Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Arbetet i Halland

Dagens problem är komplexa därför krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Arbetet för jämställdhet kräver ett samlat angreppssätt, där flera viktiga perspektiv beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Strategi för ett jämställt Halland 2017–2020 bygger på och hanterar denna komplexitet och regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och formulerar strategiska insatser för att säkerställa framgångar i arbetet för mänskliga rättigheter.

Pågående projekt

Vill du eller jobbar du redan med social hållbarhet? Bli då en del av ett Hållbart Halland. Att jobba med social hållbarhet är en del av hållbarhetsarbetet. Genom att ansluta dig till hallbarthalland.se får du stöd i arbetet med social hållbarhet och tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som jobbar med hållbarhet.

www.hallbarthalland.se
länk till annan webbplats

Ojämställdhetens och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser går från vaggan, genom skolan, arbetslivet, pensionen till graven. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. Dessa förväntningar har en koppling till bland annat kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. Detta är något som påverkar livsval från fritidsaktiviteter, studieval, yrkesval, vem som ska vara föräldraledig men också livschanser och hur resurser fördelas. Det kan även få konsekvenser på människors liv och påverka både hälsan och ekonomi livet ut.

Inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt och delprojektet Från vaggan till graven har Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livs-cykelperspektiv. Utifrån detta har det även genomfört en
intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken, för att skapa en
helhetsbild av läget i Halland och en djupare kunskap om levnadsvillkoren i länet.

Syftet med – Från vaggan till graven:

 • Synliggöra ojämställdhetens orsaker och konsekvenser ur ett livscykelperspektiv.
 • Ta fram kunskapsunderlag för förändring och politiska prioriteringar för att uppnå ett attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt Halland 2020.
 • Planera insatser utifrån ett livscykelperspektiv som överlappar varandra och ställer krav på samarbete och samverkan.

Portalen - jämnt ska vara jämtlänk till annan webbplats

”Välmående ger resultat" är en utbildningssatsning i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor med syfte att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers prestation i skolan. Metoden består av sex utbildningsmoduler som var och en täcker ett av de områden forskningen visar har störst inverkan på välmående och studieresultat.

Arbetet sker tillsammans med samtliga kommuner i Halland. I augusti 2016 påbörjades en 1,5 år lång processledarutbildning som ska leda till 30 utbildade processledare i de halländska kommunerna.

Länsstyrelsen har i samverkan med Region Halland Jämställdhets- och jämlikhetsintegrerat utbildningsmodulerna. I syfte att:

 • att motverka traditionella könsroller som påverkar pojkars skolresultat negativt
 • minska flickors psykiska ohälsa
 • förebygga våld

Insatsen genomfördes utifrån Mia Heikkiläs forskningssammanställning som samlar nationell och internationell jämställdhetsforskning i förskola och skola, med en koppling till välmående.

Länsstyrelsen medverkar på:

 • processledarutbildningarna
 • har integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i processhandledarnas handledningstillfällen
 • samt deltar i arbetsgruppsmöten för att säkerställa att ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras i satsningen.

Välmående ger resultatlänk till annan webbplats

Kontakt