Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Förbättra för vilda pollinatörer

2020 införs en särskild satsning på vilda pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Pollineringsprojekt inom LONA på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

I vår LONA-policy framgår hur vi bedömer projekt samt vilken typ av projekt som hittills prioriterats.

Policy för prioritering av lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) i Västra Götalands länPDF

För att vara berättigat till bidrag fullt ut så ska naturvårds- och grönstrukturprogram följa Länsstyrelsens riktlinjer.

Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidragPDF

Läs om pågående och avslutade projekt

LONA-registret är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Lokala naturvårdens dag

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Mer om årets aktiviteter kommer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt.

 • Nya projekt: Skriv in LONA-dagen som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-registret.
 • Pågående projekt: Använd blanketten Tilläggsansökan. Blankett för medfinansieringsintyg finns under rubriken Ansökan nedan. Skicka ansökan till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ansökan

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats

Detta ska finnas med i en komplett ansökan

Ansökan ska vara komplett för att vi ska påbörja handläggning:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens postgiro/bankgiro samt betalningsreferens ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Underskrivna komplett ifyllda medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna vår budgetmall. OBS! Om ni ska göra upphandling i projektet, låt budgeten endast följa med ansökan som ni skickar på e-post. Alla dokument som läggs i LONA-registret kommer att vara synliga när projektet beviljas.
  Mall för budgetExcel
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret innan den skrivs ut, undertecknas, scannas och e-postas till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum. Intyg, budget och kartor ska skickas med.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs! Ej vid ansökan om förstudier.

Ytterligare vägledning finns i dokumenten Vanliga frågor och Länsstyrelsens LONA-policy. Se också information om Lokala naturvårdens dag.

Vanliga frågor om LONAPDF

Läs mer våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Gör så här

 1. Skriv ut din ansökan från LONA-registret (Obs! status Inskickad)
 2. Ordna så att kommunens firmatecknare (eller enligt delegation) skriver under
 3. Scanna in ansökan
 4. Skicka den till vastragotaland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen och genomförande aktörer från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.

Fornlämningar och arkeologi

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Vattenverksamhet

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-registret finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Vägledning om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Förändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Ansökan ska gå via kommunen. Ta därför i ett tidigt skede kontakt med kommunansvarig för projektet.

Ansökan om förändringar eller extra bidrag

Kommunen ansöker om extra bidrag eller ändring genom att skicka blanketterna till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ansök om extra bidrag till LONA-projektWord

Ansök om ändring av LONA-projektWord

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-registret. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen. Skriv ut, underteckna och skicka slutrapporten som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Lämna in slutrapporten även till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats. Vår manual för verksamhets- och slutrapportering är anpassad till våra rutiner. Där framgår när ni ska rapportera och vad som gäller i övrigt.

Manual för verksamhets- och slutrapportering till Länsstyrelsen Västra GötalandPDF

Kontakt

Jennie Niesel

Ordinarie LONA

Anders Bergström

Ordinarie LONA

Jessika Öberg

LONA våtmark