Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

  • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
  • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
  • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
  • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Arbetet i Halland

Länsstyrelsen i Halland arbetar för att de nationella jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i länet och med strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär exempelvis att vi tar fram olika underlag med fokus på jämställdhet, att vi regelbundet följer upp utvecklingen för jämställdhet och erbjuder stöd till olika aktörer.

Länsstyrelsen driver även ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Jämställdhet - en del i hållbarhetsarbetet

Arbete med jämställdhet behöver ske inom ett flertal olika samhällsområden för att vi ska nå ett jämställt samhälle. Jämställdhetsperspektivet behöver finnas med i frågor som rör makt och demokrati, ekonomi, utbildning, föräldraskap och obetalt hemarbete, psykisk och fysisk hälsa och rätten till ett liv utan våld.

Arbetet med jämställdhet hänger nära samman med hållbarhetsarbetet i länet och arbetet med Agenda 2030. Även arbetet med mänskliga rättigheter är nära kopplat till jämställdhetsarbetet, eftersom Sverige åtagit sig att följa FNs konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen).

Arbetet med aktiva åtgärder som arbetsgivare är skyldiga att dokumentera och arbeta med kontinuerligt är också en del av jämställdhetsarbetet och annat arbeta med att förebygga diskriminering.

Arbetet för jämställdhet i länet är en viktig del i hållbarhetsarbetet och bör gärna kompletteras med ett intersektionellt perspektiv, så att olika maktordningar beaktas och analyseras i arbetet. Arbete med jämställdhetsintegrering Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Framsida av rapporten Ett jämställt Halland

Strategi för jämställdhetsintegrering

2024 lanserades Ett jämställt Halland, strategi för jämställdhetsintegrering 2024-2027. Den bygger på en analys av nuläget i Halland utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ett intersektionellt förhållningssätt. Strategin utgår från regeringens jämställdhetspolitik, jämställdhetsintegrering som strategi och genussystemet som teoretiskt ramverk. Strategin är skriven utifrån Hallands förutsättningar och behov och de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Ett jämställt Halland, Strategi för jämställdhetsintegrering 2024 - 2027 Länk till annan webbplats.

Syftet med strategin är att samla aktörer i Halland kopplat till arbete med jämställdhet utifrån en uppdaterad lägesbild. Syftet är även att ge förslag på målsättningar och insatser, som kan ske i samverkan för ökad jämställdhet i länet. Strategin är tänkt att fungera som ett stödjande kunskapsunderlag som kan fungera vägledande i arbetet med jämställdhet och tydliggöra målsättningar. För att strategin ska få effekt i länet innebär det att varje aktör behöver arbeta med strategins målområden och de nationella jämställdhetspolitiska målen i styrdokument, rutiner och arbetsprocesser. Den första delen av strategin ger praktisk hjälp i hur jämställdhetsintegrering fungerar i en organisation och sedan följer analyser utifrån de sex delmålen.

Från vaggan till graven – en analys av hallänningarnas livsvillkor

Ojämställdhetens och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser går från vaggan, genom skolan, arbetslivet, pensionen till graven. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. Dessa förväntningar har en koppling till bland annat kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. Detta är något som påverkar livsval från fritidsaktiviteter, studieval, yrkesval, vem som ska vara föräldraledig men också livschanser och hur resurser fördelas. Det kan även få konsekvenser på människors liv och påverka både hälsan och ekonomi livet ut.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspektiv. Utifrån detta har det även genomförts en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken, för att skapa en helhetsbild av hallänningarnas livsvillkor. Syftet är att ta fram kunskapsunderlag för förändring och politiska prioriteringar.

Portalen - jämnt ska vara jämt Länk till annan webbplats.

Vi tar nu nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett Hållbart Halland”. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi lyfter och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Er anslutning leder till att ni får tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som har anslutit sig. Ni kan även få stöd i ert arbete med hållbarhet och tillgång till kunskapsunderlag, arbetsmetoder och utbildningar.

www.hallbarthalland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss