Markavvattning

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning eller skydda mot vatten genom invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att man genomför åtgärder som permanent ändrar markens vattenförhållanden. Åtgärden genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning är åtgärder som

 • tar bort oönskat vatten genom dränering eller dikning
 • skyddar mot vatten, till exempel invallning.

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning.

Om syftet med åtgärden är att tillfälligt ändra markens egenskaper räknas det inte som markavvattning. Det räknas alltså inte som markavvattning att anlägga en slamgrop i ett dike eller skyddsdika i skogsmark i samband med avverkning. Vid skyddsdikning rör det sig om grunda tillfälliga diken som inte ska underhållas. Om du ska skyddsdika ska du göra en anmälan till Skogsstyrelsen.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Du behöver alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning. Ibland behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Ansökan om tillstånd och dispens för markavvattning prövas av Länsstyrelsen. I vissa fall ska Länsstyrelsen överlämna tillståndsprövningen till mark- och miljödomstolen.

Dispens behövs där det är markavvattningsförbud

På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd. Här behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Du behöver med andra ord göra två ansökningar.

Områden där du behöver dispens från markavvattningsförbudet

Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker och skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling.

Markavvattning i Halland

Dispens och tillstånd

Markavvattning kräver tillstånd enligt miljöbalken. För att skydda de få våtmarker som finns kvar gäller i bland annat Halland (utom Hylte kommun) även ett generellt förbud mot markavvattning. Våtmarker är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden samtidigt som de är viktiga kvävefällor och flödesutjämnare. Det innebär att det behövs såväl en dispens mot markavvattningsförbudet som ett tillstånd för själva verksamheten. Ofta söks både dispensen och tillståndet samtidigt, men det finns inget som hindrar att dispensfrågan avgörs först. För att kunna få dispens krävs dock att det finns särskilda skäl.

Ansökan

Inledningsvis bör den som vill utföra ny markavvattning samråda med Länsstyrelsen. Om det är större eller komplicerade projekt, eller om det ställs ersättningsanspråk, blir det istället Mark- och miljödomstolen som prövar tillståndsfrågan som första instans. Dispensen kan prövas av länsstyrelsen eller av domstolen. Under det inledande samrådet med Länsstyrelsen inför ansökan kan olika sådana praktiska frågor tas upp.

En ansökan om tillstånd till markavvattning kan behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. Undantag från detta krav gäller markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse.
Ett markavvattningsärende bör därför alltid börja med att sökanden vänder sig till Länsstyrelsen samt till enskilda som kan antas bli särskilt berörda för samråd i ett tidigt skede. Besked om MKB-krav lämnas av Länsstyrelsen under detta samråd.

Ansök om markavvattning i Halland

 1. Fyll i blanketten Ansökan om markavvattning Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster..
 2. Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga.
  Detaljer och instruktioner finns i slutet av blanketten.
 3. Skicka blanketten tillsammans med efterfrågade bilagor med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.
 4. Betala in aktuell prövningsavgift till Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning. Ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald.

Det är den sammanlagda längden på dikessträckningen för markavvattningen som avgör vilken prövningsavgift som kommer att debiteras sökanden.

 • Upp till 100 meter: 1 660 kronor
 • 100-1000 meter: 2 900 kronor
 • 1000-10 000 meter: 7 100 kronor
 • Längre än 10 000 meter: 10 700 kronor

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du kan behöva tillstånd och dispens för åtgärder i befintliga diken

I vissa fall kan åtgärder i befintliga diken räknas som markavvattning. Du kan alltså behöva ansöka om tillstånd för markavvattning och eventuellt ansöka om dispens från markavvattningsförbudet för åtgärder i befintliga diken. Till exempel kan det räknas som markavvattning om du vill:

 • bredda eller fördjupa ett befintligt dike för att leda bort mer vatten
 • börja underhålla ett dike som inte har underhållits på länge.

Ett dike som inte har underhållits på länge kan ha förlorat sin ursprungliga funktion vilket gör att ett nytt naturtillstånd har uppstått. När ett nytt naturtillstånd har uppstått behövs oftast ett nytt tillstånd för markavvattning. Om du är osäker på om en åtgärd i ett befintligt dike räknas som markavvattning, rådgör med oss på Länsstyrelsen.

Vattenarkiv

Länsstyrelsernas vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. Tjänsten uppdateras kontinuerligt med ny information, län för län.

Anmäl styrelse för dikningsföretag

Markavvattningssamfälligheter förvaltas enligt den vattenlagstiftning som gällde när de bildades. Samfälligheter för markavvattningsföretag som är bildade enligt den äldre vattenlagen från 1918 (7 kap 62 §) ska anmäla sin styrelse till Länsstyrelsen. Samfälligheter som är bildade enligt 1879-års dikningslag ska anmäla sin syssloman till Länsstyrelsen.

Använd gärna formuläret för anmälan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss