Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdens djup, storlek eller läge. För att få utföra vattenverksamhet behöver du oftast anmäla eller ansöka om tillstånd. Du behöver också se till att vissa krav är uppfyllda och att lämpliga skyddsåtgärder genomförs för att begränsa den negativa påverkan på vattenmiljön.

Vad räknas som vattenverksamhet?

Vattenverksamheter är åtgärder som på något sätt påverkar vattenområden. Det kan vara åtgärder som ökar eller minskar vattenmängden, påverkar den omgivande miljön eller vattenområdets storlek. Miljöbalken delar upp vattenverksamheter i åtta olika kategorier.

Några exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • anlägga eller ta bort en brygga, pir, damm, vägtrumma, bro eller bropelare
 • dra kabel- och ledning, lägga rör eller göra kulvert.

Några exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • anlägga vägbank, pir, tryckbank, erosionsskydd eller andra förstärkningsåtgärder
 • utöka land
 • påla för anläggningar eller förtöjning.

Ett exempel på den här typen av åtgärd är att ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning.

Exempel på den här typen av åtgärd är att gräva, muddra eller rensa diken.

Exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • reglera vattennivån (till exempel via regleringsmagasin)
 • gräva om vattendrag
 • anlägga våtmark.

Exempel på den här typen av åtgärd är att:

 • leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation eller kontinuerligt från garage, källare eller andra byggen under mark
 • gräva eller borra brunn
 • ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning.

Exempel på den här typen av åtgärd är att anlägga en infiltrationsdamm eller infiltrationsbrunn med tillhörande pumpverk och intagsledningar.

Exempel på den här typen av åtgärd är att dika ut, valla in eller sänka av ett vattenområde för att varaktigt skydda mot vatten.

Vilka krav gäller för att bedriva vattenverksamhet?

För att få bedriva vattenverksamhet behöver en del krav uppfyllas. Bland annat ska du ha förfoganderätt över vattnet, följa miljöbalkens hänsynsregler och skydda fisket. Det är också viktigt att ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

Du som ska bedriva en vattenverksamhet behöver ha förfoganderätt (rådighet) över vattnet i det område där verksamheten ska bedrivas. Förfoganderätten kan exempelvis grundas på äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt. Det är du som ska bedriva vattenverksamhet som ansvarar för att du har förfoganderätt över vattnet där åtgärden ska genomföras.

Du som ska utföra arbeten i vatten behöver följa miljöbalkens hänsynsregler. Det innebär att du behöver genomföra åtgärder på ett sådant sätt att du skyddar människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Det gör du bland annat genom att skaffa dig rätt kunskaper, genomföra vissa skyddsåtgärder, använda bästa möjliga teknik och så lång det är möjligt undvika kemiska produkter. Det är också viktig att hushålla med råvaror och energi, minska mängden avfall och återvinna det som är möjligt att återvinna.

Hänsynsreglerna finns att läsa i sin helhet miljöbalken.

Allmänna hänsynsregler i miljöbalken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om vattenverksamheten riskerar att skada fisket är du skyldig att utan ersättning vidta de skyddsåtgärder som behövs. Tänk på att fisket innefattar även blötdjur och kräftdjur. Du behöver bland annat underhålla de anordningar som behövs för fiskens framkomlighet och bestånd.

För att få bedriva vattenverksamhet behöver du också säkerställa att verksamheten inte försvårar annan verksamhet som nu och i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda intressen av vikt.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att skydda vattenmiljön?

För att begränsa den negativa påverkan på vattenmiljön vid arbeten i vatten behöver vissa skyddsåtgärder genomföras. Det är också viktigt att endast genomföra vattenverksamhet under den tidsperiod som anges i beslut från Länsstyrelsen. I de fall som muddring ska ske behöver det finnas en godkänd deponeringsplats före arbetet påbörjas.

Skyddsåtgärderna ska beskrivas när du anmäler en vattenverksamhet eller söker tillstånd. Om du inte genomför lämpliga skyddsåtgärder kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på att de ska genomföras.

Du motverkar spridning av föroreningar bland annat genom att:

 • använda biologiskt nedbrytbar hydraulolja
 • välja material med omsorg för att inte sprida miljögifter
 • använda fyllnadsmassor som är fria från föroreningar
 • inte använda kreosotimpregnerade stolpar
 • inte förvara kemikalier nära vattenområdet
 • inte ställa upp arbetsmaskiner nära vattenområdet
 • använda mudderverk som är särskilt anpassat för förorenade sediment.

Du motverkar grumling bland annat genom att:

 • använda skyddsskärmar av geotextil eller spånter av metall eller plast
 • använda sedimentationsfällor eller slamfällor nedströms.

Du utför åtgärder varsamt och med bästa teknik bland annat genom att:

 • anlägga vägtrummor så att de inte utgör vandringshinder för fisk
 • använda miljöskopa vid grävning i förorenat sediment eller för att minska påverkan av grumling.

För att spara värdefulla miljöer ska du bland annat:

 • bevara ålgräsängar
 • i möjligaste mån spara hårdbottnar av sand, grus och sten.

Rensa vattendrag varsamt och vid lågvatten. Tänk bland annat på att:

 • spara träd och buskar längs vattendraget för att motverka igenväxning
 • bibehålla viktiga strukturer, skuggning och tillförsel av dött växtmaterial som gynnar faunan.

Skydda vattenlevande organismer bland annat genom att:

 • använda ridåer av luftbubblor eller repellerande ljud vid sprängning för att skrämma bort vattenorganismer från sprängningsområdet.
 • fiska ut och flytta fisken till annan lämplig plats i vattendraget innan en bäckfåra läggs igen.
 • arbeta enbart enligt anvisade tider.

Återställ vattenområden genom överenskommelser, bland annat genom att:

 • utgå från fastställd återställningsplan
 • utgå från överenskommelse (samråd) med Länsstyrelsen.

Ta bort hinder, bland annat genom att:

 • lägga ledningar i farleder vid ett djup som innebär att de inte skadas vid ankring
 • utforma betongvikter på ledningar så att inte fiskeredskap fastnar
 • avlägsna och omhänderta anläggningar som inte längre ska användas såsom kablar och bryggor.

Anmäla eller ansöka om tillstånd

För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd.

När behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd?

Vissa vattenverksamheter behöver du varken anmäla eller ansöka om tillstånd för. Vid akuta situationer får du också utföra vissa åtgärder utan att i förväg ansöka om tillstånd. Du behöver till exempel inte anmäla eller ansöka om tillstånd för:

 • vattenverksamhet där det är uppenbart att allmänna eller enskilda intresse inte kommer att skadas
 • rensning av vattenområde som genomförs för att återställa förändring av vattenloppet eller bibehålla vattnets djup eller läge, såvida det inte riskerar att skada fisket
 • anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur (prövas enligt annan lagstiftning)
 • vattentäkter för en- eller tvåfamiljsfastighet, eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

Du behöver dock alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning.

Anmäla om vattenverksamhet

Vid mindre omfattande vattenverksamheter behöver du inte alltid tillstånd, utan kan istället anmäla åtgärden till Länsstyrelsen.

Ansöka om tillstånd för vattenverksamhet

För vattenverksamhet av större omfattning behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda. Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning. Det gäller till exempel om åtgärderna kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker.

Om markavvattning i Halland

Det är markavvattningsförbud i hela Halland, förutom i Hylte kommun.

Mer om markavvattning

Muddring innebär att bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller i havet tas bort. Muddring kan ske genom att gräva, spränga eller suga upp material. Skäl till muddring kan vara att öka vattendjupet exempelvis för att öka framkomlighet för båtar eller för byggande. Det kan också syfta till att utvinna material såsom sand och grus eller att ta bort förorenade sediment.

Muddring påverkar miljön

Eftersom naturligt bottenmaterial avlägsnas ger muddring vanligen upphov till ändrade vattenförhållanden där bland annat strömningsbild och materialtransport påverkas. Livsbetingelser för växt- och djurliv kan förändras påtagligt genom att bottenmaterialet tas bort.

Muddringen påverkar även ett större område än själva muddringsområdet bland annat genom grumling. Muddring ger också tillfälligt upphov till ett ökat läckage av närsalter vilket ökar risken för övergödning och kan på samma gång sprida föroreningar om detta förekommer i sedimenten. Vid muddring av sediment med hög organisk halt kan även svavelväte frigöras med ökad risk för negativa effekter på växter och djur. Det material som grumlas upp förbrukar syre på grund av oxidation av organiskt material, järn och svavel. Vid hög grumlighet minskar även ljusgenomsläppligheten i vattnet, vilket medför minskad fotosyntes och därmed minskad syreproduktion.

Muddring av grundare områden är generellt mer miljöstörande än muddring på djupare vatten, på grund av grundområdenas stora betydelse som uppväxtområden för fisk och andra organismer.

Underhållsmuddring

Om platsen där muddringen ska ske innehar ett tillstånd till vattenverksamhet som fastslår till vilket djup och vilken bredd som muddring får göras, och om det endast planeras att muddra inom detta djup och denna bredd, så betraktas åtgärden som en underhållsmuddring. Detta ska anmälas till Länsstyrelsen enligt 11 kap 15 § miljöbalken.

Om muddringen däremot ska göras på en plats där det inte finns ett tillstånd som fastslår till vilket djup och vilken bredd som muddring får göras, då kan inte 11 kap 15 § miljöbalken tillämpas. För att 11 kap 15 § miljöbalken ska kunna tillämpas för en planerad muddring så räcker det alltså inte att du tidigare har fått ett beslut från Länsstyrelsen för att få muddra på platsen (till exempel i en anmälan om vattenverksamhet). Planerar du att muddra på en sådan plats så ska du istället göra en vanlig anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd till vattenverksamhet.

Vägledning för anmälan om muddring

För att få muddra inom ett vattenområde måste du antingen skicka in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Kontakta gärna Länsstyrelsen om du är osäker på om muddringen kan anmälas eller kräver tillstånd.

Strandskyddsdispens, andra dispenser och tillstånd

Om platsen omfattas av något områdesskydd kan även andra dispenser, exempelvis strandskyddsdispens, eller tillstånd behövas.

Återvinning/användning av muddermassor

Muddermassor bör ses som en resurs, och möjligheten att återvinna/nyttiggöra dem bör utredas innan man överväger något annat sätt att ta hand om dem.

Muddermassor kan ibland återvinnas genom att de används för anläggningsändamål. Då kan det vara aktuellt att göra en prövning enligt 29 kapitlet 13 § eller 14 § i miljöprövningsförordningen.

Uppläggning/deponering av muddermassor

Om det inte är lämpligt att återvinna muddermassorna bör de tas om hand på land på annat sätt. Vid muddring bör mängden massor och massornas innehåll av vatten begränsas så långt som möjligt så att det förenklar omhändertagandet. Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är uppläggning av muddermassor på land anmälnings- eller tillståndspliktigt.

 • Vid uppläggning av mindre än 1 000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till kommunen enligt 29 kapitlet 34 § miljöprövningsförordningen. Eventuellt krävs även strandskyddsdispens.
 • Vid uppläggning av mer än 1 000 ton muddermassor på land krävs tillstånd enligt 29 kapitlet 33 § miljöprövningsförordningen. Ansökan om tillstånd prövas normalt av Länsstyrelsen om det inte har samband med tillståndspliktig vattenverksamhet, då Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet.

Massornas innehåll av föroreningar är avgörande för hur de kan hanteras. Förorenade sediment ska i första hand tas om hand för behandling och/eller deponering på en deponi som har tillstånd att ta emot denna typ av massor. Muddring av förorenade sediment bör normalt undvikas. Det är ofta bäst att låta förorenade sediment ligga kvar orörda om inte syftet med muddringen är att sanera området. I de fall det finns risk för att de förorenade sedimenten kan spridas bör de dock tas bort.

Mer om dumpning 

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Joel Herzwall

Miljöhandläggare