Högt vattenstånd i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Arbetet i Halland

Länsstyrelsen i Halland arbetar för att de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering får genomslag i länet. Länsstyrelsen har även särskilda regeringsuppdrag gällande barnrätt, funktionsrätt, nationella minoriteter och personligt ombud.

Stödjer aktörer i länet

Detta innebär att vi stödjer olika aktörer i länet i arbetet för jämställdhet genom utbildningar, processtöd och nätverk för erfarenhetsutbyte.

Jämställdhet - en del i hållbarhetsarbetet

Dagens problem är komplexa därför krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Arbetet för jämställdhet är en del i hållbarhetsarbetet och kräver ett samlat angreppssätt, där flera viktiga perspektiv beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Strategi för ett jämställt Halland 2017–2020 Länk till annan webbplats. bygger på och hanterar denna komplexitet och regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och formulerar strategiska insatser för att säkerställa framgångar i arbetet för mänskliga rättigheter.

Från vaggan till graven – en analys av hallänningarnas livsvillkor

Ojämställdhetens och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser går från vaggan, genom skolan, arbetslivet, pensionen till graven. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. Dessa förväntningar har en koppling till bland annat kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. Detta är något som påverkar livsval från fritidsaktiviteter, studieval, yrkesval, vem som ska vara föräldraledig men också livschanser och hur resurser fördelas. Det kan även få konsekvenser på människors liv och påverka både hälsan och ekonomi livet ut.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspektiv. Utifrån detta har det även genomförts en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken, för att skapa en helhetsbild av hallänningarnas livsvillkor. Syftet är att ta fram kunskapsunderlag för förändring och politiska prioriteringar.

Portalen - jämnt ska vara jämt Länk till annan webbplats.

Vi tar nu nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett Hållbart Halland”. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi lyfter och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Er anslutning leder till att ni får tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som har anslutit sig. Ni kan även få stöd i ert arbete med hållbarhet och tillgång till kunskapsunderlag, arbetsmetoder och utbildningar.

www.hallbarthalland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt