Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Om det inträffar en kris eller samhällsstörning i som berör Stockholms län larmas Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) genom SOS Alarm.

TiB genomför de initiala åtgärder som behövs för att komma igång med hantering av händelsen, exempelvis samverkan med relevanta regionala och nationella aktörer.

TiB kan också vid behov initiera start av mer omfattande krishantering inom Länsstyrelsens egen organisation.

Exempel på händelser som TiB kan behöva hantera:

 • Händelser som påverkar samhällsviktig verksamhet.
 • Större olyckor inom väg- och järnvägstrafik, flyg, och sjöfart, eller andra omfattande störningar inom transportsektorn.
 • Större eller komplicerade bränder.
 • Större olyckor.
 • Terrorattentat.
 • Större utsläpp av farliga ämnen.
 • Vädervarningar av allvarligare slag.
 • Omfattande störningar eller avbrott inom el, tele, IT eller radio/TV.
 • Störningar i vattenförsörjningen.
 • Omfattande översvämningar eller höga flöden.
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos).

Samverkan vid krisledning inom länet

När en händelse eller samhällsstörning inträffar inom länet som kräver regional krisledning och samordning aktiverar Länsstyrelsen sin krisledningsorganisation. Detta kan göras på olika sätt.

Ibland bedrivs krisledningsarbetet enbart mellan Länsstyrelsen och några få berörda aktörer om det är en störning som endast berör en en mindre del av länet eller få aktörer.

Vid större kriser koordinerar och genomför Länsstyrelsen stora delar av det operativa geografiska områdesansvaret genom den aktörsgemensamma plattformen Samverkan Stockholmsregionen.

Vid en större händelse upprättar Samverkan Stockholmsregionen en särskild samverkansstab till vilken berörda aktörer ansluter sig.

Det kan även bli så att Samverkan Stockholmsregionen går upp i aktiverat läge utan att Länsstyrelsens krisledningsorganisation aktiveras. Däremot är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap delaktig och ofta den som sammankallar till samordningsmöte.

Aktiverad krisledningsorganisation just nu

Med anledning av händelserna i vår omvärld

Den 15 februari 2022 aktiverade Länsstyrelsen en särskild stabsorganisation med anledning av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Stabens uppgift är att följa och analysera utvecklingen samt bedöma vilka konsekvenser den kan få för Stockholms län.

Aktiverad krisledningsorganisation med anledning av händelserna i vår omvärld

Tidigare händelser där aktiverad krisledningsorganisationen har avslutats

Med anledning av coronapandemin och covid-19

Den 2 mars 2020 gick Länsstyrelsen upp i stabsorganisation med anledning av coronapandemin. Stabsorganisationen avvecklade det aktiverade läget den 4 april 2022.

Information med anledning av covid-19

Med anledning av branden vid ett avfallsupplag i Kagghamra, Botkyrka kommun

Den 24 februari 2021 aktiverade Länsstyrelsen en särskild stabsorganisation för händelsen. Denna avslutades den 18 maj 2021 och ersattes av ett internt uppdrag att stödja Botkyrka kommun kring hanteringen av den uppkomna situationen kopplade till avfallsfrågor i Kagghamra och Kassmyra.

Branden i Kagghamra

Samverkan Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner har ett flertal aktörer gått samman i Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår förutom Länsstyrelsen även:

 • Brandkåren Attunda
 • Försvarsmakten
 • Kustbevakningen
 • Stockholms läns 26 kommuner
 • Polisen
 • SOS Alarm
 • Stockholms Hamnar
 • Region Stockholm
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Trafik Stockholm
 • Trafikverket.

Varje torsdag har Samverkan Stockholmsregionen en samverkanskonferens för att stämma av läget i regionen. Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) leder konferenserna tillsammans med en regional samverkanskoordinator.

Du hittar mer information på Samverkan Stockholmsregionens webbplats Länk till annan webbplats..

För att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan samverkar Länsstyrelsen även med närliggande län.

Fördjupat samarbete inom ett visst område kan ske i särskilda samarbetsgrupper, som kan vara tillfälliga eller permanenta.

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför tillsammans med myndigheter och kommuner för att öka kunskapen hos allmänheten om kris- och hemberedskap.

Om kampanjen på MSB: webbplats Länk till annan webbplats.

Om krisberedskap på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap