Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Länsstyrelserna har 66 miljoner kronor att fördela nationellt under 2020.
Länsstyrelsen i Hallands län kan fördela 1,75 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan av medel kan göras till den 17 april 2020.

Så här ansöker du om medel:

 1. Ansökan görs via nedan blankett.
  Blankett för ansökan om medel för utlysning av §37aWord
 2. Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspartWord fyller i.
 3. Det finns även ett stöddokumentPDF som du kan läsa igenom innan du ansöker om medel.
 4. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen i Hallands län senast den 17 april 2020.
 5. Beslut om medel ges till sökande senast 10 juni 2020.
 6. Utbetalning sker av Jönköpings län senast den 22 juni 2020.

Läs gärna informationsbrevet som går ut till kommunernaWord för ansökan av medel för utlysning av §37a. För insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande.

För en samanställning av sedan tidigare beviljade och pågående insatser se karta.länk till annan webbplats

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska skickas till: halland@lansstyrelsen.se


Beviljade projekt utlysning 1 2018:

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Varberg kommun

Kulturguide/språkstöd

716 000

Halmstad kommun

Simskola för barn och vuxna

200 000

Varberg kommun

Växtplatsen

82 000

Laholm kommun

Förberedande insats för föräldralediga

782 000

Utlysningar §37a 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljade belopp

Varberg kommun

Caféet på komedianten bjuder in till…

188 000

Varberg kommun

Cykelcontainern

150 000

Falkenberg kommun

Projekt Språkvän

150 000

Hylte kommun

Volontär/flyktingguide/språkvänsverksamhet

475 000

Kungsbacka kommun

Projekt körkraft, en internationell ungdomskör i Kungsbacka

352 000

Falkenberg kommun

Öka simkunnigheten bland nyanlända

65 000

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt