Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre vattenmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

LOVA-projekt kan få stöd för högst 80 procent av kostnaden. Projekt med åtgärder mot internbelastning kan få upp till 90 procent.

Detta får LOVA-bidrag användas till

Här ser du vad LOVA-bidrag kan användas till:

  • Övergödningsåtgärder – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka LOVA-bidrag.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för år 2021 är den 1 december 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel.

Saker att tänka på

Det finns några saker att tänka på om du ska ansöka om LOVA-bidrag:

  • Projektet ska vara genomtänkt och ni ska kunna visa upp kostnadsunderlag.
  • För att öka möjligheten att få bidrag för hela ansökan uppmanar vi till att inte söka för förstudie och genomförande samtidigt.
  • Vissa åtgärder kräver anmälan om vattenverksamhet och/eller dispens från strand- eller biotopskydd. För dessa bör anmälan/ansökan skickas in senast i samband med bidragsansökan.
  • Tillståndspliktiga verksamheter ska ha erhållit tillstånd innan ansökan för genomförande kan beviljas.
  • Slutdatum får vara senast 1 november, även tidigare på året går bra.

Ta hjälp av anvisningarna när du fyller i blanketten. För att din ansökan ska kunna handläggas behöver alla relevanta fält i blanketten vara ifyllda.

Ansökan och blanketter

Blanketter och anvisningar för ansökan, delrapportering och slutrapportering
finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

LOVA - lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Vänligen skicka både ifyllt word-dokument och signerad pdf-fil digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Det här kan du inte få stöd för

Observera att du inte kan få stöd för åtgärder som redan har påbörjats. Du kan inte heller få stöd till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller läs om bidraget på havs- och vattenmyndighetens webbplats.

LOVA – Lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Behövs det tillstånd?

Tänk på att du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt andra lagstiftningar innan du påbörjar de planerade åtgärderna. Det kan till exempel handla om:

Anmälan om vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Dispenser och tillstånd för skyddad natur, till exempel biotopskyddsdispens.

Det kan även behövas bygglov, marklov eller servitut med mera.

Hitta idéer

Du kan hitta idéer genom att ta del av andra projekt i Sverige i Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog:

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljölänk till annan webbplats

Kontakt