UTKAST: Regional strategi och modell "Hälsa och migration"

Regional strategi och modell “Hälsa och migration” är under framtagande och syftet är att stödja och skapa förutsättningar att uppnå visionen: Halland - bästa livsplatsen.

Modell som visar Region Hallands strategiska arbete med hälsa och migration.

Regional Strategi och modell Hälsa och migration utgår från ett övergripande perspektiv av migration och hälsa men har utifrån identifierade behov, ett fokus på psykisk hälsa och målgrupperna grupperna vuxna nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriga till nyanlända samt tillståndslösa. Anledningen till att fokus är på vuxna i den här strategin och modellen beror på att barn erbjuds samma hälso-och sjukvård och tandvård som alla barn bosatta i Halland.

Strategin innebär att gemensamt satsa på förbättringsarbete inom två områden:

 1. En plattform för gemensamt lärande som syftar till att samla och synliggöra det psykosociala stöd som särskilt riktas för målgrupper i länet.
 2. Forma ett gemensamt arbetssätt för aktörerna att kunna identifiera och synliggöra behov, pröva, följa och utveckla aktiviteter och insatser som tillgodoser behoven. För att underlätta arbetet utgår vi utifrån en modell för förbättringsarbete. För att underlätta förståelsen beskriver vi modellen i en förkortad version här nedan.

Modell i tre steg

Modellen utgår från tre steg som tillsammans formar ett arbetssätt som kan användas i det strategiskt långsiktiga arbetet med hälsa och migration i Halland.

 1. Identifiera - Vad vill vi åstadkomma? Här ligger fokus på den process/verksamhet där problemet uppstår. Formulera problemet, mål och syfte. Utforska och analysera - Möjliga orsaker till problemet? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mäta, analysera och bestäm rotorsaker.
 2. Förbättringar genom att förnya och förstärka - vilka förändringar kan leda till förbättring? Fas för Idéer, förslag till lösningar Genom att grundligt gå igenom organisationens nuvarande situation och vad som behöver förbättras, samt att få möjligheten att testa dessa förslag på förbättringar i en trygg miljö, kommer det att bidra till en bättre möjlighet för att uppnå uppsatta mål i verksamheter samt tillgodose behoven.
 3. Gemensamt lärande genom att anpassa och rikta insatserna. Sammanfattning och reflektion över genomfört arbete och lärdomar. Erfarenhetsutbyte och goda exempel mellan verksamheter i Halland. Lösningar integreras i verksamheterna och riktade insatser erbjuds där behov är störst. Uppföljning av aktiviteter och insatser sker löpande och ligger till grund för fortsatt process enligt modell.

Identifierade förutsättningar

 • Hela samhällets ansvar
  Psykisk hälsa skapas i allmänhet utanför vård- och omsorgssystemen. Vi måste samtidigt och gemensamt arbeta för att skapa förutsättningar för det stöd som behövs för den psykiska hälsan hos invånarna. Alla offentliga verksamheter behöver gemensamt arbeta målinriktat med att förstärka arbetet med psykisk hälsa för alla, inom ramen för sitt eget ansvars- och kompetensområde.
 • Behovsanpassat
  Att utgår ifrån individens/gruppens behov innebär att fokusera på de resurser som varje person/grupp har och vad det innebär att i helhet vara i behov av stöd och hjälp.
 • Kunskapsstöd
  Vi ser idag spridda insatser vad det gäller psykosocialt stöd för asylsökande och nyanlända i Halland. Aktörerna behöver samla ihop kunskapen för att kunna följa och utveckla aktiviteter och insatser utifrån invånarnas behov. Detta görs förslagsvis på en Plattform för gemensamt lärande.
 • Kostnadseffektivitet
  Det är viktigt att utnyttja de resurser som finns i länet, med den enskilde som utgångspunkt. I dag finns exempel på insatser som ges i stuprör. För att effektivisera resurser som finns är det viktigt att förebyggande och främjande insatser är högt prioriterade, för att minska behovet av specialiserade insatser som är dyra. Planering och uppföljning behöver utgå från invånaren och lokala anpassningar. Det kräver ett fokus på resultat för folkhälsan och den egna hälsan hos de vi är till för.
 • Samarbete
  Det krävs att olika verksamheter samarbetar för att möta individens/gruppens många gånger komplexa behov. Behovet ska mötas med ett gemensamt mål – det mål som individen själv har varit med och identifierat. Samhällets utmaning när det gäller psykisk ohälsa är så komplex och mångfacetterad att det är svårt att åstadkomma förändring utan att samarbeta.

Förväntade effekter

 • Verksamheter som möter målgruppen ska kunna erbjuda och/eller utveckla ett samlat och relevant psykosocialt stöd i Halland.
 • Målgruppen upplever att de erbjuds ett psykosocialt stöd utifrån behov.

Kunskapsstöden pekar på att det är viktigt att särskilt erbjuda och utveckla psykosocialt stöd för personer i asylprocess och för andra nyanlända (Bilaga 1).

För personer som söker asyl i Sverige är det psykiska måendet generellt sämre på grund av livssituationen som innebär en väntan på beslut och med svåra upplevelser från flyktvägen. Stress, oro och sömnlöshet är vanligt återkommande besvär hos de asylsökande som söker hjälp och stöd hos samhällets olika aktörer: Hälso-och sjukvård, socialtjänst, idéburna organisationer och myndigheter. Ur ett folkhälsoperspektiv ser vi att skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökar, där myndigheter, regioner och kommuner har som mål att minska gapet.

Enligt Socialstyrelsen innebär psykosocialt stöd de insatser som främst är ägnade åt att kunna förbättra den enskildas sociala situation och livssituation i övrigt.

Förenta nationerna (FN) rekommenderar riktlinjer för psykosocialt stöd i krissituationer. De menar att en gemensam kraftsamling från samhällets aktörer, som möter personer i flykt bör vara att tillsammans förbättra det psykosociala stödet på nivåerna 2-3 enligt interventionsmodell. Dock står det i relation till övriga nivåer där delarna behöver samverka för att ge effekter på hälsan.

Detta kan sammanfattas som att den grundläggande principen är att fokus på psykisk hälsa och psykosocialt stöd i ett tidigt skede kan förbättra psykiska välmående för människor på flykt och förhindra att psykisk ohälsa förvärras. Fokus inom området bör vara exempelvis kunna erbjuda stressreducerade aktiviteter, psykologisk första hjälpen och sociala nätverk/mötesplatser.

Uppdraget att ta fram en strategi och modell i Halland har getts av Regionstyrelsens hälso-och sjukvårdsutskott.

Regional strategi och modell Hälsa och migration har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, med representanter från kommunernas strategiska grupp integration, myndigheter, idéburna organisationer, psykiatriförvaltningen och närsjukvårdsförvaltningen. Medverkan med invånare har skett i dialogform med personer som har erfarenhet av asylprocessen.

Under arbetsprocessen har ett antal förutsättningar identifierats av aktörerna i syfte att skapa långsiktighet för det fortsatt gemensamma strategiska arbetet för Hälsa och migration i Halland. Syftet med att belysa förutsättningar är att synliggöra det som skapar en långsiktighet med en strategi och modell. Regional strategi och modell Hälsa och migration ersätter inte verksamheternas arbete utan ska stödja det arbete som pågår, samt bidra till ökad samordning för en god hälsa för målgrupperna.

 • Agenda 2030 för hållbar utveckling.Ett liv i limbo, Läkare utan gränser 2018.Hälsa hos personer som är utrikesfödda-skillnader i hälsa utifrån födelseland, Folkhälsomyndigheten, 2019.Hälso-och sjukvårdstrategi, Halland 2017-2025Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020, Fem fokusområden fem år framåt, Nationell samordnare inom området psykisk hälsa.Strategi Hälsa- Tillsammans-Varje dag lite bättre, Sveriges kommuner och Landsting, 2018.Patient- och brukarmedverkan. Positionspapper – För ökad kvalitet och effektivitet i hälso-och sjukvård och socialtjänst. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2010.
 • Regeringens proposition (2017/18:249) God och jämlik hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik.
 • Sveriges Kommuner och Regioner, förbättringsarbete Länk till annan webbplats.
 • Regional utvecklingsstrategi 2035
 • Kraftsamling psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, Länk Länk till annan webbplats.
 • Hälso-och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, Socialstyrelsen 2016.
 • Förenta nationerna (FN) rekommenderar riktlinjer för psykosocialt stöd i krissituationer sid 7, Ett liv i limbo Länk till annan webbplats.
 • Begrepp inom området psykisk hälsa-version 2020, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso-och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Amina Boulaabi

Strateg rättighetsfrågor, jämställdhet, Agenda 2030 vid Region Halland