Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Ansökningsperiod i Hallands län

Länsstyrelserna har 51 miljoner kronor att fördela nationellt under 2021.
Länsstyrelsen i Hallands län kan fördela 1,51 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan av medel kan göras till den 12 april 2021.


Beviljade projekt utlysning 1 2018:

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Varberg kommun

Kulturguide/språkstöd

716 000

Halmstad kommun

Simskola för barn och vuxna

200 000

Varberg kommun

Växtplatsen

82 000

Laholm kommun

Förberedande insats för föräldralediga

782 000

Utlysningar §37a 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljade belopp

Varberg kommun

Caféet på komedianten bjuder in till…

188 000

Varberg kommun

Cykelcontainern

150 000

Falkenberg kommun

Projekt Språkvän

150 000

Hylte kommun

Volontär/flyktingguide/språkvänsverksamhet

475 000

Kungsbacka kommun

Projekt körkraft, en internationell ungdomskör i Kungsbacka

352 000

Falkenberg kommun

Öka simkunnigheten bland nyanlända

65 000

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt