Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Bedömer statusen på länets vatten (statusklassificering).
  • Föreslår åtgärder där det behövs.
  • Övervakar tillståndet.
  • Stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.
  • Ansvarig för prövning och tillsyn av anläggningar som kan påverka vattenmiljön.

Bidrag och stöd att söka för en bättre vattenmiljö

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en sammanställning av finansieringsmöjligheter av bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter 2018PDF

Halland ingår i Västerhavets vattendistrikt

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste vattendistrikt och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköping, Dalarna och Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Mer information om Västerhavets vattendistrikt finns hos vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats

Vattenråd i Halland

I Halland finns det vattenråd i Fylleån, Genevadsån, Himleån, Kungsbackaån, Lagan, Smedjeån (arbetsgrupp inom Lagan), Nissan, Rolfsån/Lygnern, Skintan, Stensån, Suseån, Törlan/Ramsjökanal, Viskan, Skuttran (arbetsgrupp inom Viskan) och Ätran.

Det finns även ett vattenråd för kustvattnet, Kattegatts kustvattenråd, som sträcker sig från Kungsbacka i norr till Ängelholm i söder.

Mer information om vattenråden hittar du på sidan Vatten- och luftvårdsförbund

Åtgärdsprogram för vatten

Sveriges vatten är indelat i fem vattendistrikt. Var sjätte år tar Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för varje distrikt.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen. I programmet finns information om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska årligen rapporteras till vattenmyndigheterna.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att åtgärderna i programmet utförs.

Detta gör Länsstyrelsen inom åtgärdsprogrammet:

  • tillståndsprövningar
  • tillsyn och omprövningar enligt Miljöbalken
  • tysisk planering enligt plan- och bygglagen
  • tar fram föreskrifter.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns vattenklassificeringar och kartor över landets vatten.

Hitta ditt vatten i Vattendatabasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Lär dig söka i VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats

Kontakt