Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Klimatanpassning i städer

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Statens Geotekniska Institution (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Regional Kustsamverkan för Skåne och Halland - beskrivning september 2019 Pdf, 1.1 MB.

Regional Kustsamverkan Länk till annan webbplats.

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten Framtidsklimat i Hallands län beskriver dagens och framtidens klimat i Halland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimat i Hallands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Länk till annan webbplats.

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de har tagits fram.

Klimatscenarier, SMHI Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Hallands län har under 2021 och 2022 tagit fram en regional klimat- och sårbarhetsanalys. Arbetet har utförts enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och den nationella strategin för klimatanpassning.

Klimat- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram av en analysgrupp med representanter från Länsstyrelsens olika enheter och syftet med analysen är att identifiera påverkan inom Länsstyrelsens ansvarsområde i form av risker och möjligheter, som kan uppstå på grund av klimateffekter och dess samhällskonsekvenser.

Klimat- och sårbarhetsanalysen utgör grund och underlag för den regionala handlingsplanen för klimatanpassning, som ska uppdateras under 2023.

Rapporten Klimat- och sårbarhetsanalys för Hallands län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Hallands län tog år 2014 fram en regional handlingsplan för klimatanpassning på uppdrag av regeringen. Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt.

Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Under 2023 kommer en ny handlingsplan för klimatanpassning tas fram, i enlighet med förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Länsstyrelsens regionala handlingsplan Länk till annan webbplats.

Planering och byggande


Klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för klimatanpassning

Checklistan är framarbetad utifrån skriften Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även klimatanpassningsunderlag från andra myndigheter har legat till grund för checklistan.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Kulturarv och klimatförändringar

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått i ett projekt vars syfte var att studera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet.

Kulturarv för framtida generationer Länk till annan webbplats.

Bilaga Kulturarv för framtida generationer Pdf, 2.9 MB.

Klimatanpassning av Viskans avrinningsområde

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Klimatanpassning Viskan Pdf, 3 MB.

Fördjupat resultat Viskan Pdf, 4.5 MB.

Vägledning Viskan Pdf, 973.4 kB.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - skyfall

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario skyfall Pdf, 1.1 MB.

Värmebölja

Rapport om värmebölja i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en rapport för att öka kunskaperna om värmebölja i länet genom att redovisa observerad och beräknad förekomst av värmebölja samt vad en värmebölja kan får för konsekvenser för länet. Rapporten vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, enskilda och andra aktörer i länet som riskerar att drabbas av konsekvenserna av en värmebölja. 

Mer om värmeböljor i Halland och hur samhället kan hantera höga temperaturer

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - värmebölja

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassnings-samordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 4.6 MB.

Broschyren "Ansvar vid översvämning" riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Ansvar vid översvämning Pdf, 899 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss