Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. För att få dispens för en åtgärd som annars är förbjuden krävs det att

 • du har särskilda skäl
 • det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet av området.

Vid vissa åtgärder kan du behöva söka tillstånd istället för dispens. Då behöver du inte ha några särskilda skäl men åtgärden får fortfarande inte strida mot syftet med skyddet. Länsstyrelsen kan därför besluta om, när och hur du får utföra din åtgärd.

Åtgärder som kan kräva dispens eller tillstånd

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna är

 • att gräva och schakta på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att fälla eller beskära vissa träd
 • att arrangera idrottsevenemang.

Om du vill göra en åtgärd som har stor påverkan på ett Natura 2000-område måste du ansöka om ett särskilt tillstånd. Då gäller andra regler.

Så vet du om naturområdet är skyddat

Skyddade naturområden är oftast markerade i naturen, till exempel med skyltar och färgmarkeringar. Områden med strandskydd och biotopskydd är inte markerade men de är fortfarande skyddade och omfattas av regler.

Följande naturområden är skyddade:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • strandskyddsområden
 • natura 2000-områden
 • naturminnen
 • biotopskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden
 • vattenskyddsområden.

Använd Naturvårdsverkets kartverktyg

Du kan få information om vilka naturområden som är skyddade med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg. Där kan du också läsa föreskrifter om vad du får och inte får göra i de olika områdena.

Öppna kartverktyget Skyddad naturlänk till annan webbplats

Åtgärder utanför skyddade naturområden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något skyddat naturområde, kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Organiserad verksamhet på renbetesfjäll

När man vill genomföra en aktivitet på renbetesfjäll finns det risk för störningar på rennäringen. Det innebär att man enligt 32 § rennäringslagen kan behöva en markupplåtelse - en form av tillstånd - från oss på Länsstyrelsen.

Exempelvis skolutflykter och organiserade fjällturer (både kommersiella och icke-kommersiella) kan behöva en upplåtelse.

Ladda ner vår Fjällfiskeguidelänk till annan webbplats så ser du var gränsen för renbetesfjäll går någonstans.

Ansök på blanketten

Ansökan ska göras på bifogad blankett och innehålla en tydlig beskrivning av den planerade aktiviteten.

Här hittar du blanketten.PDF

Skicka in blanketten med ansökan i mycket god tid för att vara säker på att din ansökan ska hinna handläggas. Det bästa är om du skickar in den 6 månader innan arrangemanget ska genomföras.

Skicka din ansökan till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Vid eventuella frågor om organiserad verksamhet på renbetesfjäll, kontakta vår jurist Ingrid Nilsson:

telefon 010-225 30 00 010-225 34 30

e-postadress ingrid.z.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef