Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Mer information finns också hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., MSB, som är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Krissamverkan i Uppsala län

I Uppsala län har vi organiserat samverkan mellan olika aktörer under namnet Krissamverkan i Uppsala län. De två nätverk som ingår i Krissamverkan i Uppsala län är C-Sam och Krissamverkansrådet. Nätverken beskrivs mer ingående nedan.

Krissamverkansråd
Det finns ett regionalt krissamverkansråd där högsta beslutsfattare från länets aktörer deltar. Aktörerna är Länsstyrelsen i Uppsala län, länets åtta kommuner, Militärregion Mitt, Region Uppsala, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges Radio Uppland, Trafikverket, Handelskammaren i Uppsala, Polisområde Uppsala, Forsmarks kärnkraftverk och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Det regionala krissamverkansrådet har en strategisk funktion och fungerar som en plattform för beslut, informationsutbyte och samordning inom krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet fattar beslut i frågor av övergripande karaktär. Vidare ska rådet ta del av erfarenheter från inträffade händelser, diskutera aktuella frågor som kan komma att påverka länet och genom detta skapa en samsyn på chefsnivå.

Krissamverkansnätverket C-Sam
C-Sam är nätverket som arbetar för samverkan och koordinering mellan aktörerna i länet före, under och efter en kris. C-Sam genomför det som Krissamverkansrådet beslutar. C-Sam består av en ledningsgrupp och ett antal arbetsgrupper. Det är Länsstyrelsen i Uppsala som är ansvarig för nätverket och dess arbetsgrupper.

 

 

Kontakt

Kontakt för beredskapsfrågor

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss