Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Två ansökningsomgångar 2021

Nu är våtmarkssatsningen tillbaka inom LONA. Under 2021 finns det två ansökningsomgångar för alla typer av LONA-projekt med sista ansökningsdag 12 april och 1 december.

Våtmarkssatsningen inom LONA Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

LONA-nytt

Genom LONA-nytt får du påminnelser om viktiga datum och aktuella händelser – registrera dig för en prenumeration:

LONA-nytt, nyhetsbrev från Länsstyrelsen Västra Götaland

I vår LONA-policy framgår hur vi bedömer projekt samt vilken typ av projekt som hittills prioriterats.

Policy för prioritering av lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) i Västra Götalands län Pdf, 237.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För att vara berättigat till bidrag fullt ut så ska naturvårds- och grönstrukturprogram följa Länsstyrelsens riktlinjer.

Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag Pdf, 194.3 kB.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-registret är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdens dagar

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dagar. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Mer om årets aktiviteter kommer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt.

 • Nya projekt: Skriv in LONA-dagarna som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-registret.
 • Pågående projekt: Använd blanketten Ansökan om extra bidrag. Blankett för medfinansieringsintyg finns under rubriken Ansökan nedan. Skicka dem som pdf via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen.

Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Läs gärna igenom Vanliga frågor nedan.

Detta ska finnas med i en komplett ansökan

Ansökan ska vara komplett för att vi ska påbörja handläggning:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Underskrivna komplett ifyllda medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna vår budgetmall. OBS! Om ni ska göra upphandling i projektet, låt budgeten endast följa med ansökan som ni skickar på e-post. Alla dokument som läggs i LONA-registret kommer att vara synliga när projektet beviljas.
  Mall för budget Excel, 45.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret innan den skrivs ut, undertecknas, scannas och e-postas till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum. Intyg, budget och kartor ska skickas med.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

Vanliga frågor – ytterligare vägledning

Ytterligare vägledning finns under Vanliga frågor och Länsstyrelsens LONA-policy. Se också information om Lokala naturvårdens dag.

Länsstyrelsens bedömning

Vilka typer av projekt kommer Länsstyrelsen att prioritera?
Bidraget har ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. I övrigt kan inga generella svar ges. Variation och geografisk spridning, spridning över miljökvalitetsmål mm kommer att eftersträvas. Naturvårdsnyttan står i fokus – det vill säga vad vill man uppnå med det sökta bidraget i förhållande till sökt bidrag.

Vilken nytta väger tyngst vid bedömning? Naturvårdsnyttan eller exempelvis integration/utbildning?
En mångfald bland projekten kommer att efterlysas. Dock ska det finnas naturvårdsnytta i alla projekt. Se ovan om vilka projekt Länsstyrelsen prioriterar.

Om projektet blir "för dyrt" – slopar eller prutar Länsstyrelsen?
Vi måste ta ställning till varje enskilt projekt/åtgärd. Vi kommer att försöka (beroende på ansökningarna) att prioritera hellre flera små projekt än få stora. Är åtgärderna rimliga, men projektet ändå "sticker iväg" kostnadsmässigt kan vi välja att neka vissa åtgärder eller som sista utväg neka projektet i sin helhet och hänvisa till nästa års ansökningstillfälle. 

Ansökan

Hur utförlig bör projektplanen vara?
Projektplanen ska vara så utförlig att det går att få en bra uppfattning om projektet. Tydlighet är viktigt. Beskrivning av projekt och åtgärder ska kunna förklara kostnaderna i budgeten, se nedan. Maskiner och övrig utrustning, ev hyror, metoder och utföranden i åtgärden ska framgå. En åtgärd bör helst inte innehålla mer än en delåtgärd så det tydligt framgår vad som ska göras och vilket som är det
uppföljningsbara måttet.

Hur detaljerad behöver budgeten vara?
Olika delåtgärder måste framgå för att få en bild av projektets olika delar. Kanske vissa delar stryks, budgeten ska kunna användas vid uppföljningen. En projektbudget på åtgärdsnivå bör följa med ansökan redan från början. Kostnaderna i budgeten ska kunna förklaras av projektplan och åtgärdsbeskrivning.

Kan OH-kostnader (lokal-, telefon eller andra administrativa pålägg) räknas med i projektet?
Nej. Enligt Naturvårdsverket ska OH-kostnader ej räknas med. I de fall kommunen är organiserad med beställar- respektive utförarorganisation där OH ingår i beloppet enligt intern faktura är dessa OH-kostnader inte bidragsberättigade.

Kan vi skicka den elektroniska versionen av ansökan i tid och komplettera med pappersversionen senare?
Vi vill enbart ha elektronisk ansökan.

Kan man kan ha en separat "åtgärd" för kommunens arbetsinsats
(planering, redovisning, oförutsett och dylikt) i varje enskilt projekt,
eller ska dessa insatser rymmas inom respektive åtgärd?
Det går inte att söka separat för projektledning, administration, oplanerade utgifter etc utan det får belasta varje enskild åtgärd i projektet. Det ska framgå under metoder för respektive åtgärd om det inkluderar ledning etc. och hur mycket bidrag som söks för detta.

Ska kommunen betala och administrera ansökan i föreningsprojekt?
Kommunen ska samordna och administrera ansökan och har då möjlighet att föra in kostnaderna för detta i varje åtgärd i respektive projekt. Kostnaden blir då lönekostnad plus sociala avgifter (LKP) för den tid som kommunen får lägga ner på ansökan. Ej OH.

Kan kommunen söka pengar för en förstudie i/till ett projekt och
vid nästa ansökningstillfälle söka för själva åtgärderna för nästkommande
år, eller räknas projektet som påbörjat?
Det går bra, projektet räknas inte som påbörjat.

Kan kommunen söka bidrag till åtgärder i statliga reservat?
Statligt skyddade områden prioriteras ej. Undantag är om en kommun ändå vill satsa pengar i ett statligt område och åtgärden är en ambitionshöjning utöver
vad som står i skötselplanen och vad staten skulle göra i området. Det är vikigt att det är på lokalt/kommunalt initiativ så att inte Länsstyrelsen får gjort saker vi annars skulle finansiera med skötselpengar. Det måste i sådana projekt finnas
minst 25 procent medfinansiering från kommunen och/eller annan lokal aktör (utöver Västkuststiftelsen). Svaret är detsamma oavsett ägare till marken. Se vår policy för prioritering.

Kan man söka medel för åtgärder som finns med i skötselplaner?
Beslutsfattaren har åtagit sig i beslutet att sköta området, får därför ej bidrag.

Kan man söka medel för nya delprojekt i gamla projekt?
Man kan inte få bidrag för samma åtgärder i ett projekt som redan fått bidrag i någon form. Nya åtgärder är däremot ok.

Hur söks bidrag om man till exempel har lönekostnad för anvisad arbetskraft
(75 procent via LAN och 25 procent från kommunen)?
Anges som medfinansiering. Observera att LONA-bidrag endast kan utgå till lönekostnader inkl LKP (lönekostnadspåslag/sociala avgifter) exklusive OH för
anställd arbetsledare.

Hur räknas anvisad arbetskraft (till exempel kommunala arbetslag) som tar betalt för nedlagt arbete?
Man får räkna kostnader för förman/arbetsledning plus den eventuella taxa arbetslaget tar ut. Observera att OH-kostnader inte ska räknas in i projektets totalkostnad. Se ovan om OH.

Kan SVS arbetslag räknas som ideell arbetskraft (de arbetar gratis åt SVS) och därmed värderas till 200 kr/tim och att SVS administrativa kostnader betalas av projektet för att på så sätt få mer arbete för pengarna?
Ja.

Kan man söka bidrag för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet?
Ja.

Kan man söka bidrag till inköp av internetverktyg för att göra en informationssatsning?
Ja, om inte hyra/lån av dylik utrustning är bättre. Länsstyrelsen får göra en bedömning från fall till fall av vilken naturvårdsnytta som fås vid dylika
större inköp.

Kan man söka bidrag för inköp av slåttermaskin och övrig utrustning för
att restaurera ett område?
Ja, om inte hyra/lån av dylik utrustning är bättre. Länsstyrelsen får göra en bedömning från fall till fall av vilken naturvårdsnytta som fås vid dylika större inköp.

Hur värderas ideellt arbete?
Ideellt arbete får värderas till max 200 kr timmen. Kommunen får göra en rimlighetsbedömning som Länsstyrelsen tar ställning till. Skolbarns eller praktikanters tid räknas inte som en kostnad/ideellt arbete.

Kan bilersättning ingå i projektets kostnader?
Är bilresor en kostnad i projektet kan detta tas med i projektets totalkostnad upp till 2 kr/km.

Kan man i ett projekt anordna en utbildning där läraren betalas med
bidraget och där medfinansiering sker genom kursdeltagarnas 'arbetstid' i att läsa kursen?
Kommunen har nog svårt att lämna bidrag till enskild, tveksamt om det går enligt kommunallagen. Bättre att anlita ett företag eller lämna bidrag till organisation/förening. Egentligen är det en kommunal angelägenhet som inte staten egentligen behöver lägga sig i. I slutänden ska projektet kunna tåla en oberoende revision, så det är bäst att kommunen undersöker saken med sina jurister och ekonomer för att undvika tråkigheter i efterhand.

Är det ett godkänt projekt att restaurera en å, för att återintroducera
den hotade fiskarten asp? Förutsatt att inga statliga medel för hotade
arter tas med i projektet. 
Ja, så länge Naturvårdsverkets anslag för biologisk mångfald eller LBU-stöd inte medfinansierar åtgärden kan LONA-bidrag sökas för detta. Se under
Medfinansiering nedan.

Kan introduktionsersättning (löneform till flyktingar) räknas som
medfinansiering i ett integrationsprojekt som syftar till att
väcka intresse för svensk natur hos flyktingar?
Ja.

Kan man söka bidrag för att kartlägga hanteringen av kemiska produkter
(transport av farligt gods) i länet för att i förlängningen kunna förbättra
säkerheten eller omdirigera trafiken till mindre känsliga vägavsnitt (längre från vattenskyddsområden och andra känsliga miljöer)?

Nej. Det tycker vi är för långt från naturvård.

Om ansökan exempelvis innehåller inventeringar eller åtgärder som
måste utföras under tidig höst, så är det för sent för oss att gå ut med
offertförfrågan till konsulter under sommaren. Hur långt anser ni att man
kan förbereda ett projekt innan beslutet kommer? Skulle man kunna
begära in prisuppgifter från konsult, för att sedan vänta med beställning
tills LONA-beslut tagits? Eller skulle vi till och med kunna påbörja en
inventering/åtgärd med egna medel, för att sedan vid positivt beslut utöka
åtgärden med projektmedel?
Det är ok att begära in prisuppgifter från konsult, för att sedan vänta med beställning tills LONA-beslut tagits. Att påbörja ett LONA-projekt innan beslut är fattat är inte tillåtet.

Är det ok att söka bidrag för att rusta upp ett naturrum eller en vandringsled?
Ett projekt med enbart upprustning/löpande underhåll av befintliga anläggningar är inte ok. Detta gäller oavsett vilket/vad objektet är. Planeras helt nya grepp/ambitionshöjningar inom ett projekt kan det vara ok. 

Det är flera kommunala förvaltningar med i projektet där till exempel en
förvaltning ställer upp med bland annat maskiner och fakturerar projektansvarig förvaltning. Hur räknas detta?
Kommunen får räkna sina internfakturerade kostnader oavsett vilken förvaltning som deltar. I de fall kommunen är organiserad med beställarrespektive utförarorganisation där OH ingår i beloppet enligt intern faktura är dessa OH-kostnader inte bidragsberättigade. Se också punkterna Hur räknas anvisad arbetskraft (ovan) och Hur räknas kommunens egna arbete som medfinansiering
(nedan)?

Jag är konsult och har en kanonidé som jag vill marknadsföra gentemot
en eller flera kommuner med målsättning att få driva projektet. Hur går jag vidare?

Bidrag kan inte beviljas till privat företag. Ta kontakt med den eller de kommuner som berörs och diskutera din idé. Det är alltid kommunen som är projektägare. När det kommer till att genomföra projektet är kommunen bunden att upphandla tjänster, vilket innebär att även andra kan erbjuda samma tjänst. Kommunen får utforma sin upphandling så att den som är bäst lämpad att vinna upphandlingen också gör det.
En annan variant är att kommunen anställer dig. Det går bra både att du ger kommuner förslag på projekt och, om du vill, att du lägger upp projekt i
LONA-registret Länk till annan webbplats. som initiativtagare (IT). Denna roll kan du ha i flera kommuner och län med samma e-postadress. Ta kontakt med Länsstyrelsen för det.

Medfinansiering

Vilka andra stöd får räknas som medfinansiering?
Alla, med undantag för:

 • Naturvårdsverkets bidrag till biologisk mångfald (exempelvis ”skötselmedel” för skyddad natur, medel för åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter, för kalkningsverksamhet, inventeringar inom ramen för områdesskydd, rovdjursersättningar och rovdjursinformation eller medel för ramdirektivet för vatten).
 • Bidrag enligt Förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (så kallade LBU-medel), vilket även gäller så kallade LEADER-stöd eftersom de ingår i LBU-medlen.

Lantbrukare ska själva stängsla och röja betesmarker på sin egen mark i
ett projekt. Marken omfattas ej av miljöersättningar. Kan detta räknas
som medfinansiering?
Ja, om inte miljöstöd eller andra så kallade LBU-medel utgår för samma saker.

Kan man räkna värdet av marken som medfinansiering?
Nej. Man kan inte räkna värdet av kommunens mark som medfinansiering bara för att man gör åtgärder på den. Då har man ju inte satsat något själv, man äger ju redan marken. Ersättning för markköp, intrång och värdering i samband med
reservatsbildning söks inte från LONA-bidraget, utan handläggs i särskild ordning. Finns särskild vägledning om Markåtkomstbidrag.

Se Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kan skogsvårdsstyrelsens arbetslag "Gröna jobb" användas som medfinansiering på samma sätt som arbetsförmedlingens arbetslag? Ska
detta i så fall på liknande sätt styrkas med ett medfinansieringsintyg av
skogsvårdsstyrelsen med en överenskommen kostnad?
Ja, SVS kan medfinansiera och ska då skriva under ett intyg.

Spelar det någon roll för vad kommunen väljer att stå för i medfinansieringsintyget – egen arbetsinsats eller kontanta medel?
Nej.

Vem skriver på medfinansieringsintyget för kommunens del ifall k:nen
är medfinansiär? I medfinansieringsintyget står det "behörig firmatecknare" vilket visat sig ställa till det lite eftersom det i vissa fall endast är KS ordförande som är firmatecknare.

Den som skriver på ska ha delegation enligt kommunens delegationsordning att skriva under rättsligt bindande avtal.

Hur räknas kommunens egna arbete som medfinansiering?
Lönekostnader plus sociala avgifter (LKP, lönekostnadspåslag). OH ska ej inkluderas. Detta gäller all lönefinansierad tid, oavsett medfinansiär.

Är det ok att i en ansökan skriva att medfinansiering endast görs under
förutsättning att ansökan om statligt bidrag beviljas? I det aktuella fallet
vill en medfinansiär inte skriva på något medfinansieringsintyg utan att
göra förbehållet att det endast gäller om projektet erhåller de pengar man
ansöker om.
Ja.

Får man räkna maskinkostnad som egenfinansiering?
Förordningens 3 § säger att det är 50 procent av de faktiska kostnaderna i projektet som man kan få bidrag för. För att få räkna med kostnader för maskiner i ett LONA-projekt måste man ha en fakturerad kostnad, t.ex. maskinhyra, driftskostnader, drivmedelskvitton. Dessa kostnader bör specas i slutredovisningen.

Utbetalning

Hur många utbetalningsdagar görs per år?
Enligt vägledningen kan första utbetalningen ske i princip direkt efter att Länsstyrelsen rekvirerat medel från Naturvårdsverket. Länsstyrelsen betalar sedan ut bidragen en gång per år i samband med godkänd verksamhetsrapport. Endast 75 procent av beviljat bidrag kan betalas ut innan slutredovisning. Kontakta Länsstyrelsen för info kring utbetalning. Det kan variera oftare än detta dokument uppdateras.

Projektförändringar

Vad händer om projektet inte blir av?
Kommunen ska kontakta Länsstyrelsen. Eventuellt utbetalade bidragspengar ska betalas tillbaka.

Kan en kommun flytta beviljade medel mellan två olika beviljade projekt om de upptäcker att ett blir billigare och ett annat dyrare än planerat? Eller måste de vänta till nästa ansökningstillfälle och ansöka om utökning? Föreligger behov av att flytta medel mellan beviljade projekt ska länsstyrelsen kontaktas. Kommunen kan efter avstämning med Länsstyrelsen få flytta beviljade medel, under vissa förutsättningar.

Kan en kommun flytta bidrag mellan två olika beviljade åtgärder i projektet om de upptäcker att en blir billigare och en annan dyrare än planerat?
Ja. Det är dock viktigt att kommunen stämmer av ökade ambitioner som påverkar projektets totalkostnad samt förankrar nya åtgärder.

Om det blir pengar över i ett beviljat projekt (blir billigare än tänkt), blir
kommunen återbetalningsskyldig då?
Ja.

Kan en kommun söka mer pengar om ett redan beviljat projekt blir dyrare
än beräknat?
Ja om kostnadsökningen anses berättigad, kommunen har ansökt om mer bidrag samt att Länsstyrelsen har kvar medel. Använd blankett Tilläggsansökan.,

Gör så här

 1. Skriv ut din ansökan från LONA-registret (Obs! status Inskickad)
 2. Ordna så att kommunens firmatecknare (eller enligt delegation) skriver under
 3. Scanna in ansökan
 4. Skicka den till vastragotaland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget i excel.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen och genomförande aktörer från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.

Fornlämningar och arkeologi

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Vattenverksamhet

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-registret finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Vägledning om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Ansökan ska gå via kommunen. Ta därför i ett tidigt skede kontakt med kommunansvarig för projektet.

Ansökan om förändringar eller extra bidrag

Kommunen ansöker om extra bidrag eller ändring genom att skicka blanketterna som pdf via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Ansökan om extra bidrag ska skrivas under. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen.

Ansök om extra bidrag till LONA-projekt Word, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om ändring av LONA-projekt Word, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-registret. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Lämna in slutrapporten till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats. Använd vår manual för verksamhets- och slutrapportering som är anpassad till våra rutiner. Där framgår när ni ska rapportera och vad som gäller i övrigt. Skicka dem som pdf via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen.

Manual för verksamhets- och slutrapportering till Länsstyrelsen Västra Götaland Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jennie Niesel

Ordinarie LONA

Anders Bergström

Ordinarie LONA

Linda M Karlsson

LONA pollinering

Sara Sandling

LONA våtmark