Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

I Västerbotten är målet med skötseln av kronhjort att hjorten ska få sprida sig till de delar av länet där den har en naturlig förutsättning att överleva och föröka sig. Stammens kvalité ska vara hög. Antalet ska anpassas till de lokala förutsättningarna och ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som:

 • rovdjursförekomst
 • trafiksäkerhet
 • inverkan på biologisk rovdjursförekomst
 • inverkan på biologisk mångfald
 • samt till jordbruk och skador på skog.

För att uppnå målet finns strategier i de länet skötselområden och deras skötselplaner.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansök om att registrera ett nytt kronhjortsskötselområde

 1. Fyll i ansökan:
  Ansökan om registrering eller ändring av skötselområde kronhjort Pdf, 232.8 kB.
  Sista ansökningsdag är 31 januari.
 2. Skicka din ansökan digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Ansök om ändring

Du ansöker om ändring av registrerat kronhjortsskötselområden på Älgdata.se.

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss