Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Samtidigt arbetar länsstyrelsen med åtgärder för att minska länets klimatpåverkan inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

För att kunna hantera de positiva och negativa konsekvenser som ett förändrat klimat kan leda till har länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län.

Handlingsplanen är en vägledning för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Planen är uppdelad i två delar. I del 1 kan du läsa om länets klimatanpassningsarbete och utvalda fokusområden som vi har valt att arbeta med.PDF Handlingsplanens fem fokusområden är samhällsbyggnad, kulturmiljö, vatten, areella näringar och naturmiljö. Del 2 innehåller åtgärderPDF. För att få en helhetsbild av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning bör båda delarna läsas. 

Klimatförändringen i Uppsala län

SMHI har tagit fram en klimatanalys för Uppsala län. Den visar vilka förändringar vi kan komma att få fram till slutet av detta sekel, år 2100. Klimatanalysen används i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatanalysen Framtidsklimat i Uppsala länPDF redovisar en stor mängd data och beräkningar och syftar framförallt till att ge en översiktlig bild av nutida och framtida klimatförhållanden i Uppsala län.

Så förändras klimatet i Uppsala län

 • Det blir 3–5 grader varmare till år 2100
 • Fler perioder med extrem värme under sommaren (värmeböljor)
 • Vegetationsperioden blir längre
 • Det kommer att regna 20–30% mer än idag
 • Under vintern kommer mer nederbörd som regn, mindre som snö
 • Det kommer bli ett högre flöde i vattendragen under vintern och mindre vårflod

Läs mer om detta på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Rapporter och underlag

 • Hur blir klimatet i Uppsala län i framtiden?PDF
  I denna folder får du en kort presentation av rapporten Framtidsklimat i Uppsala län (SMHI, 2015). Här presenteras översiktligt hur länets klimat kan komma att ändras fram till år 2100.
 • Vägledning för klimatanpassning i fysisk planeringPDF
  Länsstyrelserna gemensamt har tagit fram en vägledning för klimatanpassning i fysisk planering. Utifrån fyra olika områden går vägledningen igenom hur klimatanpassning kan integreras genom hela planprocessen, från översiktsplan ner till bygglov. Områdena är högre temperaturer, ökad nederbörd och översvämningar, stigande hav samt ras, skred och erosion. Vägledningen ger kommunerna stöd i planarbete och utgör ett underlag för länsstyrelsens bedömning av planer.
 • Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med hänsyn till risken för översvämningPDF
  Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren. Rekommendationerna har dagens situation för Mälaren som utgångspunkt men tar även med det längre tidsperspektivet och osäkerheten kring ett förändrat klimat och stigande havsnivåer.
 • Checklista för klimatanpassning i fysisk planeringPDF
  Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad. Checklistan syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda, inte kvaliteten på utredningen.
 • Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnaderPDF
  Denna broschyr fokuserar på de exteriöra problemen som kan uppstå på träbyggnader i ett förändrat klimat. Fokus ligger på de skador som kan förebyggas med ett långsiktigt förebyggande arbete, inte på akuta åtgärder som behöver göras efter till exempel en översvämning.

 • Händelsescenarier för skyfall och värmebölja
  Länsstyrelserna har tagit fram två händelsescenarier om skyfall och värmebölja tillsammans med representanter från flera myndigheter och kommuner. Dessa kan användas i arbetet för att hantera nuvarande och kommande risker av skyfall och värmeböljor. Händelsescenarier erbjuds till kommuner, landsting och andra organisationer som ett verktyg för att inkludera klimatförändringar som en aspekt i risk- och sårbarhetsarbetet
  Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys – Värmebölja i nutid och framtidPDF
  Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys – Skyfall i nutid och framtidPDF
 • Mälaren
  Länsstyrelserna i Mälarregionen har tagit fram två skrifter om klimatanpassning kopplat till Mälaren som dricksvattentäkt. Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden PDFlyfter frågor om Mälaren som dricksvattentäkt under nästa sekel. Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystemPDF är en första fortsättning på den tidigare skriften. Den innehåller en kartläggning av vilka analyser och kompetenser som behöver för att fortsätta utreda de framtida förutsättningarna för Mälaren som dricksvattentäkt.
 • Ansvar vid översvämningPDF
  Klimatförändringarna bidrar till ändrade nederbördsmönster och mängder. Det ökar risken för översvämning vid skyfall, kring sjöar och längs med vattendrag. Som fastighetsägare har du eget ansvar.

Plan vid översvämning av Fyrisån i Uppsala stad

Länsstyrelsen har tagit fram en plan för att begränsa negativa effekter av en översvämning av Fyrisån i centrala Uppsala. Planen har tagits fram tillsammans med lokala, regionala och centrala aktörer.

Stora konsekvenser vid översvämning
Om Fyrisån svämmar över kan det drabba flera samhällsviktiga verksamheter såsom skolor, vårdcentraler, ett reningsverk, polishuset och distributionsanläggningar. Så kallade hotkartor togs fram för Fyrisån under 2013 av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kartorna visar vilka områden som kan komma att översvämmas vid olika beräknade flöden. De flöden som är karterade är 50-, 100- respektive 200-årsflöden (klimatanpassade till förväntade flöden år 2098) samt ett beräknat högsta flöde (BHF). BHF har en återkomsttid på 10 000 år och kan tolkas som ett värsta tänkbart scenario. För mer information om flöden, återkomsttid och beräkningar kan du läsa rapporten Översvämningskartering utmed Fyrisån.

Hotkartor för Uppsalalänk till annan webbplats

Användningsområden för hotkartorna:

Hantering av översvämningsrisk.

 • Underlag för fysisk planering och markanvändning.
 • Underlag för räddningstjänstens planering och verksamhetsutövarens riskhantering.
 • Underlag för information till allmänheten.
 • Underlag för fastighetsägare, enskilda verksamhetsutövare och näringslivet.

Kartor över riskobjekt inom översvämningshotade områden
Det har även gjorts kartor med viktiga objekt och verksamheter som ligger inom översvämningshotade områden. Dessa kallas riskkartor, och har gjorts för 50-årsflödet, 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet.

Riskkarta för 50-årsflödePDF (två kartblad) 
Riskkarta för 100-årsflödePDF (två kartblad) 
Riskkarta för högsta beräknade flödePDF (två kartblad)

Riskhanteringsplan framtagen för att minska negativa effekter

Länsstyrelsen har tagit fram en riskhanteringsplanPDF i samråd med flera lokala, regionala och centrala aktörer. Planen innehåller åtgärder som är både långsiktigt förebyggande och aktuella i det akuta skedet.

Exempel på en åtgärd är Uppsala kommuns kartläggning av vägar dit trafik vid behov kan ledas om. En annan åtgärd är en utredning kring möjligheten att dämma upp Fyrisån och magasinera vatten uppströms Uppsala.

Kungsängens vattenreningsverk ska genomföra åtgärder för att säkra upp mot översvämning, medan andra verksamheter som hanterar farliga ämnen ska informeras om översvämningsrisken. En stor del av planen innebär att kartlägga påverkan på olika värden, till exempel kulturhistoriska värden.

Kartorna och riskhanteringsplanen har tagits fram inom arbetet med översvämningsförordningen (2009:956) som bygger på EU:s översvämningsdirektiv. Läs mer om detta på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.

Pågående arbete inom översvämningsdirektivet
Länsstyrelsen jobbar kontinuerligt med åtgärderna i riskhanteringsplanen tillsammans med berörda aktörer. Översvämningsdirektivet är inne på sin andra cykel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i landet under 2017. Uppsala blev då återigen identifierat som ett område med betydande översvämningsrisk. Nu går vi in i steg två av den andra cykeln, som innebär uppdatering av hot- och riskkartor. Detta arbete ska vara klart till slutet av 2019. Därefter kommer en uppdaterad riskhanteringsplan tas fram.

Rapporter och underlag

Rapport från cykel 1, Identifiering av områden med betydande översvämningsrisklänk till annan webbplats (MSB, 2018)

Ansvar vid översvämningPDF - till dig som är fastighetsägare.

Om klimatanpassning i staden

Kontakt