Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller din kommun.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen beslutar också om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Avgift för ansökan

Tänk på att söka i god tid. Det kan ta mellan tre och sex månader att få beslut från Länsstyrelsen. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan.

Ansök om dispens från strandskyddet för att bygga allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar eller för åtgärder i ett kulturreservat

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av allmän väg, järnväg eller försvarsanläggning skickas till halland@lansstyrelsen.se.
Det finns ingen särskild blankett eller formulär.

Ansökningsavgiften är 4 600 kronor och ska sättas in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller strandskyddsdispens. Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften betalats in.

För att vi ska kunna ge dispens krävs

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Om du avser att uppföra ett så kallat attefallshus inom strandskyddat område, krävs strandskyddsdispens även om inte bygglov krävs. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen, beroende på var det kommer vara beläget. Du söker dispensen hos Länsstyrelsen om det är inom skyddat om området, exempelvis i ett naturreservat.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning – hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

Beslutet handlar om nybyggnad av komplementbyggnad (till exempel fristående garage) maximalt 15 kvadratmeter inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område innefattar undantaget nybyggnad av komplementbyggnad som uppgår till maximalt 50 % av huvudbyggnadens area, eller tillbyggnad vars byggnadsarea inte överstiger 50 % av befintlig huvudbyggnads area, maximalt 50 kvadratmeter.

Undantaget gäller bara om åtgärden sker inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare än 25 meter från strandkanten. Om du redan har en fastlagd tomtplatsavgränsning får du inte gå utanför denna.

En illustration som visar hur man får placera komplementbyggnader.

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Om strandskydd råder inom vattenområdet kan ansökan om strandskyddsdispens samprövas med en anmälan om vattenverksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Här finns strandskyddet

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del planlagda områden. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Utvidgat strandskydd

300 meter strandskydd gäller:

 • Längs Hallands kust
 • Falkenbergs kommun: Fegen 
 • Varbergs kommun: Tolken
 • Kungsbacka kommun: Lygnern

200 meter strandskydd gäller:

 • Laholms kommun: Hjörneredssjöarna
 • Halmstads kommun: Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån
 • Hylte kommun: Bolmen, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen och Unnen 
 • Falkenbergs kommun: Kalvsjön, Mossjön, Svarten och större delen av Tjärnesjön
 • Varbergs kommun: Byasjön, Fävren, större delen av Mäsen, Stora Neten, norra delen av Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Stora Hornsjön, Svarten, Valasjön vid Åkulla, Valasjön vid Fävren och Yasjön
 • Kungsbacka kommun: Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön

Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Beslut kring strandskyddet samt kartor för respektive kommun finns nedan:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hyltes kommun
Kungsbackas kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Kommunen eller Länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan Länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av Länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Ansök om upphävande av strandskydd vid liten sjö eller litet vattendrag

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss