skäl men åtgärden får fortfarande inte strida mot syftet med skyddet. Länsstyrelsen kan därför besluta om, när och hur du får utföra din åtgärd.

Åtgärder som kan kräva dispens eller tillstånd

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna är

 • att gräva och schakta på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att fälla eller beskära vissa träd
 • att arrangera idrottsevenemang.

Om du vill göra en åtgärd som har stor påverkan på ett Natura 2000-område måste du ansöka om ett särskilt tillstånd. Då gäller andra regler.

Organiserade aktiviteter och verksamheter i fjällen

Om du vill arrangera en organiserad aktivitet eller bedriva verksamhet på renbetesfjäll finns det risk för störningar på rennäringen. För att få arrangera det behöver du ansöka om markupplåtelse – en form av tillstånd.

Organiserade aktiviteter och verksamheter i fjällen

Så vet du om naturområdet är skyddat

Skyddade naturområden är oftast markerade i naturen, till exempel med skyltar och färgmarkeringar. Områden med strandskydd och biotopskydd är inte markerade men de är fortfarande skyddade och omfattas av regler.

Följande naturområden är skyddade:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • strandskyddsområden
 • natura 2000-områden
 • naturminnen
 • biotopskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden
 • vattenskyddsområden.

Använd Naturvårdsverkets kartverktyg

Du kan få information om vilka naturområden som är skyddade med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg. Där kan du också läsa föreskrifter om vad du får och inte får göra i de olika områdena.

Öppna kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Åtgärder utanför skyddade naturområden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något skyddat naturområde, kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten