Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Arbetet i Halland

Länsstyrelsen i Halland arbetar för att de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering får genomslag i länet. Länsstyrelsen har även särskilda regeringsuppdrag gällande barnrätt, funktionsrätt, nationella minoriteter och personligt ombud.

Stödjer aktörer i länet

Detta innebär att vi stödjer olika aktörer i länet i arbetet för jämställdhet genom utbildningar, processtöd och nätverk för erfarenhetsutbyte.

Jämställdhet - en del i hållbarhetsarbetet

Dagens problem är komplexa därför krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Arbetet för jämställdhet är en del i hållbarhetsarbetet och kräver ett samlat angreppssätt, där flera viktiga perspektiv beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Strategi för ett jämställt och jämlikt Halland 2021–2025 Länk till annan webbplats. bygger på och hanterar denna komplexitet och regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och formulerar strategiska insatser för att säkerställa framgångar i arbetet för mänskliga rättigheter.

Från vaggan till graven – en analys av hallänningarnas livsvillkor

Ojämställdhetens och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser går från vaggan, genom skolan, arbetslivet, pensionen till graven. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. Dessa förväntningar har en koppling till bland annat kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. Detta är något som påverkar livsval från fritidsaktiviteter, studieval, yrkesval, vem som ska vara föräldraledig men också livschanser och hur resurser fördelas. Det kan även få konsekvenser på människors liv och påverka både hälsan och ekonomi livet ut.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspektiv. Utifrån detta har det även genomförts en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken, för att skapa en helhetsbild av hallänningarnas livsvillkor. Syftet är att ta fram kunskapsunderlag för förändring och politiska prioriteringar.

Portalen - jämnt ska vara jämt Länk till annan webbplats.

Vi tar nu nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett Hållbart Halland”. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi lyfter och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Er anslutning leder till att ni får tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som har anslutit sig. Ni kan även få stöd i ert arbete med hållbarhet och tillgång till kunskapsunderlag, arbetsmetoder och utbildningar.

www.hallbarthalland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt