Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Projekt som handlar om åtgärder mot internbelastning kan få upp till 90 procent i statliga bidrag och övriga projekt kan erhålla högst 80 procent.

Sedan LOVA-förordningen uppdaterades 2018 kan fler typer av åtgärder få bidrag. LOVA-bidraget ska användas till lokala åtgärder för bättre vattenmiljö. Åtgärder som ska minska övergödningen är prioriterade, men du kan också söka medel för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

 Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen Västra Götaland har nu en andra ansökningsomgång för 2020 med sista ansökningsdag 31 augusti 2020. Ansökningar kommer att granskas och beslutas allt eftersom de kommer in till Länsstyrelsen.

Nästa ansökningsomgång är för 2021. Sista ansökningsdag för ansökan om LOVA-bidrag är då 1 december 2020.

  • För att din ansökan ska kunna handläggas behöver alla relevanta fält i blanketten vara ifyllda
  • Ta hjälp av anvisningarna när du fyller i blanketten.
    Länk till blankett och anvisningar finns nedan
  • Vänligen skicka både ifyllt Word-dokument och signerad PDF-fil digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Blanketter och anvisningar för ansökan, delrapportering och slutrapporteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Skicka din ansökan till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Frågor gällande ansökan om bidrag kan ställas till:

Jessika Öberg 010-224 48 56
Susanna Werner 010-224 56 26
Marie O Damberg 010-224 45 38
Anette Karinsdotter 010-224 53 26

Det här kan du inte få stöd för

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller läs om bidraget på havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Projektkataloglänk till annan webbplats - se andra projekt i Sverige. Ett sätt att hitta idéer

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt andra lagstiftningar innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Till exempel:

Anmälan vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Det kan även behövas bygglov, marklov, eller servitut med mera.

Kontakt