Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsportalen

Länsstyrelsen i Hallands län deltar tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland i den digitala Tillsynsportalen där vägledning till kommunerna ges till inom flera områden. Även kommunerna i de båda länen är delaktiga ibland annat de diskussionsforum som finns inom Tillsynsportalen.

Miljösamverkan

Miljösamverkan Halland har i uppgift att ge stöd och vägledning. Syftet är att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Kommunerna och Länsstyrelsens handläggare arbetar tillsammans. Miljösamverkan Halland arbetar också nära Miljösamverkan Västra Götaland. Tillsammans är de Miljösamverkan Väst.

De olika projekten inom miljösamverkan tar fram stödmaterial för tillsynen. Dessutom ordnas seminarier och gemensamma tillsynskampanjer. Allt framtaget material finns på Tillsynsportalen Väst.

Länk till webbplatsen Miljösamverkan Väst Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Tillsynsvägledningsplan 2022-2024

Länsstyrelsen har efter samråd med länets kommuner tagit fram en tillsynsvägledningsplan för Halland 2022 – 2024. Denna plan omfattar Länsstyrelsens hela tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledningsplan för Halland 2022-2024 Pdf, 450.7 kB.

Bilaga 1 Planeringsschema Excel, 14.3 kB.

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss