Skydd mot olyckor

Det är oftast kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Länsstyrelsen kan vid behov hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats om den berör flera kommuner. I undantagsfall kan en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Målet med räddningstjänstinsatser är att färre ska dö eller skadas och att mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

I första hand är det kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Men i vissa fall bär staten ansvaret. Staten ansvarar för räddningstjänsten vid:

  • fjällräddning
  • flygräddning
  • sjöräddning
  • miljöräddningstjänst till sjöss i Vänern, Vättern, Mälaren och
  • sjöterritorier till havs
  • efterforskning av försvunna personer
  • utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats ett större område än inom en kommun ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Vid en omfattande räddningsinsats får en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för räddningstjänsten i den eller de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatsen även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om så kallad farlig verksamhet. Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Vad som enligt lag räknas som farlig verksamhet regleras i LSO 2 kap 4§.

Den som äger eller är verksamhetsutövare vid en anläggning som omfattas av LSO 2 kap 4§ har bland annat skyldighet att:

  • i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
  • vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Kommunen ansvarar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn över kommunernas räddningstjänster. MSB ansvarar också för rådgivning och stöd till räddningstjänsten. Länsstyrelsen roll är att stödja MSB, bland annat genom att bidra med det lokala perspektivet.

Länsstyrelsens ansvar vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, om det är i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten. Vi ansvarar även för planering och genomförande av sanering efter utsläpp från en kärnteknisk anläggning.

Information om kärnenergiberedskap

Varning och information till allmänheten vid allvarliga olyckor

Kommuner och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska se till att allmänheten informeras om vilken förmåga det finns, exempelvis genom ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Dessutom ska de lämna upplysning om hur varning till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss