Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nya regeringens avisering att pausa NAP – länsstyrelsen avvaktar ytterligare information

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit del av presskonferensen, 14 oktober, som hölls av den tillträdande regeringen. På presskonferensen meddelade de att de avser att pausa arbetet med den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften, NAP. Denna avsikt beskrivs också i det så kallade Tidöavtalet.

Till dess att vi får ytterligare information kommer Länsstyrelsen att fortsätta arbetet med NAP som planerat.

Tidöavtalet, Liberalernas hemsida Länk till annan webbplats.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Fastställda bevarandeplaner

Länsstyrelsen i Hallands län har fastställt bevarandeplaner för Natura 2000-områdena Rolfsån i Kungsbacka kommun, Hovgårdsån i Falkenbergs kommun och Fylleån i Halmstads kommun.

Bevarandeplan för Rolfsån Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Hovgårdsån Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Fylleån Länk till annan webbplats.

Dokument för prövningsgrupperna

Här hittar du dokument inför samverkan i prövningsgrupperna. Dokumenten innehåller:

  • Beskrivningar av vattendragen.
  • Behov av miljöanpassningar för vattendragen.
  • Övrig information som är relevant under samverkan.

Listan fylls på efterhand, allt eftersom dokumenten i prövningsgrupperna blir klara.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Stensån.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2021-12-17 (diarienummer 531-8730-21).

Nulägesbeskrivning för Stensån Pdf, 2.8 MB.

Analys och förslag till miljöanpassningar av vattenkraft Pdf, 1.3 MB.

Redogörelse för samverkan Pdf, 596.2 kB.

Bilaga 3. Remissyttranden Pdf, 172.6 kB.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Tvååkersån.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2021-12-21 (diarienummer 531-8763-21).

Nulägesbeskrivning för Tvååkersån Pdf, 6.1 MB.

Analys och förslag till miljöanpassningar av vattenkraft Pdf, 1.1 MB.

Redogörelse för samverkan Pdf, 699.1 kB.

Bilaga 3. Remissyttranden Pdf, 357.1 kB.

Här hittar du dokument för prövningsgruppen Suseån.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2022-07-04 (diarienummer 531-3065-2021).

Nulägesbeskrivning för Suseån Pdf, 8.7 MB.

Samverkansredogörelse för Suseån Pdf, 1.4 MB.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Kontakt