Uppdrag

Vem gör vad? Under respektive rubrik listas länets kommuner samt regionala myndigheter och idéburna organisationers uppdrag för nyanlända och asylsökande.

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommuns webbplats har samlingssidan Ny i Sverige. Länk till annan webbplats. Här finns övergripande information och kontaktuppgifter.

Nyanlända: Praktik, Boende, SFI, Samhällsorientering, Språkcafé, Öppen förskola, Föräldrakurs älskade barn

Asylsökande: Inskrivningssamtal vid skolstart, Vaccinationsprogram upp till 18 år

Varbergs kommun

Varbergs kommuns webbplats om invandring och integration Länk till annan webbplats. finns information om kontaktuppgifter kring vilka aktiviteter och insatser som erbjuds.

Nyanlända: Kommunen ordnar bostad (enligt bosättningslagen), erbjuder svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. För att underlätta integration finns kulturguider som stöttar nyanlända och verkar som en brygga till civilsamhället. Inom kommunen erbjuds också mötesplatser så som språkcafé.

Asylsökande: Frivillig skolgång för barn och ungdomar.

Falkenbergs kommun

På webbplatsen Integration Falkenberg Länk till annan webbplats. kan företagare, nyanländ eller etablerad invånare engagera sig, hålla sig uppdaterad och kommunicera kring frågor som berör social hållbarhet och integration.

Nyanlända: Mottagande för kommunplacering, Samarbetsplan DUA för arbetsmarknadsfrågor, Svenska för invandrare och Samhällsorientering.

Asylsökande: Frivillig skolgång för skolbarn

Halmstad kommun

kommunens webbplats Invandring, integration och minoriteter Länk till annan webbplats. finns information till den som är ny i Sverige om hur man kan få hjälp med språket, lära mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer.

Nyanlända: Mottagning av nyanlända enligt Bosättningslagen.

Svenska för invandrare och Samhällsorientering.

Asylsökande: Frivillig skolgång för skolbarn

Hylte kommun

kommunens webbplats Invandring och integration Länk till annan webbplats. kan man kan läsa om integration och mottagande av nyanlända flyktingar i Hylte kommun. Här finns information både till dig som är ny i Sverige och till dig som vill veta mer om hur flyktingmottagandet fungerar.

Nyanlända: Skapa förutsättningar för nyanlända att lära sig språket för att kunna konkurrera i arbetsliv.

Egen försörjning och delaktighet i samhällslivet.

Asylsökande: Frivillig skolgång för barn.

Laholms kommun

kommunens webbplats Integration och flykting Länk till annan webbplats. finns information om arbete och insatser i Laholm.

Nyanlända:

Skapa jämlika förutsättningar för ett gott liv och skapa goda arenor för inkludering.

Enligt Bosättningslagen ansvara för mottagande och bosättning av nyanlända anvisande av Migrationsverket. Enligt "Arbetsordningar och reglementen i Laholms kommuns författningssamling (LFS)" ansvara för mottagande, samhällsorientering och annan medverkan i etableringsinsatser för nyanlända som åvilar kommunen.

Asylsökande: Skapa jämlika förutsättningar för ett gott liv. Skapa goda arenor för inkludering.

Ansvarar för att erbjuda frivillig skolgång för barn, information om Laholms kommun, samhällsvägledning, stöd i kontakt med myndigheter och praktisk hjälp med ansökningar.

Länsstyrelsen i Hallands län

Nyanlända och asylsökande:

  • samordna mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan.
  • Mottagande och etablering av nyanlända
  • Samordna tidiga insatser för asylsökande
  • Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
  • Samordning Hälsa-Samhällsinformation, Arbetsmarknad
  • Utlysa medel ( TIA, §37, §37a )

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information och beskrivning av arbetet med uppdraget kring integration Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

Asylsökande: Uppdraget innebär att handlägga ärenden för asylsökande personer.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Nyanlända: Uppdraget innebär att handlägga ersättningar inom socialförsäkringssystemet.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedling

Nyanlända: Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Asylsökande: Stödja asylsökande som har intyg i att söka jobb.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Region Halland - Hälso och sjukvård

Nyanlända: Uppdraget innebär att erbjuda hälso-och sjukvård samt tandvård till invånarna.

Asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda akut vård och vård som inte kan vänta för de över 20 år och uppåt. Barn och unga upp till 20 år har samma villkor som barn och unga som är bosatta i Halland.

I detta ingår också mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, vård enligt smittskyddslagen samt hälsoundersökning.

På Region Hallands webbplats finns mer information om uppdraget kring hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Region Halland - Regional utveckling

Nyanlända: Jämlik hälsa, analysunderlag, kunskapshöjande insatser, samverkansnav lokalt/regionalt

Asylsökande: Jämlik hälsa, analysunderlag, kunskapshöjande insatser, samverkansnav lokalt/regionalt

På Region Hallands webbplats finns mer information om uppdraget kring regional utveckling Länk till annan webbplats.

Region Halland - Arbetsgivare

Nyanlända: Regiongemensam kompetensutvecklingsplan. Erbjuda praktik.

På Region Hallands webbplats Praktik inom hälso- och sjukvård finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Region Halland - Kultur och skola

Nyanlända: Folkhögskolorna har uppdragsutbildning i samarbete med Arbetsförmedling (svenska, samhällskunskap, praktik och arbete). Förberedande kurs inför grund och gymnasieutbildning.

Asylsökande: Folkhögskolorna har genom folkbildningsrådet en uppdragsutbildning Svenska från dag 1.

På Region Hallands webbplats om Våra skolor finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

På Region Hallands webbplats om Kultur finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Samordningsförbundet

Nyanlända: Samverkansplattform för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och Hallands kommuner.

Arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån behov för kommuninvånare 16-64 år.

Asylsökande: Samverkansplattform för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och Hallands kommuner.

Arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån behov för kommuninvånare 16-64 år.

På Samordningsförbundet Hallands webbplats finns mer information om uppdragen Länk till annan webbplats.

Medborgarskolan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda utvecklingsstöd till föreningsliv med nyanlända personer, kurser i svenska samt riktade insatser för kvinnor.

RF SISU

Nyanlända och asylsökande: RF-SISU Halland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Halland. Vi stödjer de halländska idrottsföreningarna utifrån föreningens eget behov och erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi stödjer arbetet i föreningar och det skapar förutsättningar för att utveckla föreningar att utveckla verksamheter för fler och verka för en ökad inkludering.

Rädda barnen

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att med barns rättigheter i fokus arbeta för meningsfullhet och hälsa i vardagen, med samhällsinformation och med ökad egenmakt hos de boende. Målgruppen är såväl barn som föräldrar.

Röda korset

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda de boende på Spenshult en meningsfull vardag för att undvika passivisering och depression.

SENSUS

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån värdegrund och med stöd från riktade anslag erbjuda folkbildning och livslångt lärande.

Studiefrämjandet

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån riktade anslag koppla samman rörelser, samtal och dialog enligt studiecirkelns pedagogik. Uppdraget innebär också att vara en resurs för samarbetspartners.

Studieförbundet vuxenskolan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån riktade anslag koppla samman rörelser, samtal och dialog enligt studiecirkelns pedagogik. Uppdraget innebär också att vara en resurs för samarbetspartners.

Svenska Kyrkan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda medmänsklighet och stöd i migrationsprocessen.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland