Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för våtmarksprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Inga nya projekt inom ordinarie LONA

Under 2024 finns inga avsatta medel för nya projekt inom ordinarie LONA, det vill säga naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Utbetalningar i pågående projekt fortsätter som vanligt. I dagsläget har vi ingen information om det kommer att vara möjligt att ansöka om nya projekt inom ordinarie LONA år 2025.

Däremot kan du söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker eller förberedelser inför detta arbete, som vanligt.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
 2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
 3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg, word Länk till annan webbplats.

Åtgärder som till exempel berör fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten kräver samråd, och ofta också tillstånd eller dispens. Detta behöver kommunen undersöka innan ansökan om LONA-bidrag skickas in till Länsstyrelsen.

Ett beslut om LONA-bidrag innebär alltså inte att kommunen eller genomförande aktörer befrias från att följa annan lagstiftning. Läs vidare:

Fornlämningar och arkeologi (lansstyrelsen.se)

Aktiviteter och åtgärder i naturen (lansstyrelsen.se)

Vattenverksamhet (lansstyrelsen.se)

Detta ska finnas med i en komplett ansökan

Ansökan ska vara komplett för att vi ska påbörja handläggning:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA:

  Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i tjänsten, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Underskrivna komplett ifyllda medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna vår budgetmall. OBS! Om ni ska göra upphandling i projektet, låt budgeten endast följa med ansökan som ni skickar på e-post. Alla dokument som läggs i LONA-tjänsten kommer att vara synliga när projektet beviljas.
  Du hittar mall för budget under rubriken Blanketter längst ner på sidan.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i tjänsten innan den skrivs ut, undertecknas, scannas och e-postas till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum. Intyg, budget och kartor ska skickas med.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

I vår LONA-policy framgår hur vi bedömer projekt samt vilken typ av projekt som hittills prioriterats.

Policy för prioritering av lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) i Västra Götalands län (pdf-fil) Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala våtmarksprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder att söka bidrag för

Planerar du att söka bidrag för att ta fram en friluftsplan, naturvårds- eller grönstrukturprogram? Här finns information, vägledning och Länsstyrelsens riktlinjer för planer och program i utfällbara flikar. Inför en ansökan är det också bra att undersöka om åtgärder kan få bidrag från andra källor.

Du hittar information genom att klicka vidare på länkrutan Läs mer om andra bidrag.

Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv.

Genom långsiktig planering och löpande verksamhet kan kommunen säkra tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och kulturlandskapet för människors utevistelse.

Läs mer om kommunal friluftsplanering på naturvårdsverkets webbplats
Kommunal friluftslivsplanering (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag kan sökas för att ta fram friluftsplaner. För att vara berättigat till bidrag fullt ut ska planerna följa Länsstyrelsens riktlinjer.
Länsstyrelsens riktlinjer för friluftsplaner framtagna med LONA-bidrag (pdf-fil) Pdf, 168.4 kB.

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Den gröna infrastrukturen behövs för att stärka och bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem i hela landskapet.
Grön infrastruktur | Länsstyrelsen Västra Götaland

Många projekt som rör grön infrastruktur kan till exempel handla om pollinering, våtmarker och ängs- och betesmarker för att stärka den biologiska mångfalden.

Projekten handlar om att lyfta blicken, binda ihop stråk och ytor samt se åtgärderna ur ett landskapsperspektiv. Naturvårdsverket har en egen sida om LONA-projekt kopplade till grön infrastruktur.
LONA – Grön infrastrukturprojekt (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer, både för människor och biologisk mångfald.

I arbetet med grönplanering är grönplaner eller grönstrukturprogram, effektiva verktyg för att kunna integrera ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planering, byggande och förvaltning.

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en vägledning för att stödja kommunernas arbete med grönplanering.
Vägledning om grönplanering (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag kan sökas för att ta fram naturvårds- och grönstrukturprogram. För att vara berättigat till bidrag fullt ut så ska programmen följa Länsstyrelsens riktlinjer.
Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag (pdf-fil) Pdf, 175 kB.

Vanliga frågor – ytterligare vägledning

Ytterligare vägledning finns här under Vanliga frågor.

Länsstyrelsens bedömning

Vilka typer av projekt kommer Länsstyrelsen att prioritera?
Bidraget har ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. I övrigt kan inga generella svar ges. Variation och geografisk spridning, spridning över miljökvalitetsmål mm kommer att eftersträvas. Naturvårdsnyttan står i fokus – det vill säga vad vill man uppnå med det sökta bidraget i förhållande till sökt bidrag.

Vilken nytta väger tyngst vid bedömning? Naturvårdsnyttan eller exempelvis integration/utbildning?
En mångfald bland projekten kommer att efterlysas. Dock ska det finnas naturvårdsnytta i alla projekt. Se ovan om vilka projekt Länsstyrelsen prioriterar.

Om projektet blir "för dyrt" – slopar eller prutar Länsstyrelsen?
Vi måste ta ställning till varje enskilt projekt/åtgärd. Vi kommer att försöka (beroende på ansökningarna) att prioritera hellre flera små projekt än få stora. Är åtgärderna rimliga, men projektet ändå "sticker iväg" kostnadsmässigt kan vi välja att neka vissa åtgärder eller som sista utväg neka projektet i sin helhet och hänvisa till nästa års ansökningstillfälle. 

Ansökan

Hur utförlig bör projektplanen vara?
Projektplanen ska vara så utförlig att det går att få en bra uppfattning om projektet. Tydlighet är viktigt. Beskrivning av projekt och åtgärder ska kunna förklara kostnaderna i budgeten, se nedan. Maskiner och övrig utrustning, ev hyror, metoder och utföranden i åtgärden ska framgå. En åtgärd bör helst inte innehålla mer än en delåtgärd så det tydligt framgår vad som ska göras och vilket som är det uppföljningsbara måttet.

Hur detaljerad behöver budgeten vara?
Olika delåtgärder måste framgå för att få en bild av projektets olika delar. Kanske vissa delar stryks, budgeten ska kunna användas vid uppföljningen. En projektbudget på åtgärdsnivå bör följa med ansökan redan från början. Kostnaderna i budgeten ska kunna förklaras av projektplan och åtgärdsbeskrivning.

Kan OH-kostnader (lokal-, telefon eller andra administrativa pålägg) räknas med i projektet?
Nej. Enligt Naturvårdsverket ska OH-kostnader ej räknas med. I de fall kommunen är organiserad med beställar- respektive utförarorganisation där OH ingår i beloppet enligt intern faktura är dessa OH-kostnader inte bidragsberättigade.

Kan vi skicka den elektroniska versionen av ansökan i tid och komplettera med pappersversionen senare?
Vi vill enbart ha elektronisk ansökan.

Kan man kan ha en separat "åtgärd" för kommunens arbetsinsats
(planering, redovisning, oförutsett och dylikt) i varje enskilt projekt,
eller ska dessa insatser rymmas inom respektive åtgärd?
Det går inte att söka separat för projektledning, administration, oplanerade utgifter etc utan det får belasta varje enskild åtgärd i projektet. Det ska framgå under metoder för respektive åtgärd om det inkluderar ledning med mera och hur mycket bidrag som söks för detta.

Ska kommunen betala och administrera ansökan i föreningsprojekt?
Kommunen ska samordna och administrera ansökan och har då möjlighet att föra in kostnaderna för detta i varje åtgärd i respektive projekt. Kostnaden blir då lönekostnad plus sociala avgifter (LKP) för den tid som kommunen får lägga ner på ansökan. Ej OH.

Kan kommunen söka pengar för en förstudie i/till ett projekt och
vid nästa ansökningstillfälle söka för själva åtgärderna för nästkommande
år, eller räknas projektet som påbörjat?
Det går bra, projektet räknas inte som påbörjat.

Kan kommunen söka bidrag till åtgärder i statliga reservat?
Statligt skyddade områden prioriteras ej. Undantag är om en kommun ändå vill satsa pengar i ett statligt område och åtgärden är en ambitionshöjning utöver
vad som står i skötselplanen och vad staten skulle göra i området. Det är viktigt att det är på lokalt/kommunalt initiativ så att inte Länsstyrelsen får gjort saker vi annars skulle finansiera med skötselpengar. Det måste i sådana projekt finnas
minst 25 procent medfinansiering från kommunen och/eller annan lokal aktör (utöver Västkuststiftelsen). Svaret är detsamma oavsett ägare till marken. Se vår policy för prioritering.

Kan man söka medel för åtgärder som finns med i skötselplaner?
Beslutsfattaren har åtagit sig i beslutet att sköta området, får därför ej bidrag.

Kan man söka medel för nya delprojekt i gamla projekt?
Man kan inte få bidrag för samma åtgärder i ett projekt som redan fått bidrag i någon form. Nya åtgärder är däremot ok.

Hur söks bidrag om man till exempel har lönekostnad för anvisad arbetskraft
(75 procent via LAN och 25 procent från kommunen)?
Anges som medfinansiering. Observera att LONA-bidrag endast kan utgå till lönekostnader inkl LKP (lönekostnadspåslag/sociala avgifter) exklusive OH för
anställd arbetsledare.

Hur räknas anvisad arbetskraft (till exempel kommunala arbetslag) som tar betalt för nedlagt arbete?
Man får räkna kostnader för förman/arbetsledning plus den eventuella taxa arbetslaget tar ut. Observera att OH-kostnader inte ska räknas in i projektets totalkostnad. Se ovan om OH.

Kan SVS arbetslag räknas som ideell arbetskraft (de arbetar gratis åt SVS) och därmed värderas till 200 kr/tim och att SVS administrativa kostnader betalas av projektet för att på så sätt få mer arbete för pengarna?
Ja.

Kan man söka bidrag för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet?
Ja.

Kan man söka bidrag till inköp av internetverktyg för att göra en informationssatsning?
Ja, om inte hyra/lån av dylik utrustning är bättre. Länsstyrelsen får göra en bedömning från fall till fall av vilken naturvårdsnytta som fås vid dylika större inköp.

Kan man söka bidrag för inköp av slåttermaskin och övrig utrustning för
att restaurera ett område?
Ja, om inte hyra/lån av dylik utrustning är bättre. Länsstyrelsen får göra en bedömning från fall till fall av vilken naturvårdsnytta som fås vid dylika större inköp.

Hur värderas ideellt arbete?
Ideellt arbete får värderas till max 200 kronor timmen. Kommunen får göra en rimlighetsbedömning som Länsstyrelsen tar ställning till. Skolbarns eller praktikanters tid räknas inte som en kostnad/ideellt arbete.

Kan bilersättning ingå i projektets kostnader?
Är bilresor en kostnad i projektet kan detta tas med i projektets totalkostnad upp till 2 kronor per kilometer.

Är det ett godkänt projekt att restaurera en å, för att återintroducera
den hotade fiskarten asp? Förutsatt att inga statliga medel för hotade
arter tas med i projektet. 
Ja, så länge Naturvårdsverkets anslag för biologisk mångfald eller LBU-stöd inte medfinansierar åtgärden kan LONA-bidrag sökas för detta. Se under
Medfinansiering nedan.

Kan introduktionsersättning (löneform till flyktingar) räknas som
medfinansiering i ett integrationsprojekt som syftar till att
väcka intresse för svensk natur hos flyktingar?
Ja.

Kan man söka bidrag för att kartlägga hanteringen av kemiska produkter
(transport av farligt gods) i länet för att i förlängningen kunna förbättra
säkerheten eller omdirigera trafiken till mindre känsliga vägavsnitt (längre från vattenskyddsområden och andra känsliga miljöer)?

Nej. Det tycker vi är för långt från naturvård.

Om ansökan exempelvis innehåller inventeringar eller åtgärder som
måste utföras under tidig höst, så är det för sent för oss att gå ut med
offertförfrågan till konsulter under sommaren. Hur långt anser ni att man
kan förbereda ett projekt innan beslutet kommer? Skulle man kunna
begära in prisuppgifter från konsult, för att sedan vänta med beställning
tills LONA-beslut tagits? Eller skulle vi till och med kunna påbörja en
inventering/åtgärd med egna medel, för att sedan vid positivt beslut utöka
åtgärden med projektmedel?
Det är ok att begära in prisuppgifter från konsult, för att sedan vänta med beställning tills LONA-beslut tagits. Att påbörja ett LONA-projekt innan beslut är fattat är inte tillåtet.

Är det ok att söka bidrag för att rusta upp ett naturrum eller en vandringsled?
Ett projekt med enbart upprustning/löpande underhåll av befintliga anläggningar är inte ok. Detta gäller oavsett vilket/vad objektet är. Planeras helt nya grepp/ambitionshöjningar inom ett projekt kan det vara ok. 

Det är flera kommunala förvaltningar med i projektet där till exempel en
förvaltning ställer upp med bland annat maskiner och fakturerar projektansvarig förvaltning. Hur räknas detta?
Kommunen får räkna sina internfakturerade kostnader oavsett vilken förvaltning som deltar. I de fall kommunen är organiserad med beställarrespektive utförarorganisation där OH ingår i beloppet enligt intern faktura är dessa OH-kostnader inte bidragsberättigade. Se också punkterna Hur räknas anvisad arbetskraft (ovan) och Hur räknas kommunens egna arbete som medfinansiering
(nedan)?

Jag är konsult och har en kanonidé som jag vill marknadsföra gentemot
en eller flera kommuner med målsättning att få driva projektet. Hur går jag vidare?

Bidrag kan inte beviljas till privat företag. Ta kontakt med den eller de kommuner som berörs och diskutera din idé. Det är alltid kommunen som är projektägare. När det kommer till att genomföra projektet är kommunen bunden att upphandla tjänster, vilket innebär att även andra kan erbjuda samma tjänst. Kommunen får utforma sin upphandling så att den som är bäst lämpad att vinna upphandlingen också gör det.
En annan variant är att kommunen anställer dig. Det går bra både att du ger kommuner förslag på projekt och, om du vill, att du lägger upp projekt i
LONA-registret som initiativtagare (IT). Denna roll kan du ha i flera kommuner och län med samma e-postadress. Ta kontakt med Länsstyrelsen för det.

Medfinansiering

Vilka andra stöd får räknas som medfinansiering?
Alla, med undantag för:

 • Naturvårdsverkets bidrag till biologisk mångfald (exempelvis ”skötselmedel” för skyddad natur, medel för åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter, för kalkningsverksamhet, inventeringar inom ramen för områdesskydd, rovdjursersättningar och rovdjursinformation eller medel för ramdirektivet för vatten).
 • Bidrag enligt Förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (så kallade LBU-medel), vilket även gäller så kallade LEADER-stöd eftersom de ingår i LBU-medlen.

Lantbrukare ska själva stängsla och röja betesmarker på sin egen mark i
ett projekt. Marken omfattas ej av miljöersättningar. Kan detta räknas
som medfinansiering?
Ja, om inte miljöstöd eller andra så kallade LBU-medel utgår för samma saker.

Kan man räkna värdet av marken som medfinansiering?
Nej. Man kan inte räkna värdet av kommunens mark som medfinansiering bara för att man gör åtgärder på den. Då har man ju inte satsat något själv, man äger ju redan marken. Ersättning för markköp, intrång och värdering i samband med
reservatsbildning söks inte från LONA-bidraget, utan handläggs i särskild ordning. Finns särskild vägledning om Markåtkomstbidrag.

Kan skogsvårdsstyrelsens arbetslag "Gröna jobb" användas som medfinansiering på samma sätt som arbetsförmedlingens arbetslag? Ska
detta i så fall på liknande sätt styrkas med ett medfinansieringsintyg av
skogsvårdsstyrelsen med en överenskommen kostnad?
Ja, SVS kan medfinansiera och ska då skriva under ett intyg.

Spelar det någon roll för vad kommunen väljer att stå för i medfinansieringsintyget – egen arbetsinsats eller kontanta medel?
Nej.

Vem skriver på medfinansieringsintyget för kommunens del ifall k:nen
är medfinansiär? I medfinansieringsintyget står det "behörig firmatecknare" vilket visat sig ställa till det lite eftersom det i vissa fall endast är KS ordförande som är firmatecknare.

Den som skriver på ska ha delegation enligt kommunens delegationsordning att skriva under rättsligt bindande avtal.

Hur räknas kommunens egna arbete som medfinansiering?
Lönekostnader plus sociala avgifter (LKP, lönekostnadspåslag). OH ska ej inkluderas. Detta gäller all lönefinansierad tid, oavsett medfinansiär.

Är det ok att i en ansökan skriva att medfinansiering endast görs under
förutsättning att ansökan om statligt bidrag beviljas? I det aktuella fallet
vill en medfinansiär inte skriva på något medfinansieringsintyg utan att
göra förbehållet att det endast gäller om projektet erhåller de pengar man
ansöker om.
Ja.

Får man räkna maskinkostnad som egenfinansiering?
Förordningens 3 § säger att det är 50 procent av de faktiska kostnaderna i projektet som man kan få bidrag för. För att få räkna med kostnader för maskiner i ett LONA-projekt måste man ha en fakturerad kostnad, t.ex. maskinhyra, driftskostnader, drivmedelskvitton. Dessa kostnader bör specificeras i slutredovisningen.

Utbetalning

Hur många utbetalningsdagar görs per år?
Enligt vägledningen kan första utbetalningen ske i princip direkt efter att Länsstyrelsen rekvirerat medel från Naturvårdsverket. Länsstyrelsen betalar sedan ut bidragen en gång per år i samband med godkänd verksamhetsrapport. Endast 75 procent av beviljat bidrag kan betalas ut innan slutredovisning. Kontakta Länsstyrelsen för info kring utbetalning. Det kan variera oftare än detta dokument uppdateras.

Projektförändringar

Vad händer om projektet inte blir av?
Kommunen ska kontakta Länsstyrelsen. Eventuellt utbetalade bidragspengar ska betalas tillbaka.

Kan en kommun flytta beviljade medel mellan två olika beviljade projekt om de upptäcker att ett blir billigare och ett annat dyrare än planerat? Eller måste de vänta till nästa ansökningstillfälle och ansöka om utökning? Föreligger behov av att flytta medel mellan beviljade projekt ska länsstyrelsen kontaktas. Kommunen kan efter avstämning med Länsstyrelsen få flytta beviljade medel, under vissa förutsättningar.

Kan en kommun flytta bidrag mellan två olika beviljade åtgärder i projektet om de upptäcker att en blir billigare och en annan dyrare än planerat?
Ja. Det är dock viktigt att kommunen stämmer av ökade ambitioner som påverkar projektets totalkostnad samt förankrar nya åtgärder.

Om det blir pengar över i ett beviljat projekt (blir billigare än tänkt), blir
kommunen återbetalningsskyldig då?
Ja.

Kan en kommun söka mer pengar om ett redan beviljat projekt blir dyrare
än beräknat?
Ja om kostnadsökningen anses berättigad, kommunen har ansökt om mer bidrag samt att Länsstyrelsen har kvar medel. Använd blankett Tilläggsansökan.

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Kommunen ansöker om extra bidrag eller ändring genom att skicka blanketterna som pdf via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om extra bidrag ska skrivas under. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen.

Du hittar blanketter för ändringar under rubriken Blanketter längre ner på sidan.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten, pdf Länk till annan webbplats.

 • En fullständig verksamhetsrapport krävs endast av projekt som genomfört något under föregående verksamhetsår.
 • Har ingen verksamhet skett inom projektet så ska ni meddela varför samt om projektets tidplan kommer att hållas.
 • Använd vår e-tjänst för komplettering eller yttrande i ärende. Då landar rapporterna direkt i ärendet utan att hamna i diarieföringskö och ni får dessutom en mottagningsbekräftelse direkt. I dagsläget går det att ladda upp pdf, tif och jpg-filer. Har ni andra filer så krävs e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer tydligt.
 • Vid behov av förlängning skickas samtidigt en ändringsansökan. Använd vår blankett, skapa en pdf och ladda upp blanketten i ärendet som bilaga tillsammans med rapporten via e-tjänst för komplettering eller yttrande i ärende.
 • Det år projektet slutredovisar behöver ingen verksamhetsrapport skickas in.

Visa upp ditt projekt

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dagar. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Lokala naturvårdens dagar, Naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt.

 • Nya projekt: Skriv in LONA-dagarna som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-tjänsten.
 • Pågående projekt: Använd blanketten Ansökan om extra bidrag. Blankett för medfinansieringsintyg finns under rubriken Ansökan nedan. Skicka dem som pdf via vår e-tjänst för komplettering eller yttrande i ärende. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Nyhetsbrevet LONA-nytt

Med LONA-nytt vill vi upplysa om att bidraget finns och ge vägledning till bra ansökningar. Målgrupper är sökande kommuner och lokala aktörer som kan ta initiativ till projekt, finansiera delar av projekt eller själva delta i projekt. Med lokala aktörer menas de som bor eller bedriver verksamhet i länets kommuner eller regionen, till exempel föreningar, företag, markägare, enskilda, lokala företrädare för statliga myndigheter, universitet, skolor med flera.

Nyhetsbrev skickas ut när det finns mycket att förmedla, det finns alltså ingen fast utgivningsplan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss