Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Vattenskoter i Västra Götalands län

 • Du får köra vattenskoter i allmän farled med vissa begränsningar. Se nedan.
 • Du får köra vattenskoter i territorialhavet utanför baslinjen, det vill säga utomskärs längs Bohuskusten. Det finns också ett godkänt område för vattenskoter i Tranebärssjön i Skövde och Falköpings kommun.
 • I Dalslands kanal är det förbjudet att köra vattenskoter i de delar som ligger inom länet.

Begränsningar inom allmän farled

I allmänna farleder får du köra vattenskoter inom ett område av 300 m på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, men inte närmare land än 100 m från strandlinjen. Om ett sund i en farled är smalare än 300 m får du köra i hela farleden.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av Sjöfartsverkets kungörelse SJÖFS 2013:4länk till annan webbplats. Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på allmänna farleder.

Transport ut till allmän farled

Om du behöver transportera vattenskoter mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska du välja kortaste väg. Detta förutsätter att det inte är längre än 100 m till tillåtet vattenområde. Hastigheten får som högst vara 5 knop.

Observera! Om vattenområdet ingår i en allmän badplats är det förbjudet att köra vattenskotern i området.

Tillsyn

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen (1993:1053)länk till annan webbplats. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. Med anledning av rättsläget bedriver Kustbevakningen och Polisen i dagsläget ingen tillsyn utifrån förordningen.

Den som framför vattenskoter måste, precis som övriga sjötrafikanter, följa och känna till vilka regler som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller såväl vattenskotrar som övriga båtar och fartyg.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • hämtning av fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling

Ansök om dispens för terrängkörning

Ansökan om dispens från terrängkörningslagenPDF

Skicka in din ansökan via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till postadress Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Kontakt