Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Ansök om LOVA-bidrag

Du ansöker om bidrag i vår e-tjänst. Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” innan. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Hur ansöker jag om LOVA-bidrag? (pdf) Pdf, 221.6 kB.

Kompletteringar, förfrågningar om ändring, del- och slutrapporter ska skickas in till Länsstyrelsens e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökningar för 2023

Länsstyrelsen Västra Götaland tar emot ansökningar om LOVA-bidrag för 2023 löpande under året och så länge det finns medel kvar att dela ut. Skicka in din ansökan i god tid innan du tänker starta projektet. Under perioden 1 december till 28 februari tar vi inga nya beslut om stöd, men det går fortfarande att skicka in en ansökan. Fyll i ansökan och skicka in den i e-tjänsten för LOVA, se rutan ansökan om LOVA-bidrag.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få stöd:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Saker att tänka på

Det finns några saker att tänka på om du ska ansöka om LOVA-bidrag:

 • Projektet ska vara genomtänkt och ni ska kunna visa upp kostnadsunderlag.
 • För att öka möjligheten att få bidrag för hela ansökan uppmanar vi till att inte söka för förstudie och genomförande samtidigt.
 • Vissa åtgärder kräver anmälan om vattenverksamhet och/eller dispens från strand- eller biotopskydd. För dessa bör anmälan/ansökan skickas in senast i samband med bidragsansökan.
 • Tillståndspliktiga verksamheter ska ha erhållit tillstånd innan ansökan för genomförande kan beviljas.
 • Slutdatum får vara senast 1 november, även tidigare på året går bra.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden. 

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-stöd, hör av dig till Länsstyrelsen.

Ta hjälp av åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnarnas roll är att tillsammans med markägare, kommun och myndigheter minska övergödningen genom åtgärder i landskapet. Det är en statlig satsning för ett levande åtgärdsarbete genom LOVA (stöd till lokala vattenvårdsprojekt).

Kontakten med åtgärdssamordnarna är gratis. Tillsammans tittar ni på hur du som markägare kan bidra till att minska övergödningen. De kan även hjälpa till att hitta finansiering för åtgärder samt stötta på vägen fram till utförd åtgärd.

Det finns åtgärdssamordnare på många ställen i länet, kolla i kontaktlistan och kartan för att se vem som finns närmast dig.

Tidans avrinningsområde
Susanne Johansson
0511-248 47

Sofia Kämpe
0733-10 78 69

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden
Anna Grände (föräldraledig)
073-239 31 16

Lennart Sundh
0709-66 79 59

Vänern
Amanda Dahl
010-224 42 38

Göta älvs avrinningsområde
Diego Velasquez
076-853 57 30

Vara Kommun
Albin Jönsson
0512-310 68

Ätrans avrinningsområde
Johan Andersson
070-650 39 53

Säveåns avrinningsområde
Diego Velasquez
076-853 57 30

Skara stifts prästlönetillgångar
Morgan Johansson
070-851 77 12

Valboåns och Örekilsälvens avrinningsområde
Henrik Ekstrand
0530-93 94 53

Dalboslätten
Lena Andersson
0530-394 59

Orusts kommun
Andreas Höglind
0304-33 40 22

Tjörns kommun
Emma Johansson, 8+fjordar
0304-60 12 63

Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun, Uddevalla kommun
Maria Alm
0303-73 25 82

Kristian Littke
0304-33 41 49

Karta med områden
med åtgärdssamordnare i Västra Götalands län.Förstora bilden

Karta med områden med åtgärdssamordnare i Västra Götalands län.

Vad kan du inte få stöd för?

 • Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.
 • LOVA-stöd kan inte ges om man redan har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.
 • Rena kommunikationsprojekt kan inte få LOVA-stöd.
 • Utbildning av kommunal personal är inte stödberättigat om utbildningen inte ingår som en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket stöd kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med stöd som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Detta kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Delrapportera LOVA-bidrag

Du ska delrapportera enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

Slutredovisa LOVA-bidrag

Du slutredovisar ditt LOVA-projekt i vår e-tjänst. Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet "Hur slutredovisar jag?" innan. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd om din slutredovisning.

Hur slutredovisar jag? (pdf) Pdf, 205.1 kB.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

LOVA-bidraget finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget som syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens satsning på åtgärder för en förbättrad miljö i sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är avsedd för att stödja åtgärdsarbeten på lokal nivå.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss